Компјутерски мрежи – Интернет на нешта (8-КМ-ИНН)

КомпетенцииIII

Студиска програма: 8-Компјутерски мрежи – Интернет на нешта (8-КМ-ИНН)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршен прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа компјутерски мрежи – интернет на нешта

За да ова се постигне во студиската програма, покрај неопходните аспекти за проектирање и реализација на компјутерски мрежни системи и уреди, ќе бидат опфатени и следните тековно многу актуелни аспекти и подрачја кои се вметнати во целите за развој на компјутерските технологии на Европската комисија:

 • Развој на идни валидни модели за раководење и управување на Internet of things (IOT);
 • Политички, економски и социјални придобивки од Internet of things (IOT);
 • Internet of things (IOT) мобилни уреди во мрежи од следната генерација;
 • Управување и распределба на фреквентниот спектар и Internet of things (IOT);
 • Ад-хок граѓански апликации и архитектури;
 • Раководење, стандарди и надежност;
 • Етички норми и Internet of things (IOT);
 • Заштита и безбедност на корисниците;
 • Безбедност на уредите.

Потребата од образовани кадри од подрачјето на Компјутерски мрежи е забележлива во академската и стручната јавност на универзитетите во светот, но е особено изразена во индустријата.

Наставната содржина на вториот циклус студии од Компјутерски мрежи ќе им овозможи на студентите стекнување на: вештини за анализа, проектирање и имплементација на интелигентни компјутерски мрежи и системи кои ги вклучуваат најновите технологии од повеќе области – компјутерски мрежи, сензори и сензорски системи, информациони системи, бази на податоци, мултимедиски системи, игри и забава, како и оспособеност за работа во интередисциплинарни тимови врвни на светско ниво.

Во услови на перманентен научен и техничко-технолошки напредок се зголемува потребата за развој на Компјутерски мрежи – Internet of Things.

Студиите би им овозможиле на студентите и понатамошни сопствено неформално образование од областа на компјутерските мрежи и системи (курсеви, обуки,…), но и продолжување на своето формално образование на трет циклус на студии, докторски студии.

Магистрите по Компјутерски мрежи – Internet of Things ќе бидат оспособени за работа во сите сфери на едно модерно автоматизирано и информатичко општество, а пред се во здравството, транспортот, потрошувачката електроника, мобилни уреди и системи, потоа информатичките и телекомуникациските компании, компаниите кои произведуваат и сервисираат системи за мониторинг, компаниите кои се бават со автоматизирано производтство на материјални добра, транспорт и сл.

Овој модул создава кадар, кој сите овие сектори го препознаваат како фундаментално важен за нивниот успешен развој.

Магистрите по Компјутерски мрежи – Интернет на нешта особено може да придонесат во научно-истражувачката работа и наставната работа на Универзитетите, научните институти, истражувачките центри и др.

По завршувањето на оваа студиска програма кандидатите ќе можат:

 • Да проектираат компјутерски мрежи и мрежни системи во сите подрачја на нивна примена: компјутерските технологии, медицината, транспортот, мултимедијата, индустријата за игри и забави и слично;
 • Да развиваат нови области на примена и да ги усовршуваат постојните;
 • Да можат да учествуваат во теоретското моделирање, симулација, развој и примена на системи и процеси во ова подрачје;

Да можат рамноправно да учествуваат во врвните светски развојни интердисциплинарни тимови од подрачјето.

Задолжителни предмети 
Шифра Предмет Кредити Фонд Вкупен расположив фонд на време (часови)
Програмата нема задолжителни предмети
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Изборните предмети 1 и 2 се избираат од листата А.
Изборните предмети 3 и 4 се избираат од листата А или од листата Б.
Изборниот предмет 5 се избира од листата Б или од листата на сите наставни предмети застапени на  единицата на универзитетот.
  Изборен предмет 1 6 3+0+0+3 180
  Изборен предмет 2 6 3+0+0+3 180
  Изборен предмет 3 6 3+0+0+3 180
  Изборен предмет 4 6 3+0+0+3 180
  Изборен предмет 5 6 3+0+0+3 180
  Вкупно 30 15+0+0+15 900
Изборни предмети
Изборни предмети – Листа А

*Задолжително се избираат најмалку два од предложените предмети од листата А

3ФЕИТ07001 Безбедност и надежност на компјутерско комуникациски системи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ07003 Интернет на нешта 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ07006 Наменски и современи компјутерски мрежи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ07021 Стандарди и протоколи за Интернет на нешта 6 3+0+0+3 180
Изборни предмети – Листа Б
*Се избираат најмногу три од предложените изборни предмети од листата Б, зависно од бројот на избрани предмети од листата А
3ФЕИТ08001 Апликативна теорија на графови
6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ07002 Интелигентни информациони системи и големи податочни множествa 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10019 Напредни апликации за мобилни уреди 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ11005 Напредни веб технологии и сервиси
6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ07009 Напредни концепти на виртуелизација 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ07005 Моделирање и симулација – проценка на перформанси 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ07011 Обработка на сензорски податоци во Интернет на нешта 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ08025 Применета алгебра
6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ07008 Напредна анализа на податоци со методи од машинско учење 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ07013 Пресметувања со високи перформанси 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ07014 Пресметување во grid и облак 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ07015 Проектирање и анализа на повеќе-гигабитни безжични локални мрежи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ07017 Сензорски, безжични и мобилни компјутерски мрежи и системи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ07020 Софтвер за НКС и мрежи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ07019 Складишта и наменска обработка на податоци 6 3+0+0+3 180
Шифра Предмет Кредити Фонд Вкупен расположив фонд на време (часови)
3ФЕИТ00 Магистерска работа 20 0+0+0+20 600
Изборни предмети
3ФЕИТ08 Истражувачки проект од областа на компјутерските мрежи 6 0+0+0+6 180
  Универзитетски изборен предмет 4 2+0+0+2 120
  Вкупно 30 2+0+0+28 900