Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ)

КомпетенцииIIIIIIIVVVIVIIVIII

Вид на програмата

Студиска програма од прв циклус студии

Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)
Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Компјутерско хардверско инженерство и електроника

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на по­тре­би­те и мож­но­сти­те за вра­бо­ту­ва­ње
Инженерите од овој профил својата кариера ќе можат да ја изградат во компании кои дизајнираат комплетни решенија базирани на микропроцесорски системи (вградливи системи за аквизиција на податоци, мобилни уреди, микроконтролери за контрола и управување во индустријата, комуникациска опрема и друго), но и во секоја компанија во чија работа се користи компјутерска и друга електронска опрема.

Обра­зо­вни компетенции на профилот
Наставната програма КХИЕ претставува оптимален спој на електрониката и компјутерското инженерство. Комбинацијата на знаења и вештини од овие две дисциплини е основа за создавање на висококвалитетен кадар, способен да се справи со предизвикот наречен комплетно решение хардвер-софтвер. Знаењето од областа на архитектурите, алгоритмите и концептите на компјутереските системи, кои ги нуди компјутерско хардверското инженерство,споени со познавањата од електрониката (аналогниот дизајн, VLSI дизајн, PLD и FPGA компонентите, микроелектрониката) ќе му овозможат на инженерот дизајнот на продуктите да го изведува брзо, ефикасно и прецизно. Студентите на оваа програма ќе имаат можност, преку изборните предмети, да стекнат знаења и од областите дигитални сигнали, аудио, слика и видео, мултимедиски системи, биомедицинско инженерство, електромагнетика, електромагнетни бранови и антени и радиотехника.

