Микро и нано технологии (16-МНТ)

Студиска програма: 16- Микро и нано технологии (16-МНТ)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршен прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа микро и нано технологии

Целта на студиската програма Микро и нано технологии е да обезбеди квалитено мултидисциплинарно образование во примената на микро и нано технологиите за сензори и системи на макрометарско ниво.

Студиите би им овозможиле на студентите и понатамошни сопствено неформално образование од областа на микро и нано технологии (курсеви, обуки,…), но и продолжување на своето формално образование на трет циклус на студии, докторски студии.

Магистрите по микро и нано технологии ќе бидат оспособени за работа во сите сфери на едно модерно информатичко општество: електронската, автомобилската и авионската индустрија, информатичките и телекомуникациските компании, медицината, фармацијата, индустријата за паметен текстил (smart textile) и сл.Магистрите по микро и нано технологии особено можат да придонесат во научно-истражувачката работа и наставната работа на универзитетите, научните институти, истражувачките центри и др.

Прв семестар
Задолжителни предмети
КодПредметКредитиНеделен фонд на часовиВкупен расположив фонд на време (часови)

Програмата нема задолжителни предметиИзборен предмет 163+0+0+3180

Изборен предмет 263+0+0+3180

Изборен предмет 363+0+0+3180

Изборен предмет 463+0+0+3180

Изборен предмет 563+0+0+3180
Вкупно
3015+0+0+15900
Изборни предмети
КодПредметКредитиНеделен фонд на часовиВкупен расположив фонд на време (часови)
3ФЕИТ05012Од микроелектроника до наноелектроника63+0+0+3180
3ФЕИТ12003Компјутерски потпомогнат дизајн на интегрирани кола63+0+0+3180
3ФЕИТ12009Термичка анализа и проектирање на микроелектронски кола63+0+0+3180
3ФЕИТ01008Микро и нано сензори63+0+0+3180
3ФЕИТ12007Проектирање микро и нано системи63+0+0+3180
3ФЕИТ05020Проектирање системи со аналогни и комбинирани сигнали63+0+0+3180
3ФЕИТ12004Моделирање и симулација на полупроводнички електронски елементи63+0+0+3180
3ФЕИТ08017Наноматеријали и наноструктури63+0+0+3180
3ФЕИТ08007Карактеризација на микро и нано-елементи63+0+0+3180
3ФЕИТ08018Нанометрологија и стандардизација63+0+0+3180
3ФЕИТ10023Оптички комуникации63+0+0+3180
3ФЕИТ08030Стохастички диференцијални равенки63+0+0+3180

Втор семестар


Задолжителни предмети
КодПредметКредитиНеделен фонд на часовиВкупен расположив фонд на време(часови)
3ФЕИТ00Магистерска работа200+0+0+20600
Изборни предмети
3ФЕИТ16Истражувачки проект од областа на микро и нанотехнологиите60+0+0+6180

Универзитетски изборен предмет42+0+0+2120
Вкупно
304+0+0+301020