ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА (1 – ОИЕ)

КомпетенцииIII

Студиска програма: 01-Обновливи извори на енергија (01 – ОИЕ)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршен прв циклус на академски студии и освоени 240 ЕКТС кредити, или завршени додипломски студии во траење од најмалку 8 семестри пред воведувањето на ЕКТС на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа обновливи извори на енергија

Целта на студиската програма е образување на кадри во согласност со потребите на современото стопанство и врз основа на критериуми за квалитет на наставата на ниво на Универзитетот. Таа содржи фундаментални дисциплини од областа на обновливите извори на енергија, дополнети со нови истражувања и сознанија, но и низа нови дисциплини кои се развиени во согласност со современите научни сознанија. Студиската програма овозможува создавање кадри кои по магистрирањето ќе станат дел од електроенергетската индустрија, пред се во рамките на компаниите кои произведуваат и проектираат опрема базирана на ОИЕ, како и во компаниите за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија. Стручност и компетентност во дефинирање на потребите од стандардизација и регулатива согласно препораките на ЕУ. Функционирање на меѓународните тела за стандардизација. Делокруг на активности на IEC и ISO организациите. Стандардизација во Република Македонија. Примена на техничките стандарди во различни области од електротехниката со акцент на електричните уреди со зголемена ефикасност, либерализиран пазар на електрична енергија и повластени тарифи за развој на обновливите извори на енергија.

Студиската програма е развиена во согласност со критериумите, задачите и целите на ФЕИТ за задржување на високи стандарди во образување квалитетни кадри. Оваа студиска програма е конципирана врз основа на претходни искуства во изведувањето на наставата на слична студиска програма акредитирана во 2008 година, со перманентниот развој на проблематиката, како и постојаното унапредување и континуираната соработка со стопанството.

Предложената студиска програма вклучува широки познавања од ОИЕ со што студентите ќе се здобијат со знаења од областа на обновливите извори на енергија и конверзијата во електрична енергија, нивното проектирање, експлоатација, одржување, управување и планирање, како и работата во независен или систем интегриран во електроенергетскиот систем.

Семестар 1 
Задолжителни предмети 
ШифраПредметКредитиФондВкупен расположив фонд на време (часови)
3ФЕИТ02020Примена на обновливи извори на енергија63+0+0+3180
 Изборен предмет 163+0+0+3180
 Изборен предмет 263+0+0+3180
 Изборен предмет 363+0+0+3180
 Изборен предмет 463+0+0+3180
     
 Вкупно3015+0+0+15900
Изборни предмети 
ШифраПредметКредитиФонд 
3ФЕИТ02002Ветрогенераторски системи и технологии63+0+0+3180
3ФЕИТ04004Енергетика и околина63+0+0+3180
3ФЕИТ04005Енергетски аспекти на ветерни електрични централи63+0+0+3180
3ФЕИТ02010Енергетски преобразувачи за обновливи извори на енергија63+0+0+3180
3ФЕИТ09003Интеграција на производството од ОИЕ во ЕЕС63+0+0+3180
3ФЕИТ02014Квалитет на електрична енергија од ОИЕ63+0+0+3180
3ФЕИТ02016Конструктивни компоненти на ветерни електрани63+0+0+3180
3ФЕИТ04008Мали хидроцентрали63+0+0+3180
3ФЕИТ03005Мерење на параметрите на обновливи извори63+0+0+3180
3ФЕИТ02021Принцип на работа и карактеристики на сончеви ќелии63+0+0+3180
3ФЕИТ04017Проектирање и градба на фотоволтаични системи63+0+0+3180
3ФЕИТ08026Производство на сончеви панели63+0+0+3180
3ФЕИТ04023Техноекономски аспекти на обновливи извори на енергија63+0+0+3180
3ФЕИТ08033Технологии за добивање енергија од биомаса63+0+0+3180
3ФЕИТ02023Технологии за складирање на сончевата енергија63+0+0+3180
3ФЕИТ08034Технологии за сончеви ќелии63+0+0+3180
3ФЕИТ04025Хибридни енергетски системи и микромрежи63+0+0+3180
Семестар 2 
Задолжителни предмети 
ШифраПредметКредитиФондВкупен расположив фонд на време (часови)
3ФЕИТ00Магистерска работа200+0+0+20600
 Изборни предмети
3ФЕИТ01Истражувачки проект од областа на обновливите извори на енергија60+0+0+6180
3ФЕИТ02013 Иноваторство и трансфер на технологии42+0+0+2120
3ФЕИТ01Универзитетски изборен предмет42+0+0+2120
 Вкупно304+0+0+301020