Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ)

КомпетенцииIIIIIIIVVVIVIIVIII

Вид на програмата

Студиска програма од прв циклус студии

Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)
Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Телекомуникации и инфорамациско инженерство

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на по­тре­би­те и мож­но­сти­те за вра­бо­ту­ва­ње
Дипломираните инженери можат да се вработуваат во земјата и странство во компании и институции кои развиваат и имплементираат ИКТ: телекомуникациски и мобилни оператори, софтверски компании, компании кои произведуваат телекомуникациска опрема, истражувачки лаборатории и врвни академски институции.

Обра­зов­ни ком­пе­тен­ции на профилот
Студиската програма се состои од јадро и два изборни модули. Заедничкото ИКТ јадро опфаќа основи на телекомуникации, дигитални телекомуникации, телекомуникациски мрежи, оптички мрежи, интернет технологии и бази на податоци. Првиот изборен модул се фокусира на ИКТ системи и мрежи: безжични комуникации и мрежи, мобилни системи, мрежно администрирање, напредни дигитални телекомуникации, телесообраќаен инженеринг, комутација и рутирање и развој на сервиси и апликации во телекомуникациите. Вториот изборен модул се фокусира на ИКТ сервиси и апликации: веб дизајн, веб апликации, апликации за мобилни уреди со андроид и iOS програмирање и веб сервиси со јава и PhP програмирање. Дополнително, студентите може да избираат предмети од области како што се: мултимедија, сигурносни комуникации, сателитски комуникации, интернет на нешта, дигитални валути.

