Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ)

КомпетенцииIIIIIIIVVVIVIIVIII

Вид на програмата

Студиска програма од прв циклус студии

Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)
Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Телекомуникации и инфорамациско инженерство

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на по­тре­би­те и мож­но­сти­те за вра­бо­ту­ва­ње
Дипломираните инженери можат да се вработуваат во земјата и странство во компании и институции кои развиваат и имплементираат ИКТ: телекомуникациски и мобилни оператори, софтверски компании, компании кои произведуваат телекомуникациска опрема, истражувачки лаборатории и врвни академски институции.

Обра­зов­ни ком­пе­тен­ции на профилот
Студиската програма се состои од јадро и два изборни модули. Заедничкото ИКТ јадро опфаќа основи на телекомуникации, дигитални телекомуникации, телекомуникациски мрежи, оптички мрежи, интернет технологии и бази на податоци. Првиот изборен модул се фокусира на ИКТ системи и мрежи: безжични комуникации и мрежи, мобилни системи, мрежно администрирање, напредни дигитални телекомуникации, телесообраќаен инженеринг, комутација и рутирање и развој на сервиси и апликации во телекомуникациите. Вториот изборен модул се фокусира на ИКТ сервиси и апликации: веб дизајн, веб апликации, апликации за мобилни уреди со андроид и iOS програмирање и веб сервиси со јава и PhP програмирање. Дополнително, студентите може да избираат предмети од области како што се: мултимедија, сигурносни комуникации, сателитски комуникации, интернет на нешта, дигитални валути.

