Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ)

КомпетенцииIIIIIIIVVVIVIIVIII

Вид на програмата

Студиска програма од прв циклус студии

Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)
Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Компјутерско хардверско инженерство и електроника

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на по­тре­би­те и мож­но­сти­те за вра­бо­ту­ва­ње
Инженерите од овој профил својата кариера ќе можат да ја изградат во компании кои дизајнираат комплетни решенија базирани на микропроцесорски системи (вградливи системи за аквизиција на податоци, мобилни уреди, микроконтролери за контрола и управување во индустријата, комуникациска опрема и друго), но и во секоја компанија во чија работа се користи компјутерска и друга електронска опрема.

Обра­зо­вни компетенции на профилот
Наставната програма КХИЕ претставува оптимален спој на електрониката и компјутерското инженерство. Комбинацијата на знаења и вештини од овие две дисциплини е основа за создавање на висококвалитетен кадар, способен да се справи со предизвикот наречен комплетно решение хардвер-софтвер. Знаењето од областа на архитектурите, алгоритмите и концептите на компјутереските системи, кои ги нуди компјутерско хардверското инженерство,споени со познавањата од електрониката (аналогниот дизајн, VLSI дизајн, PLD и FPGA компонентите, микроелектрониката) ќе му овозможат на инженерот дизајнот на продуктите да го изведува брзо, ефикасно и прецизно. Студентите на оваа програма ќе имаат можност, преку изборните предмети, да стекнат знаења и од областите дигитални сигнали, аудио, слика и видео, мултимедиски системи, биомедицинско инженерство, електромагнетика, електромагнетни бранови и антени и радиотехника.

