Решенија за акредитација

АКРЕДИТАЦИЈА 2023

Решение за акредитација на студиската програма  Обновливи извори на енергија (ОИЕ)

Решение за акредитација на студиската програма Електрични машини и автоматизација (ЕМА)

Решение за акредитација на студиската програма Електроенергетски системи (ЕЕС)

Решение за акредитација на студиската програма Електроенергетика (ЕЕ)

Решение за акредитација на студиската програма Проектен менаџмент (ПМ)

Решение за акредитација на студиската програма Автоматика, роботика и системско инженерство (АРСИ)

Решение за акредитација на студиската програма Наменски компјутерски системи (НКС)

Решение за акредитација на студиската програма Компјутерски мрежи – Интернет на нешта (КМ – ИНН)

Решение за акредитација на студиската програма Вградливи микрокомпјутерски системи (ВМС)

Решение за акредитација на студиската програма Дигитално процесирање на сигнали и мултимедиски технологии (ДПСМТ)

Решение за акредитација на студиската програма Интелигентни безжични системи (ИБС)

Решение за акредитација на студиската програма Комуникациски и информациски технологии (КИТ)

Решение за акредитација на студиската програма Микро и нано технологии (МНТ)

Решение за акредитација на студиската програма Регулатива во енергетика, електронски комуникации и сообраќај (РЕЕКС)

Решение за акредитација на студиската програма  Енергетска електроника (ЕНЕЛ)

Решение за акредитација на студиската програма Машински вид (МВ)

Решение за акредитација на студиската програма Интернет и мобилни сервиси и апликации (ИМСА)

Решение за акредитација на студиската програма Податочна наука во електротехника и информациски технологии

Решение за акредитација на студиската програма Data Science in Electrical Engineering and Information Technologies


Решенија за акредитација на студиските програми од втор циклус на студии – акредитација 2018

Решение за акредитација на студиската програма Wireless and Mobile comunications (WMS) – на англиски јазик

Решение за акредитација на студиската програма Energy Efficiency, Environment, Substainable Development (EESD) – на англиски јазик

Решение за акредитација на студиската програма  Dedicated Embedded Computer Systems and Internet of Things – Можност за двојна диплома