Современи системи на управување

Објавено: март 13, 2019

Предмет: Современи системи на управување

Код: 3ФЕИТ01017

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови:3+0+0+3

Наставник:  Вонр.проф. д-р Весна Ојлеска Латкоска

Цели на предметната програма (компетенции): Успешното завршување на наставната дисциплина на студентите ќе им обезбеди: совладување на основите на теорија на управување, со посебен акцент на методите и техниките користени во модерната теорија на управување. Со ова студентот ќе се оспособи да препознава и решава проблеми од реалниот свет со користење на техники од модерната теорија на управување.

Содржина на предметната програма: Вовед во системи на управување. Моделирање на системи. Класични методи за анализа на системите на управување: анализа во временски домен; анализа во простор на состојби; анализа во фреквентен домен. Стабилност на системите на управување. Класични методи за синтеза (дизајн) на системите на управување. Модерни системи на управување: Методи на синтеза (дизајн) во просторот на состојби; Обсервери; Оптимално и робустно управување (линеарен оптимален регулатор и проблем на следење; калманови филтри; робустно управување; H2, и Hinf оптимално управување); Идентификација на системи; Адаптивно управување; Интелигентни системи на управување (примена на фази логика, невронски мрежи и генетски алгоритми во проблеми од управување).

Литература:

Задолжителна литература        
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Katsuhiko Ogata Modern Control Engineering (5th Edition) Prentice Hall 2009
2 P.N. Paraskevopoulos Modern Control Engineering CRC Press 2001
3 R. Burns Advanced Control Engineering Butterworth-Heinemann 2001
Дополнителна литература        
Бр. Автор Наслов Издавач Година
1 Norman S. Nise Control Systems Engineering, 6-th Edition Wiley 2010
2 Gene F. Franklin, J. David Powell, Abbas Emami-Naeini Feedback Control of Dynamic Systems (6th Edition) Prentice Hall 2009
3 William L. Brogan Modern Control Theory (3rd Edition) Pearson 1990