Стипендии за идните студенти

  •  УКИМ доделува 10 стипендии на првите највисоко рангирани кандидати за учебната 2022/2023 година во висина на партиципацијата утврдена со Конкурсот
  • На сите студенти запишани на Факултетот за електротехника и инфор­мациски технологии во прва година во учебната 2022/2023 година им се дава стипендија во висина од надоместок на партиципацијата во износ од 200 евра, во денарска противвредност кои како ученици:
    • во текот на своето средно образование освоиле прво место/ награда на акредитирани државни натпревари по некои од следниве предмети: математика, физика, информатика, електро­тех­ника, автоматика или од други области што се негуваат на Факултетот;
    • во текот на своето средно образование освоиле прва, втора или трета награда на меѓународни олимпијади на знаења, бал­кански или светски првенства по некои од следниве предмети: мате­матика, физика или информатика.
      Студентите се должни  при уписот да приложат оргинал документ за освоеното место на соодветниот натпревар.