Напредни техники за анализа на ЕЕС

Објавено: декември 12, 2018

Предмет: Напредни техники за анализа на ЕЕС

Код: 3ФЕИТ09005

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+1+1+0

Наставник: Проф. д-р Рубин Талески

Цели на предметната програма (компетенции): Курсот треба да им овозможи на студентите да се запознаат со специјалните и напредни техники за пресметка и анализа на состојбите на електричните мрежи. Студентите треба да се оспособат за развивање на сопствени софтверски апликации и користење на готови софтверски алатки за пресметка на состојбите и анализа на ЕЕС.

Содржина на предметната програма: СПЕЦИЈАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗА НА СЛАБО ПОВРЗАНИ МРЕЖИ Метод на сумирање на струи Метод на сумирање на моќности Метод на сумирање на адмитанции ОПТИМАЛНА РАСПРЕДЕЛБА НА МОЌНОСТИ Општо за нумеричките методи за оптимална распределба на моќности Распределба на оптоварувањата Оптимална распределба на активните и реактивните моќности КОМПЈУТЕРСКА СИМУЛАЦИЈА СО ПОМОШ НА PSS/E Единечни и повеќекратни испади. Распределба на оптоварувањата и оптимална распределба на активните и реактивните моќности

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J. J. Grainger, W. D. Stevenson, Jr. Power System Analysis McGraw–Hill 1994

2

Д. Рајичиќ,  Р. Талески Компјутерски методи за анализа на ЕЕС ФЕИТ 1996

3

М. Ćalović,  A. Sarić Osnovi analize energetskih mreža i sistema Akademska misao, Beograd 2004

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

  IEEE Transactions on Power Systems    

2

  Electric Power System Research