Интернет и мобилни сервиси и апликации (22 – ИМСА)

Студиска програма: 22-Интернет и мобилни сервиси и апликации (22 – ИМСА)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршен прв циклус на академски студии и освоени 240 ЕКТС кредити, или завршени додипломски студии во траење од најмалку 8 семестри пред воведувањето на ЕКТС на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа интернет и мобилни сервиси и апликации

Секторот на информациско-комуникациските технологии е во постојан пораст. Побарувачката за магистри профилирани во областа на Интернет и мобилни сервиси и апликации на пазарот на трудот во Република Македонија е голема, а со тоа и оправданоста за воведување на ваква студиска програма. Целта на студиската програма е да произведе кадар кој ќе биде носител на развојот на ИКТ секторот и севкупната економија  во Република Македонија.

Кандидатот кој магистрирал на оваа студиска програма може да продолжи со докторски студии во истата или слична научна област.

Широката научна основа може да му помогнат на кандидатот успешно да работи / да се преориентира и во други научни области од областа на техничките науки.

Програмата го оспособува кандидатот за претприемаштво и основање на нови бизниси во областа на информациско-комуникациските технологии.

Задолжителни предмети
КодПредметКредитиНеделен фонд на часовиВкупен расположив фонд на време(часови)
3ФЕИТ10019Напредни апликации за мобилни уреди63+0+0+3180
3ФЕИТ11005Напредни веб технологии и сервиси63+0+0+3180
3ФЕИТ07010Напредни стандарди за складирање  и обработка на податоци63+0+0+3180
Изборен предмет 163+0+0+3180
Изборен предмет 263+0+0+3180
Вкупно3015+0+0+15900
Изборни предмети
КодПредметКредитиНеделен фонд на часовиВкупен расположив фонд на време(часови)
3ФЕИТ10007Експериментални и развојни платформи за ИКТ системи63+0+0+3180
3ФЕИТ10011ИКТ решенија за паметно општество63+0+0+3180
3ФЕИТ10012Интелигентни безжични инфраструктури: технологии и апликации63+0+0+3180
3ФЕИТ07002Интелигентни информациони системи и големи податочни множества63+0+0+3180
3ФЕИТ10013Квантни комуникации и квантни пресметки63+0+0+3180
3ФЕИТ07004Когнитивно пресметување во ИКТ63+0+0+3180
3ФЕИТ07007Наменски процесори63+0+0+3180
3ФЕИТ10020Напредни интернет технологии63+0+0+3180
3ФЕИТ07009Напредни концепти на виртуелизација63+0+0+3180
3ФЕИТ10022Напредни техники за обработка на комуникациски податоци во мобилни и безжични мрежи63+0+0+3180
3ФЕИТ07011Обработка на сензорски податоци во Интернет на нешта63+0+0+3180
3ФЕИТ10024Позиционирање и технологии за мобилност63+0+0+3180
3ФЕИТ07016Проектирање на паметни уреди за Интернет на нешта63+0+0+3180
3ФЕИТ07018Системи за дигитални трансакции63+0+0+3180
3ФЕИТ10029Софтверски дефинирани мрежи63+0+0+3180
3ФЕИТ07021Стандарди и протоколи за Интернет на нешта63+0+0+3180
Втор Семестар
Задолжителни предмети
КодПредметКредитиНеделен фонд на часовиВкупен расположив фонд на време(часови)
3ФЕИТ00Магистерска работа200+0+0+20600
Изборни предмети
3ФЕИТ022Истражувачки проект од областа на интернет и мобилни сервиси и апликации60+0+0+6180
 Универзитетски изборен предмет42+0+0+2120
Вкупно 302+0+0+28900