Уписи – втор циклус

Објавено: септември 28, 2020

 IKNOW  системот за пријавување во првиот уписен рок е отворен. Пријавувањето на кандидатите за упис на Факултетот за електротехника и информациски технологии во учебната 2020/2021 година во првиот уписен рок ќе се врши од 30.9 – 15.10.2020 година. Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот. Бројот којшто...

К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на ФEИТ во академската 2020/2021 година

Објавено: септември 28, 2020

И З В Е С Т У В А Њ Е Со Одлука на Ректорска Управа бр. 02-756/4 од 22.09.2020 год. се  продолжува рокот за пријавување и запишување на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и тој се продолжува до 15.10.2020 година. К О Н К У...