Семестар 1
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08З009 Математика 1 7 3+3+0
3ФЕИТ08З016 Физика 1 7 3+2+1
3ФЕИТ06З005 Основи на електротехника 7 4+3+0
3ФЕИТ07З027 Програмирање и алгоритми 6 2+2+2
Изборен предмет 3
Изборни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ123006 Германски Јазик 3 2+1+0
3ФЕИТ123017 Француски Јазик 3 2+1+0
3ФЕИТ123003 Англиски Јазик 3 2+1+0
3ФЕИТ123015 Руски Јазик 3 2+1+0
Семестар 2
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08Л010 Математика 2 7 3+3+0
3ФЕИТ08Л017 Физика 2 7 3+2+1
3ФЕИТ06Л004 Основи на електрични кола 7 3+2+1
Спорт и здравје 0 0+2+0+0
Изборен предмет 1 6
Изборен предмет 2 3
Изборен предмет 1
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ07Л004 Библиотеки и програмирање 6 2+2+2
3ФЕИТ07Л025 Податочни структури и програмирање 6 2+2+2
Изборен предмет 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ11Л001 Практикум по MATLAB 3 0+1+2
3ФЕИТ03Л002 Електротехнички материјали 3 2+0+1
Семестар 3
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ05З019 Електроника 1 6 3+1+1
3ФЕИТ123009 Логички Дизајн 6 3+1+1
3ФЕИТ053035 Сигнали и системи 6 3+2+0
3ФЕИТ08З011 Математика 3 6 3+2+0
3ФЕИТ03З005 Мерења во електротехника 6 3+1+1+0
Семестар 4
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ05Л015 Електромагнетика 6 3+2+0+0
3ФЕИТ05Л020 Електроника 2 6 3+1+1+0
3ФЕИТ01Л020 Системи на автоматско управување 6 2+2+1+0
Изборен предмет 1 3
Изборен предмет 2 3
Изборен предмет 3 6
Изборни предмети
Изборен предмет 1 и 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08Л001 Веројатност 3 2+1+0+0
3ФЕИТ08Л003 Дискретна математика 1 3 2+1+0+0
3ФЕИТ08Л008 Комплексна анализа 3 2+1+0+0
3ФЕИТ08Л012 Нумерички методи 3 2+0+1+0
Изборен предмет 3
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ07Л010 Компјутерски архитектури 6 2+2+1+0
3ФЕИТ05Л027 Моделирање и симулација во електроника 6 3+1+1+0
3ФЕИТ05Л038 Теорија на електрични кола 6 3+2+0+0
Семестар 5
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ05З003 Аналоген дизајн 6 3+1+1+0
3ФЕИТ10З009 Вовед во телекомуникации 6 3+1+1+0
3ФЕИТ02З009 Електроенергетски уреди 6 3+1+1+0
Изборен предмет 1 6
Изборен предмет 2 6
Изборни предмети
Изборен предмет 1 и 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ05З012 Дигитално процесирање на сигнали 6 3+1+1+0
3ФЕИТ05З014 Електроакустика 6 3+1+1+0
3ФЕИТ05З017 Електромагнетни бранови и антени 6 3+1+1+0
3ФЕИТ05З022 Енергетска електроника 6 3+1+1+0
3ФЕИТ07З022 Оперативни системи 6 2+2+1+0
3ФЕИТ10З040 Теорија на информации 6 3+1+1+0
Семестар 6
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ05Л009 Дигитален CMOS дизајн 6 3+1+1+0
3ФЕИТ05Л026 Микропроцесорска електроника 6 3+1+1+0
Изборен предмет 1 6
Изборен предмет 2 6
Изборен предмет 3 6
Изборни предмети
Изборен предмет 1 ,2 и 3
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ05Л004 Антенска техника 6 3+1+1+0
3ФЕИТ05Л011 Дигитално процесирање на аудио 6 3+1+1+0
3ФЕИТ05Л021 Електронска инструментација 6 3+0+2+0
3ФЕИТ07Л014 Компјутерски мрежи 6 2+2+1+0
3ФЕИТ01Л007 Компјутерско водење на процеси 6 2+2+1+0
3ФЕИТ05Л024 Микроелектроника и микросистеми 6 3+1+1+0
3ФЕИТ05Л025 Микроконтролери 6 3+1+2+0
3ФЕИТ05Л029 Оптоелектроника 6 3+1+1+0
3ФЕИТ05Л036 Системи за дигитално процесирање на сигнали 6 3+1+1+0
Семестар 7
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
Изборен предмет 1 6
Изборен предмет 2 6
Изборен предмет 3 6
Изборен предмет 4 6
Изборен предмет 5 6
Изборни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ05З001 VLSI дизајн со PLD и FPGA компоненти 6 3+1+1+0
3ФЕИТ05З006 Биомедицинско инженерство 6 3+1+1+0
3ФЕИТ05З007 Вградливи микрокомпјутерски системи 6 3+1+1+0
3ФЕИТ10З011 Дигитални телекомуникации 1 6 3+1+1+0
3ФЕИТ05З013 Дигитално процесирање на слика 6 3+1+1+0
3ФЕИТ05З016 Електромагнетна компатибилност 6 3+1+1+0
3ФЕИТ01З008 Машинско учење 6 2+2+1+0
3ФЕИТ12З012 Основи на WEB програмирање 6 2+2+1+0
3ФЕИТ05З031 Прекинувачки извори на напојување 6 3+1+1+0
3ФЕИТ01З015 Програмабилни логички управувачи 6 2+2+1+0
3ФЕИТ05З033 РФ и микробранова електроника 6 3+1+1+0
3ФЕИТ05З034 Сензори, кондиционери и уреди за аквизиција 6 3+0+2+0
3ФЕИТ07З032 Современи процесорски архитектури 6 2+2+1+0
3ФЕИТ05З037 Телевизија и видеопроцесирање 6 3+1+1+0
Семестар 8
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ12Л007 Дипломска работа 9
3ФЕИТ12Л016 Студентска пракса 3
Изборен предмет 1 6
Изборен предмет 2 6
Изборен предмет 3 3
Изборен предмет 4 3
Изборен предмет 1 и 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ05Л002 Автомобилска електроника 6 3+0+2+0
3ФЕИТ05Л023 Машински вид 6 3+1+1
3ФЕИТ05Л005 Биомедицинска електроника 6 3+1+0
3ФЕИТ07Л003 Безбедност и заштита на компјутерско комуникациски системи и мрежи 6 2+2+1+0
3ФЕИТ05Л008 Вовед во наноелектроника 6 3+1+1+0
3ФЕИТ07Л018 Моделирање на податоци и бази 6 2+2+1
3ФЕИТ05Л028 Мултимедиски системи 6 3+1+1+0
3ФЕИТ01Л012 Операциони истражувања 6 2+2+1
3ФЕИТ12Л013 Основи на мехатронички системи 6 3+1+1+0
3ФЕИТ05Л030 Практикум по проектирање електронски кола 3 0+0+3+0
3ФЕИТ05Л032 Радиотехника 6 3+1+1+0
Изборен предмет 3 и 4
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ09Л008 Економска проценка на инвестиции 3 2+1+0
3ФЕИТ04Л010 Комуникациски вештини 3 2+1+0
3ФЕИТ11Л002 Претприемништво 3 2+1+0
3ФЕИТ03Л009 Принципи на управување со квалитет 3 2+1+0
3ФЕИТ04Л020 Проектен менаџмент и етика во инженерството 3 2+1+0
3ФЕИТ09Л021 Регулатива во електроенергетиката 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л015 Технолошки иновации 3 2+1+0