Метрологија и менаџмент на квалитет (15-ММК)

КомпетенцииIII

Студиска програма: 15-Метрологија и менаџмент на квалитет (15-ММК)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршено прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа метрологија и менаџмент на квалитет

Целта на студиската програма е едуцирање на магистри по метрологија и менаџмент на квалитет кои ќе бидат оспособени за работа во: различни индустриски компании, компании од енергетскиот сектор каде мерењата се значајна алка во испораката на соодветните енергенси, индустриски и научни лаборатории каде точните мерења се основен предуслов за нивно успешно функционирање, компании кои продаваат и сервисираат мерна опрема и инструментација, во институти вклучени во метролошката инфраструктура на Република Македонија, како и во сите компании каде се практикуваат мерења и има мерни системи. Оваа студиска програма создава кадар, кој сите овие сектори го препознаваат како фундаментално важен за нивниот успешен развој.

Магистрите по метрологија и менаџмент на квалитет особено може да придонесат во научно-истражувачката и наставната дејност на универзитетите, научните институти, истражувачките центри и лаборатории и друго.

 

Прв семестар
Задолжителни предмет
Код Предмет Кредити Неделен фонд на часови Вкупен расположив фонд на време(часови)
3ФЕИТ03011 Принципи на метрологија и менаџмент на квалитет 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ03006 Мерна неодреденост и калибрација 6 3+0+0+3 180
  Изборен предмет 1 6 3+0+0+3 180
  Изборен предмет 2 6 3+0+0+3 180
  Изборен предмет 3 6 3+0+0+3 180
Вкупно   30 15+0+0+15 900
Изборни предмети
Код Предмет Кредити Неделен фонд на часови Вкупен расположив фонд на време(часови)
3ФЕИТ05006 Дигитално процесирање на сигнали 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ03001 Законска и индустриска метрологија 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ03002 Компјутеризирани мерени системи и виртуелна инструментација 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ03003 Компјутерски и нумерички методи во метрологија 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ03004 Контрола на квалитет 6 3+0+0+1 180
3ФЕИТ03007 Мерни системи во електроенергетиката 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ03008 Мерноуправувачки системи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ08014 Методи и инструментални техники кај квантитативна анализа на материјали 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ12011 Метрологија на геометриски величини 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ03009 Мониторинг на животна и работна средина 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ08017 Наноматеријали и наноструктури 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ08018 Нанометрологија и стандардизација 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ08022 Обезбедување на квалитет во радијациона дозиметрија 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ03010 Обработка и пренос на мерни сигнали 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ03012 Програмабилна инструментација 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ04016 Проектен менаџмент 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ03014 Сетила и мерни преобразувачи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ08032 Техники за недеструктивно тестирање 6 3+0+0+3 180

 

Втор семестар
Задолжителни предмети
Код Предмет Кредити Неделен фонд на часови Вкупен расположив фонд на време (часови)
3ФЕИТ00 Магистерска работа 20 0+0+0+20 600
Изборни предмети
3ФЕИТ15 Истражувачки проект од областа на метрологијата и менаџмент на квалитет 6 0+0+0+6 180
  Универзитетски изборен предмет 4 2+0+0+2 120
Вкупно   30 2+0+0+28 900