ДИГИТАЛНО ПРОЦЕСИРАЊЕ НА СИГНАЛИ (10-ДПС)

Студиска програма: 10-Дигитално процесирање на сигнали (10-ДПС)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршен прв циклус на студии – академски, од областа на техничките науки и природно математички факултет.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа дигитално процесирање на сигнали

Дигитално процесирање на сигнали е во основа на целата денешна информатичка и комуникациска технологија и областите на нејзината примена постојано се шират, како на пример комуникациите, мултимедијата, компјутерските системи, роботика, медицината, економијата и многу други. Брзиот развој во производството и во користењето на дигиталните уреди и системи наметна потреба за кадар со поголемо теоретско знаење и дизајнерски вештини за развој на нови напредни системи и техники.

Оваа студиска програма е дизајнирана така што овозможува разбирање на основите на DSP, принципите, тековните апликации како и на новите трендови. Наменета е за:

  • Студенти (со соодветен степен на квалификации) кои сакаат да ги зголемат своите можности за вработување во фирми кои се бават со проектирање на софтвер или хардвер и применуваат DSP технологии
  • Студенти кои тежнеат да се здобијат со продлабочено теоретско знаење и квалификации релевантни за успешно занимавање со модерни DSP технологии
  • Вработени во фирми кои применуваат процесирање на сигнали кои имаат потреба од формални квалификациии и сакаат да го прошират своето знаење во најразлични полиња на примени на DSP
  • Инженери, дизајнери на хардвер и софтвер, менаџери како и планери во индустријата кои тежнеат кон продлабочено разбирање на сегашните пристапи во DSP технологијата и примените и имаат амбиција за проширување на областите на примена на методите на DSP.

Студиската програма има за цел да ги оспособи студентите:

  • да ги имплементираат DSP техниките во нови области на примена
  • да демонстрираат разбирање за теоретските проблеми во процесирање на звук, слика, видео
  • да се здобијат со соодветна оспособеност за решавање на практични проблеми во сите домени на примена на DSP
  • да покажат зрелост и оспособеност за следење на моментната состојба во истражувањата во некоја од специфичните области на DSP
Прв семестар

Задолжителни предмети

КодПредметКредитиНеделен фонд на часовиВкупен расположив фонд на време (часови)
3ФЕИТ05011Напредни техники за дигитално процесирање на сигнали63+0+0+3180
3ФЕИТ05001DSP микроконтролери во реално време63+0+0+3180
 Изборен предмет 163+0+0+3180
 Изборен предмет 263+0+0+3180
 Изборен предмет 363+0+0+3180
Вкупно3015+0+0+15900
Изборни предмети
КодПредметКредитиНеделен фонд на часовиВкупен расположив фонд на време (часови)
3ФЕИТ05002Биометрика и видео набљудување63+0+0+3180
3ФЕИТ05003Дигитално процесирање на аудио63+0+0+3180
3ФЕИТ05009Машински вид63+0+0+3180
3ФЕИТ05022Процесирање и анализа на биомедицински сигнали63+0+0+3180
3ФЕИТ05023Процесирање и анализа на слика63+0+0+3180
3ФЕИТ05024Процесирање на биомедицински слики63+0+0+3180
3ФЕИТ03013Сензори, сигнали и системи за аквизиција на податоци63+0+0+3180
3ФЕИТ05025Сигурност во мултимедија63+0+0+3180
3ФЕИТ10031Статистичко процесирање на сигналите и статистичко учење63+0+0+3180
Втор семестар

Задолжителни предмети

КодПредметКредитиНеделен фонд на часовиВкупен расположив фонд на време(часови)
3ФЕИТ00Магистерска работа200+0+0+20600
Изборни предмети
3ФЕИТ10Истражувачки проект од областа на дигиталното процесирање на сигнали60+0+0+6180
Иновациски менаџмент42+0+0+2120
Универзитетски изборен предмет42+0+0+2120
Вкупно304+0+0+301020