Семестар 1
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08З009 Математика 1 7 3+3+0
3ФЕИТ08З016 Физика 1 7 3+2+1
3ФЕИТ06З005 Основи на електротехника 7 4+3+0
3ФЕИТ07З027 Програмирање и алгоритми 6 2+2+2
  Изборен предмет 3  
Изборни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ123006 Германски Јазик 3 2+1+0
3ФЕИТ123017 Француски Јазик 3 2+1+0
3ФЕИТ123003 Англиски Јазик 3 2+1+0
3ФЕИТ123015 Руски Јазик 3 2+1+0
Семестар 2
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08Л010 Математика 2 7 3+3+0
3ФЕИТ08Л017 Физика 2 7 3+2+1
3ФЕИТ06Л004 Основи на електрични кола 7 3+2+1
  Спорт и здравје 0 0+2+0
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 3  
Изборен предмет 1
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ07Л004 Библиотеки и програмирање 6 2+2+2
3ФЕИТ07Л025 Податочни структури и програмирање 6 2+2+2
Изборен предмет 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ11Л001 Практикум по MATLAB 3 0+1+2
3ФЕИТ03Л002 Електротехнички материјали 3 2+0+1
Семестар 3
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08З011 Математика 3 6 3+3+0
3ФЕИТ10З040 Теорија на информации 6 3+1+1
3ФЕИТ05З035 Сигнали и системи 6 3+2+0
3ФЕИТ10З018 Интернет технологии 6 3+1+1
  Изборен предмет 6  
Изборен предмет
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ05З018 Електроника 6 3+1+1
3ФЕИТ05З019 Електроника 1 6 3+1+1
Семестар 4
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ07Л018
Моделирање на податоци и бази 6 2+2+1
3ФЕИТ10Л026 Основи на телекомуникации 6 3+1+1
3ФЕИТ01Л020 Системи на автоматско управување 6 2+2+1
  Изборен предмет 1 3  
  Изборен предмет 2 3  
  Изборен предмет 3 6  
Изборен предмет 1 и 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08Л001 Веројатност 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л003 Дискретна математика 1 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л008 Комплексна анализа 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л012 Нумерички методи 3 2+0+1
Изборен предмет 3
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ10Л021
Комутација и рутирање
6 3+1+1
3ФЕИТ07Л024
Податочни структури и анализа на алгоритми
6 2+2+1
Семестар 5
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ10З011 Дигитални телекомуникации 1 6 3+1+1
Изборен предмет 1 6
Изборен предмет 2 6
  Изборен предмет 3 6  
  Изборен предмет 4 6  
Изборен предмет 1
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ09З004 Вовед во електроенергетски системи 6 3+2+0
3ФЕИТ02З009 Електроенергетски уреди 6 3+1+1
3ФЕИТ04З017 Основи на електроенергетика 6 3+2+0
Изборен предмет 2,3 и 4
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ12З004 Андроид програмирање 6 2+2+1
3ФЕИТ10З005 Безжични канали 6 3+1+1
3ФЕИТ12З011 Мрежно програмирање 6 2+2+1
3ФЕИТ12З012 Основи на WEB програмирање 6 2+2+1
3ФЕИТ10З027 Примена на оперативни системи во телекомуникациите 6 3+1+1
3ФЕИТ10З037 Телекомуникациски системи 6 3+1+1
Семестар 6
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ10Л025 Оптички мрежи 6 3+1+1
3ФЕИТ10Л036 Телекомуникациски мрежи 6 3+1+1
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6
  Изборен предмет 3 6  
Изборен предмет 1, 2 и 3
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ12Л001 WEB апликации 6 2+2+1
3ФЕИТ10Л006 Безжични комуникации 6 3+1+1
3ФЕИТ10Л012 Дигитални телекомуникации 2 6 3+1+1
3ФЕИТ12Л010 Мобилни сервиси со Андроид програмирање 6 2+2+1
3ФЕИТ12Л014 Развој на серверски WEB апликации 6 2+2+1
3ФЕИТ10Л039
Телесобраќаен инженеринг 6 3+1+1
Семестар 7
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
  Се избира една од предложените две групи (VII-1 или VII-2)    
  Предмети од група VII-1    
3ФЕИТ103007 Безжични мрежи и мобилни системи 6 3+1+1
3ФЕИТ103031
Развој на сервиси и апликации во телекомуникациите 6 3+1+1
  Изборен предмет 1 6  
  Предмети од група VII-2    
3ФЕИТ123002 WEB сервиси 6 2+2+1
3ФЕИТ123005 Апликации за мобилни уреди 6 2+2+1
3ФЕИТ10З034 Софтверски дефинирани мрежи 6 3+1+1
  Изборен предмет 2    
  Изборен предмет 3    
Изборен предмет 1,2 и 3
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ10З002 Анализа на ИКТ екосистем 6 3+1+1
3ФЕИТ10З013 Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежи 6 3+1+1
3ФЕИТ10З001 М2М комуникации 6 3+1+1
3ФЕИТ03З005 Мерења во електротехника 6 3+1+1
3ФЕИТ10З022 Мрежи толерантни на доцнење 6 3+1+1
3ФЕИТ08З013 Основи на конвексна оптимизација со примена 6 3+2+0
3ФЕИТ10З028 Процесирање на сигнали во телекомуникации и радари 6 3+1+1
3ФЕИТ10З029 Радио и сателитски комуникации 6 3+1+1
3ФЕИТ10З030 Радионавигација 6 3+1+1
3ФЕИТ10З032 Сигурносни комуникации 6 3+1+1
3ФЕИТ10З035 Стандардизација и регулатива во телекомуникациите 6 3+1+1
3ФЕИТ10З038 Телекомуникациски софтвер 6 3+1+1
3ФЕИТ10З042 Форензика на мрежи 6 3+1+1
Семестар 8
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ12Л007 Дипломски труд 9  
3ФЕИТ12Л016 Студентска пракса 3  
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
  Изборен предмет 3 3  
  Изборен предмет 4 3  
Изборен предмет 1 и 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ10Л003 Антени за безжични комуникации 6 3+1+1
3ФЕИТ10Л004 Безжични IP мрежи 6 3+1+1
3ФЕИТ06Л003 Вгнездени комуникациски системи 6 3+1+1
3ФЕИТ10Л010 Дигитални валути 6 3+1+1
3ФЕИТ10Л014 Дизајн и симулација во радио комуникации 6 3+1+1
3ФЕИТ10Л015 е – Здравство 6 3+1+1
3ФЕИТ10Л016 ИКТ за енергетска ефикасност и одржлив развој 6 3+1+1
3ФЕИТ10Л017 Интелигентни ИКТ инфраструктури 6 3+1+1
3ФЕИТ07Л009 Информациски системи и големи податоци 6 2+2+1
3ФЕИТ10Л019 Компресија и пренос на мултимедиски сигнали 6 3+1+1
3ФЕИТ03Л006 Мерења во телекомуникации 6 3+1+1
3ФЕИТ10Л023 Мрежно планирање и оптимизација 6 3+1+1
3ФЕИТ10Л024 Мултимедиски мрежи и сервиси 6 3+1+1
3ФЕИТ07Л026 Практикум по Linux 6 1+0+2
3ФЕИТ10Л033 Симулациски методи во телекомуникации 6 3+1+1
3ФЕИТ07Л030 Системи за Интернет на нешта 6 2+2+1
3ФЕИТ10Л041 Управување во телекомуникациски мрежи 6 3+1+1
Изборен предмет 3 и 4
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ09Л008 Економска проценка на инвестиции 3 2+1+0
3ФЕИТ04Л010 Комуникациски вештини 3 2+1+0
3ФЕИТ11Л002 Претприемништво 3 2+1+0
3ФЕИТ03Л009 Принципи на управување со квалитет 3 2+1+0
3ФЕИТ04Л020 Проектен менаџмент и етика во инженерството 3 2+1+0
3ФЕИТ09Л021 Регулатива во електроенергетиката 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л015 Технолошки иновации 3 2+1+0