Rеализирана научноистражувачка посета на Универзитетот „Фридрих Александар“ во Германија и работилница за безжично напојувани телекомуникации

Последна измена: септември 23, 2022

Кадарот на ФЕИТ реализираше научноистражувачка посета на Универзитетот „Фридрих Александар“ во Германија и работилница за безжично напојувани телекомуникации Во јуни и јули 2022 година беше реализирана научноистражувачка посета на Институтот за дигитални комуникации при Универзитетот „Фридрих Александар“ во Ерланген-Нирнберг, Германија, од страна на членови на Институтот за телекомуникации при ФЕИТ: проф. д-р Зоран Хаџи-Велков, проф....

Летна школа Мултимедиски технологии ,,Диоген”

Датум на настан: 26.09.2022

Летната школа Мултимедиски технологии ,,Диоген” има за цел да им овозможи на студентите од завршните години проширени теоретски и практични знаења во областа на мултимедиските технологии. Таа е организирана од Институтот за електроника и традиционално се одржува пред почетокот на зимскиот семестар, оваа година од 26.09.2022 до 01.10.2022. Целта на натпреварот е да се дизајнира и тренира...

АД ЕСМ, ЕВН Македонија АД И АД МЕПСО распишуваат конкурс за стипендирање на студентите од електроенергетските студиски програми

Објавено: септември 12, 2022

Услови за аплицирање на конкурсот за стипендија се: Студентите да се редовно запишани на прв циклус студии по првпат во прв или трет семестар во учебната 2021/2022 година на една од следните студиски програми: Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ), Електроенергетски системи (ЕЕС) и Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ). Студентот кој аплицира за...

6. Работилница од теорија на графови и применета математика

Последна измена: септември 16, 2022

Во коорганизација на ФЕИТ и друштвото на графовски теоретичари (МСГТ) во периодот од 13.08.2022 до 17.08.2022 во Охрид се одржа шестата македонска работилница од теорија на графови и применета математика. Целта на оваа работилница, која се одржува еднаш годишно, е да ја популаризира дискретната математика во Македонија. Годинава поканети предавачи на работилницата беа Martin Knor (Словачка)...

Соопштение за организирање подготвителна настава по математика, физика и програмирање

Објавено: септември 12, 2022

Подготвителната настава по математика, физика и програмирање ќе се одржи во периодот од 14.9.2022 до 29.9.2022 година.  По предметот математика студентите ќе бидат поделени во две групи, распределбата по групи може да се провери на е-курсеви (подолу е опишана процедурата за најавување на е-курсеви). Распоредот според кој ќе се реализира наставата е следен: Распоред на...