Стипендии за идните студенти

Идните студенти што ќе се запишат во прва година на ФЕИТ имаат можност да добијат стипендии.

 1. Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје доделува стипендии за 10 прворангирани кандидати.

2. ФЕИТ доделува стипендии на студентите во прва година во учебната 2021/2022 година од надоместок на партиципација во износ од 200 евра, во денарска противвредност.

3. Институтот за електроника доделува 5 стипендии за најдобрите студенти од прва година кои се запишале на студиската програма КХИЕ со еднократна награда од 200 ЕВР која ќе се реализира така што студентите ќе бидат ослободени од плаќање на партиципација.

4.  40 (четириесет) стипендии од Фондацијата „Атанас Близнакоф“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

5. МАКО СИГРЕ доделува 3 стипендии во висина на школарината за 2021/2022 година на најдобро рангираните кандидати од трите електроенергетски студиски програми кои не добиле стипендии по некој друг основ. Првиот дел од стипендијата се доделува на почеток, а вториот дел при упис на вториот семестар.