Постапка за пријавување и одбрана на магистерски труд

Прва седница на ННС

  1. Преку архивата на ФЕИТ, студентот доставува допис (обра­зец ПК 7.5/7), заедно со пријава за изра­ботка на магистерски труд (образец ПК 7.5/7), до Наставно-научниот колегиум на со­од­вет­ната студиска програма каде е запишан. Кон пријавата се доставува образложение за научната оправ­даност на темата, план за работа и преглед на литература што се планира да се користи (образец ОК 7.5/7-2), како и биографија (образец ОК 7.5/7-3).
  2. Наставно-научниот колегиум (ННК) доставува мислење по пријавата за изработка на магистерски труд (образец ОК 7.5/7-4) до Наставно-научни­от со­вет (ННС), преку архивата, како и електронски, до секретарот на ФЕИТ, најдоцна 3 дена пред седницата на ННС.

Втора седница на ННС

  1. Студентот доставува 4 примероци од работната верзија на магстерскиот труд, во спирали, преку архивата на ФЕИТ заедно со барањето за формирање Комисија за оценка на магистерски труд (образец ОК 7.5/7-5), 7 дена пред одржувањето на седницата на ННС. Барањето треба да биде потпишано од студентот, мен­торот и раководителот на ННК. Параф за исполнување на наставните и финансиски обврски од страна на студентот става советникот за пост­дипломски студии во Одделението за студентски прашања.
  2. На седницата на ННС се донесува одлука со која се формира Ко­мисија, која е должна во рок од 3 (три) месеци да изготви Извештај, во кој да­ва оценка и образложение на трудот. Извештајот се доставува до ННС преку архивата во 4 примероци и електронски до секретарот, најдоцна 15 дена пред одржување на седницата на ННС.
  3. Менторот го известува кандидатот дека е поднесен извештај, по што кандидатот доставува 5 примероци во тврд подрз од конечната верзија од магистерскиот труд, најдоцна 7 дена пред седницата на ННС.

Трета седница на ННС

  1. ННС го разгледува Извештајот, формира Комисија за одбрана на магис­терскиот труд и закажува термин за одбрана.
  2. Одбраната се одржува најрано 7, а најдоцна 15 дена по седницата на ННС. Во договор со менторот, кандидатот може да побара подолг рок за одбрана на магистерскиот труд. Менторот ја најавува од­браната кај техничкиот секретар.

 

Продолжување на рокот за одбрана на магистерскиот труд