Вградливи микрокомпјутерски системи (9-ВМС)

КомпетенцииIII

Студиска програма: 9- Вградливи микрокомпјутерски системи (9-ВМС)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршен прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа вградливи микрокомпјутерски системи

Студиската програма Вградливи микрокомпјутерски системи има за цел да изгради профили кои се извонредно барани во светот. Посебен интерес за овој профил има во автомобилската индустрија, авиоиндустријата, индустријата за широка потрошувачка, медицинска опрема и практично во сите области каде што се применуваат т.н. „интелигентни“ уреди. Вградените микрокомпјутери се скриените делови кои што им ја даваат „интелигенцијата“ на уредите.

Овие магистерски студии нудат можност инженерите да се стекнат со компетенции барани и од голем број можни инвеститори во Република Македонија. Програмата обезбедува профили и за домашните компании кои што креираат сопствени призводи, а добар дел од нив и за out-sourcing ангажмани. Знаењата што програмава им ги нуди на идните магистри претставуваат солидна основа и за сопствени креации со кои што можат да започнат сопствен бизнис во областа.

Програмата ВМС е насочена кон научно-истражувачко изградување на кандидатите во доменот на применетите науки. Комбинацијата од истражувачки и практични вештини е ценета на голем број светски универзитети и истражувачки институти, а секако и на домашните.

Семестар 1
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд Вкупен расположив фонд на време (часови)
3ФЕИТ05026 Современи микроконтролери за проектирање вградливи системи 6 3+0+0+3  
Изборните предмети 1 и 2 и 3 се избираат од листата А.
Изборниот предмет 4 се избира од листата Б или од листата на сите наставни предмети застапени на  единицата на универзитетот.
  Изборен предмет 1 6 3+0+0+3 180
  Изборен предмет 2 6 3+0+0+3 180
  Изборен предмет 3 6 3+0+0+3 180
  Изборен предмет 4 6 3+0+0+3 180
  Вкупно 30 15+0+0+15 900
Изборни предмети – Листа А

*Задолжително се избираат најмалку два од предложените предмети од листата А

3ФЕИТ05014 Програмирање на вградливи системи во ‘C’ 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ05019 Проектирање системи со FPGA 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ05001 DSP микроконтролери за реално време 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ05018 Проектирање системи со 8-битни микроконтролери 6 3+0+0+3 180
Изборни предмети – Листа Б
*Се избираат најмногу еден од предложените изборни предмети од листата Б, зависно од бројот на избрани предмети од листата А
3ФЕИТ05015 Програмирање со VxWorks RTOS 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ07023 Техники за дизајн на компјутерски системи 6 3+0+0+3 180

3ФЕИТ05012
Од микроелектроника до наноелектроника 6 3+0+0+3 180
Интерфејси за комуни­кација и тестирање 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ05020 Проектирање системи со аналогни и комбинирани сигнали 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ01016 Современи мехатронички системи 6 3+0+0+3 180
Втор сесместар
3ФЕИТ00 Магистерска работа 20 0+0+0+20 600
Изборни предмети
3ФЕИТ09 Истражувачки проект од областа вградливи микро­компјутерски системи 6 0+0+0+6 180
  Универзитетски изборен предмет 4 2+0+0+2 120
  Вкупно 30 2+0+0+28 900