Семестар 1
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08З009Математика 173+3+0
3ФЕИТ08З016Физика 173+2+1
3ФЕИТ06З005Основи на електротехника74+3+0
3ФЕИТ07З027Програмирање и алгоритми62+2+2
 Изборен предмет3 
Изборни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ123006Германски Јазик32+1+0
3ФЕИТ123017Француски Јазик32+1+0
3ФЕИТ123003Англиски Јазик32+1+0
3ФЕИТ123015Руски Јазик32+1+0
Семестар 2
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08Л010Математика 273+3+0
3ФЕИТ08Л017Физика 273+2+1
3ФЕИТ06Л004Основи на електрични кола73+2+1
 Спорт и здравје00+2+0
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 23 
Изборен предмет 1
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ07Л004Библиотеки и програмирање62+2+2
3ФЕИТ07Л025Податочни структури и програмирање62+2+2
Изборен предмет 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ11Л001Практикум по MATLAB30+1+2
3ФЕИТ03Л002Електротехнички материјали32+0+1
Семестар 3
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08З011Математика 363+3+0
3ФЕИТ10З040Теорија на информации63+1+1
3ФЕИТ05З035Сигнали и системи63+2+0
3ФЕИТ10З018Интернет технологии63+1+1
 Изборен предмет 6 
Изборен предмет
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ05З018Електроника63+1+1
3ФЕИТ05З019Електроника 163+1+1
Семестар 4
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ07Л018
Моделирање на податоци и бази62+2+1
3ФЕИТ10Л026Основи на телекомуникации63+1+1
3ФЕИТ01Л020Системи на автоматско управување62+2+1
 Изборен предмет 13 
 Изборен предмет 23 
 Изборен предмет 36 
Изборен предмет 1 и 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08Л001Веројатност32+1+0
3ФЕИТ08Л003Дискретна математика 132+1+0
3ФЕИТ08Л008Комплексна анализа32+1+0
3ФЕИТ08Л012Нумерички методи32+0+1
Изборен предмет 3
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ10Л021
Комутација и рутирање
63+1+1
3ФЕИТ07Л024
Податочни структури и анализа на алгоритми
62+2+1
Семестар 5
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ10З011Дигитални телекомуникации 163+1+1
Изборен предмет 16
Изборен предмет 26
 Изборен предмет 36 
 Изборен предмет 46 
Изборен предмет 1
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ09З004Вовед во електроенергетски системи63+2+0
3ФЕИТ02З009Електроенергетски уреди63+1+1
3ФЕИТ04З017Основи на електроенергетика63+2+0
Изборен предмет 2,3 и 4
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ12З004Андроид програмирање62+2+1
3ФЕИТ10З005Безжични канали63+1+1
3ФЕИТ12З011 Мрежно програмирање62+2+1
3ФЕИТ12З012Основи на WEB програмирање62+2+1
3ФЕИТ10З027Примена на оперативни системи во телекомуникациите63+1+1
3ФЕИТ10З037Телекомуникациски системи63+1+1
Семестар 6
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ10Л025Оптички мрежи63+1+1
3ФЕИТ10Л036Телекомуникациски мрежи63+1+1
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 26
 Изборен предмет 36 
Изборен предмет 1, 2 и 3
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ12Л001WEB апликации62+2+1
3ФЕИТ10Л006Безжични комуникации63+1+1
3ФЕИТ10Л012Дигитални телекомуникации 263+1+1
3ФЕИТ12Л010Мобилни сервиси со Андроид програмирање62+2+1
3ФЕИТ12Л014Развој на серверски WEB апликации62+2+1
3ФЕИТ10Л039
Телесобраќаен инженеринг63+1+1
Семестар 7
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
 Се избира една од предложените две групи (VII-1 или VII-2)  
 Предмети од група VII-1  
3ФЕИТ103007Безжични мрежи и мобилни системи63+1+1
3ФЕИТ103031
Развој на сервиси и апликации во телекомуникациите63+1+1
 Изборен предмет 16 
 Предмети од група VII-2  
3ФЕИТ123002WEB сервиси62+2+1
3ФЕИТ123005Апликации за мобилни уреди62+2+1
3ФЕИТ10З034Софтверски дефинирани мрежи63+1+1
 Изборен предмет 2  
 Изборен предмет 3  
Изборен предмет 1,2 и 3
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ10З002Анализа на ИКТ екосистем63+1+1
3ФЕИТ10З013Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежи63+1+1
3ФЕИТ10З001М2М комуникации63+1+1
3ФЕИТ03З005Мерења во електротехника63+1+1
3ФЕИТ10З022Мрежи толерантни на доцнење63+1+1
3ФЕИТ08З013Основи на конвексна оптимизација со примена63+2+0
3ФЕИТ10З028Процесирање на сигнали во телекомуникации и радари63+1+1
3ФЕИТ10З029Радио и сателитски комуникации63+1+1
3ФЕИТ10З030Радионавигација63+1+1
3ФЕИТ10З032Сигурносни комуникации63+1+1
3ФЕИТ10З035Стандардизација и регулатива во телекомуникациите63+1+1
3ФЕИТ10З038Телекомуникациски софтвер63+1+1
3ФЕИТ10З042Форензика на мрежи63+1+1
Семестар 8
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ12Л007Дипломски труд9 
3ФЕИТ12Л016Студентска пракса6 
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 26 
 Изборен предмет 33 
 Изборен предмет 43 
Изборен предмет 1 и 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ10Л003Антени за безжични комуникации63+1+1
3ФЕИТ10Л004Безжични IP мрежи63+1+1
3ФЕИТ06Л003Вгнездени комуникациски системи63+1+1
3ФЕИТ10Л010Дигитални валути63+1+1
3ФЕИТ10Л014Дизајн и симулација во радио комуникации63+1+1
3ФЕИТ10Л015е – Здравство63+1+1
3ФЕИТ10Л016ИКТ за енергетска ефикасност и одржлив развој63+1+1
3ФЕИТ10Л017Интелигентни ИКТ инфраструктури63+1+1
3ФЕИТ07Л009Информациски системи и големи податоци62+2+1
3ФЕИТ10Л019Компресија и пренос на мултимедиски сигнали63+1+1
3ФЕИТ03Л006Мерења во телекомуникации63+1+1
3ФЕИТ10Л023Мрежно планирање и оптимизација63+1+1
3ФЕИТ10Л024Мултимедиски мрежи и сервиси63+1+1
3ФЕИТ07Л026Практикум по Linux61+0+2
3ФЕИТ10Л033Симулациски методи во телекомуникации63+1+1
3ФЕИТ07Л030Системи за Интернет на нешта62+2+1
3ФЕИТ10Л041Управување во телекомуникациски мрежи63+1+1
Изборен предмет 3 и 4
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ09Л008Економска проценка на инвестиции32+1+0
3ФЕИТ04Л010Комуникациски вештини32+1+0
3ФЕИТ11Л002Претприемништво32+1+0
3ФЕИТ03Л009Принципи на управување со квалитет32+1+0
3ФЕИТ04Л020Проектен менаџмент и етика во инженерството32+1+0
3ФЕИТ09Л021Регулатива во електроенергетиката32+1+0
3ФЕИТ08Л015Технолошки иновации32+1+0