Семестар 1
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08З009Математика 173+3+0
3ФЕИТ08З016Физика 173+2+1
3ФЕИТ06З005Основи на електротехника74+3+0
3ФЕИТ07З027Програмирање и алгоритми62+2+2
Изборен предмет3
Изборни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ123006Германски Јазик32+1+0
3ФЕИТ123017Француски Јазик32+1+0
3ФЕИТ123003Англиски Јазик32+1+0
3ФЕИТ123015Руски Јазик32+1+0
Семестар 2
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08Л010Математика 273+3+0
3ФЕИТ08Л017Физика 273+2+1
3ФЕИТ06Л004Основи на електрични кола73+2+1
Спорт и здравје00+2+0+0
Изборен предмет 16
Изборен предмет 23
Изборен предмет 1
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ07Л004Библиотеки и програмирање62+2+2
3ФЕИТ07Л025Податочни структури и програмирање62+2+2
Изборен предмет 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ11Л001Практикум по MATLAB30+1+2
3ФЕИТ03Л002Електротехнички материјали32+0+1
Семестар 3
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ05З019Електроника 163+1+1
3ФЕИТ123009Логички Дизајн63+1+1
3ФЕИТ053035Сигнали и системи63+2+0
3ФЕИТ08З011Математика 363+2+0
3ФЕИТ03З005Мерења во електротехника63+1+1+0
Семестар 4
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ05Л015Електромагнетика63+2+0+0
3ФЕИТ05Л020Електроника 263+1+1+0
3ФЕИТ01Л020Системи на автоматско управување62+2+1+0
Изборен предмет 13
Изборен предмет 23
Изборен предмет 36
Изборни предмети
Изборен предмет 1 и 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08Л001Веројатност32+1+0+0
3ФЕИТ08Л003Дискретна математика 132+1+0+0
3ФЕИТ08Л008Комплексна анализа32+1+0+0
3ФЕИТ08Л012Нумерички методи32+0+1+0
Изборен предмет 3
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ07Л010Компјутерски архитектури62+2+1+0
3ФЕИТ05Л027Моделирање и симулација во електроника63+1+1+0
3ФЕИТ05Л038Теорија на електрични кола63+2+0+0
Семестар 5
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ05З003Аналоген дизајн63+1+1+0
3ФЕИТ10З009Вовед во телекомуникации63+1+1+0
3ФЕИТ02З009Електроенергетски уреди63+1+1+0
Изборен предмет 16
Изборен предмет 26
Изборни предмети
Изборен предмет 1 и 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ05З012Дигитално процесирање на сигнали63+1+1+0
3ФЕИТ05З014Електроакустика63+1+1+0
3ФЕИТ05З017Електромагнетни бранови и антени63+1+1+0
3ФЕИТ05З022Енергетска електроника63+1+1+0
3ФЕИТ07З022Оперативни системи62+2+1+0
3ФЕИТ10З040Теорија на информации63+1+1+0
Семестар 6
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ05Л009Дигитален CMOS дизајн63+1+1+0
3ФЕИТ05Л026Микропроцесорска електроника63+1+1+0
Изборен предмет 16
Изборен предмет 26
Изборен предмет 36
Изборни предмети
Изборен предмет 1 ,2 и 3
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ05Л004Антенска техника63+1+1+0
3ФЕИТ05Л011Дигитално процесирање на аудио63+1+1+0
3ФЕИТ05Л021Електронска инструментација63+0+2+0
3ФЕИТ07Л014Компјутерски мрежи62+2+1+0
3ФЕИТ01Л007Компјутерско водење на процеси62+2+1+0
3ФЕИТ05Л024Микроелектроника и микросистеми63+1+1+0
3ФЕИТ05Л025Микроконтролери63+1+2+0
3ФЕИТ05Л029Оптоелектроника63+1+1+0
3ФЕИТ05Л036Системи за дигитално процесирање на сигнали63+1+1+0
Семестар 7
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
Изборен предмет 16
Изборен предмет 26
Изборен предмет 36
Изборен предмет 46
Изборен предмет 56
Изборни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ05З001VLSI дизајн со PLD и FPGA компоненти63+1+1+0
3ФЕИТ05З006Биомедицинско инженерство63+1+1+0
3ФЕИТ05З007Вградливи микрокомпјутерски системи63+1+1+0
3ФЕИТ10З011Дигитални телекомуникации 163+1+1+0
3ФЕИТ05З013Дигитално процесирање на слика63+1+1+0
3ФЕИТ05З016Електромагнетна компатибилност63+1+1+0
3ФЕИТ01З008Машинско учење62+2+1+0
3ФЕИТ12З012Основи на WEB програмирање62+2+1+0
3ФЕИТ05З031Прекинувачки извори на напојување63+1+1+0
3ФЕИТ01З015Програмабилни логички управувачи62+2+1+0
3ФЕИТ05З033РФ и микробранова електроника63+1+1+0
3ФЕИТ05З034Сензори, кондиционери и уреди за аквизиција63+0+2+0
3ФЕИТ07З032Современи процесорски архитектури62+2+1+0
3ФЕИТ05З037Телевизија и видеопроцесирање63+1+1+0
Семестар 8
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ12Л007Дипломска работа9
3ФЕИТ12Л016Студентска пракса3
Изборен предмет 16
Изборен предмет 26
Изборен предмет 33
Изборен предмет 43
Изборен предмет 1 и 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ05Л002Автомобилска електроника63+0+2+0
3ФЕИТ05Л023Машински вид63+1+1
3ФЕИТ05Л005Биомедицинска електроника63+1+0
3ФЕИТ07Л003Безбедност и заштита на компјутерско комуникациски системи и мрежи62+2+1+0
3ФЕИТ05Л008Вовед во наноелектроника63+1+1+0
3ФЕИТ07Л018Моделирање на податоци и бази62+2+1
3ФЕИТ05Л028Мултимедиски системи63+1+1+0
3ФЕИТ01Л012Операциони истражувања62+2+1
3ФЕИТ12Л013Основи на мехатронички системи63+1+1+0
3ФЕИТ05Л030Практикум по проектирање електронски кола30+0+3+0
3ФЕИТ05Л032Радиотехника63+1+1+0
Изборен предмет 3 и 4
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ09Л008Економска проценка на инвестиции32+1+0
3ФЕИТ04Л010Комуникациски вештини32+1+0
3ФЕИТ11Л002Претприемништво32+1+0
3ФЕИТ03Л009Принципи на управување со квалитет32+1+0
3ФЕИТ04Л020Проектен менаџмент и етика во инженерството32+1+0
3ФЕИТ09Л021Регулатива во електроенергетиката32+1+0
3ФЕИТ08Л015Технолошки иновации32+1+0