Интелегентно управување во современата роботика

Последна измена: март 21, 2019

Предмет: Интелигентно управување во современата роботика

Код: 3ФЕИТ01006

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Елизабета Лазаревска

Цели на предметната програма (компетенции): Да го запознае студентот со напредните управувачки алгоритми за управување со интелигентните роботи и да го оспособи за градба на такви роботи.

Содржина на предметната програма: Вовед. Примена на невронските мрежи во роботиката. Фази логика во роботика. Генетски алгоритми во роботиката. Фази-невронски приод во роботика. Хибридни генетски алгоритми. Синтеза на алгоритми за интелигентно управување на роботи. Примери за примена на интелигентно управување во роботиката.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Dusko KaticIntelligent Control of Robotic SystemsSpringer2010

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Dikai LIu et all.Design and Control of Intelligent Robotic SystemsSpringer2010