Избори за претседател и членови на ФСС на ФЕИТ – 2023

Последна измена: јануари 10, 2024

Записник ОБ – ЗС – магистерки и докторски студии Записник ОБ – ЗС – Четврта година Записник ОБ – ЗС – Трета година Записник ОБ – ЗС – Втора година Записник ОБ – ЗС – Прва година Записник ОБ – ЗПР Записник ОБ – ЗИ Собири за кандидирање за ФСС при ФЕИТ Упатство за кандидирање...