3 – Електроенергетски системи (ЕЕС)

КомпетенцииIII

Студиска програма: 03-Електроенергетски системи (03-ЕЕС)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршен прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа електроенергетски системи

Целта на студиската програма е образување на кадри во согласност со потребите на современото стопанство и врз основа на критериуми за квалитет на наставата на ниво на Универзитетот. Таа содржи фундаментални дисциплини од областа на ЕЕС, дополнети со нови истражувања и сознанија, но и низа нови дисциплини кои се развиени во согласност со современите научни сознанија. Студиската програма е конципирана на начин кој овозможува стекнување на знаења и компетенции неопходни за магистер од оваа област, кои што ќе претставуваат основа за понатамошно образование и следење на технолошкиот развој.

Предложената студиска програма ги вклучува најважните аспекти на ЕЕС со што студентите ќе се здобијат со знаења од областа на преносните и дистрибутивните системи, нивната експлоатација, водење, управување и планирање, интеграцијата на дисперзираното производство на електрична енергија во ЕЕС, пазарното стопанисување со електрична енергија, квалитетот на електричната енергија и интелигентните мрежи.

Студиската програма ќе овозможи создавање кадри кои по магистрирањето ќе станат дел од електроенергетската индустрија, пред се во рамките на компаниите за пренос, дистрибуција, трговија и снабдување со електрична енергија. Истовремено, постои можност за нивна вклученост во јавната администрација чии што функции се поврзани со ЕЕС, но и во консултантски, проектантски и производни компании. Сегашните состојби во електроенергетските компании укажуваат на постојана потреба од квалитетни кадри способни да се вклучат во современите текови и да одговорат на барањата на различните сегменти од стопанството. Реструктуирањето и промените во електроенергетскиот сектор кои што се одвиваа во изминатиот период покажуваат дека квалитетните кадри се најважниот сегмент за успешно изведување на овој процес.

Семестар 1 
Задолжителни предмети 
ШифраПредметКредитиФондВкупен расположив фонд на време (часови)
 Програмата нема задолжителни предмети   
 Изборен предмет 163+0+0+3180
 Изборен предмет 263+0+0+3180
 Изборен предмет 363+0+0+3180
 Изборен предмет 463+0+0+3180
 Из5орен предмет 563+0+0+3180
 Вкупно3015+0+0+15900
Изборни предмети 
ШифраПредметКредитиФонд 
3ФЕИТ09001Анализа на сложени заземјувачки системи63+0+0+3180
3ФЕИТ09002Доверливост на ЕЕС63+0+0+3180
3ФЕИТ06003Електрични и хибридни возила63+0+0+3180
3ФЕИТ11003Енергија и климатски промени63+0+0+3180
3ФЕИТ09003Интеграција на производството од ОИЕ во ЕЕС63+0+0+3180
3ФЕИТ09004Квалитет на електричната енергија во ЕЕС63+0+0+3180
3ФЕИТ09005Напредни техники за анализа на ЕЕС63+0+0+3180
3ФЕИТ09006Примена на програмски алатки во ЕЕС63+0+0+3180
3ФЕИТ09008Работа и управување на ЕЕС63+0+0+3180
3ФЕИТ09009Развој на интелигентни електроенергетски мрежи63+0+0+3180
3ФЕИТ09010Регулатива во енергетиката63+0+0+3180
3ФЕИТ09011Флексибилни регулациони уреди во ЕЕС63+0+0+3180
3ФЕИТ09012Функции на следење и управување на дистрибутивните системи63+0+0+3180
3ФЕИТ09013Функционирање на пазарите на електрична енергија63+0+0+3180
3ФЕИТ08001 Апликативна теорија на графови 63+0+0+3180
Семестар 2 
Задолжителни предмети 
ШифраПредметКредитиФондВкупен расположив фонд на време (часови)
3ФЕИТ00Магистерска работа200+0+0+20600
Изборни предмети
3ФЕИТ09007Применети механизми за поддршка на обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност42+0+0+2120
3ФЕИТ02Истражувачки проект од областа на електроенергетските системи60+0+0+6180
 Универзитетски изборен предмет42+0+0+2180
 Вкупно304+0+0+301020