Вовед во веб технологии со Јава и Spring Boot

Објавено: јули 3, 2020

  Курсот за вовед во веб технологии со Јава и Spring Boot организиран од Факултетот за електротехника и информациски технологии им овозможува на слушателите стекнување со основно познавање за работа со платформата Spring Boot. Слушателите ќе стекнат познавање на програмскиот јазик Јава, објектно-ориентирано програмирање, релациони бази на податоци и ќе се запознаат со основните поими...

Вовед во програмирање со Python

Објавено: јули 3, 2020

  Обуката овозможува запознавање со Python како еден од најкористените програмски јазици денес и запознавање со основите на програмирањето и алгоритмите воопшто.   ПРОГРАМА ЗА ОБУКА И ВРЕМЕТРАЕЊЕ ТЕМА Број на часови Ден Вовед a.      Општ развој на програмските јазици; b.      Општа структура на програма и основни елементи на Python; c.      Декларирање на променливи; d.     ...

Вовед во Бази на податоци

Објавено: јули 3, 2020

  Обуката овозможува запознавање со Базите на податоци, кои можат да му послужат на секој еден вработен во 21 век во организирање на податоците за работа и анализирање на истите. Поставување на прашања и обработка на податоците, запознавање со системи за управување на бази на податоци.   ПРОГРАМА ЗА ОБУКА И ВРЕМЕТРАЕЊЕ ТЕМА Број на...

Вовед во програмирање со програмскиот јазик C++

Последна измена: јули 4, 2020

Курсот за вовед во програмирање со C++ ги опфаќа основните концепти на програмирањето, илустрирани со програмскиот јазик C++. Во рамките на курсот се опфатени воведни теми од областа на програмирање (типови податоци, променливи, оператори и операции, концептите за if-else, while, for, како и некои едноставни податочни структури за организација на податоци). Особен фокус се става...

Вовед во програмирање со програмскиот јазик C

Објавено: јули 3, 2020

  Курсот за вовед во програмирање со C ги опфаќа основните концепти на програмирањето, илустрирани со програмскиот јазик C. Во рамките на курсот се опфатени воведни теми од областа на програмирање (типови податоци, променливи, оператори и операции, концептите за if-else, while, for, како и некои едноставни податочни структури за организација на податоци). Особен фокус се...

Вовед во програмирање со Java

Објавено: јули 3, 2020

  Обуката за вовед во програмирање со Java ги опфаќа основните концепти на програмирањето, илустрирани со програмскиот јазик Java. Во рамките на курсот се опфатени воведни теми од областа на програмирање (типови податоци, променливи, оператори и операции, концептите за if-else, while, for, како и некои едноставни податочни структури за организација на податоци). Особен фокус се...

Вовед во мрежно работење

Објавено: јули 3, 2020

  Обуката овозможува запознавање со основните концепти на компјутерските мрежи и сите мрежни слоеви, со посебен фокус на мрежното ниво. Оттука се овозможува запознавање со конкретни стандарди и уреди за дефинирање на мрежни околини, жични и безжични. По завршувањето на курсот студентите се оспособени за самостојно дизајнирање и поврзување на мрежни уреди во компјутерска мрежа,...