ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, ЖИВОТНА СРЕДИНА И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ (14-ЕСОР)

Студиска програма: 14 – Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој (14-ЕСОР)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршен прв циклус академски студии од областите на технички и природни науки на универзитети во земјава и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа енергетска ефикасност, животна средина и обновлив развој

Целта на студиската програма е да се оспособи водечки високостручен инженерски кадар компетентен за истражување, развој, проектирање и примена на сложени интердисциплинарни проекти во областите на енергетска ефикасност, влијанието на електричната енергија врз животната околина и одржливиот развој.

Соодветно на тоа, кандидатите на оваа студиска програма ќе бидат оспособени за решавање на проблеми поврзани со унапредување на енергетската ефикасност и обезбедување на одржлива иднина. Ќе бидат оспособени и за применување на техниките за интегрирање на превентивните стратегиите при планирањето и развојот на индустриското производство, за намалување на причините за загадување на животната средина предизвикани од производните процеси и рационализација на потрошувачката на енергија и суровински материјали. Кандидатите ќе се здобијат со соодветна оспособеност за решавање на практични проблеми во сите домени на влијанието на електромагнетните полиња врз околината и соодветната заштитата, да ги применуваат соодветните протоколи за мерење на најважните параметри на животната и работната средина со посебен осврт на нејонизирачките зрачења, како и да ги применуваат регулативите во областа на животната средина и нејонизирачките зрачења на меѓународно и национално ниво.

Оваа студиска програма ќе придонесе кон унапредување на енергетската ефикасност во Република Македонија, особено во индустрискиот, транспортниот, резиденцијалниот, комерцијалниот и услужниот сектор, а магистрите по “Енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој” ќе придонесат во развојот на индустрискиот сектор, научно-истражувачката и наставната работа на Универзитетите.

Прв семестар
Задолжителни предмет
КодПредметКредитиНеделен фонд на часовиВкупен расположив фонд на време (часови)
3ФЕИТ06008Енергија и ефикасност за одржлива иднина63+0+0+3180

Изборен предмет 163+0+0+3180

Изборен предмет 263+0+0+3180

Изборен предмет 363+0+0+3180

Изборен предмет 463+0+0+3180
Вкупно
3015+0+0+15900
Изборни предмет
КодПредметКредитиНеделен фонд на часовиВкупен расположив фонд на време (часови)
3ФЕИТ01001Автоматизација на згради63+0+0+3180
3ФЕИТ06001Био-ефекти на електричната енергија63+0+0+3180
3ФЕИТ06002Еко – ефикасност и почисто производство63+0+0+3180
3ФЕИТ04003Еколошки и енергетски ефикасни технологии за производство на електрична енергија63+0+0+3180
3ФЕИТ06003Електрични и хибридни возила63+0+0+3180
3ФЕИТ06004Електромагнетни влијанија63+0+0+3180
3ФЕИТ06005Електромагнетни полиња во околината и нивно мерење63+0+0+3180
3ФЕИТ06006Електромагнетно моделирање63+0+0+3180
3ФЕИТ02007Енергетска ефикасност во електромоторни погони63+0+0+3180
3ФЕИТ06007Енергетска ефикасност на електротермиски постројки63+0+0+3180
3ФЕИТ02009Енергетски ефикасни електрични машини и трансформатори63+0+0+3180
3ФЕИТ10009Енергетски ефикасно омрежување63+0+0+3180
3ФЕИТ04006Енергетски одржлив развој63+0+0+3180
3ФЕИТ11003Енергија и климатски промени63+0+0+3180
3ФЕИТ02011Заштеда на електрична енергија во домаќинствата и стопанството63+0+0+3180
3ФЕИТ10010ИКТ за енергетска ефикасност и одржлив развој 263+0+0+3180
3ФЕИТ08012Материјали за складирање и конверзија на енергија63+0+0+3180
3ФЕИТ03009Мониторинг на животна и работна средина63+0+0+3180
3ФЕИТ06009Регулатива во областа на животната средина63+0+0+3180
3ФЕИТ02024Управување на ЕЕУ и можности за подобрување на енергетската ефикасност63+0+0+3180
Втор семестар
Задолжителни предмети
КодПредметКредитиНеделен фонд на часовиВкупен расположив фонд на време (часови)
3ФЕИТ00Магистерска работа200+0+0+20600
Изборни предмети
3ФЕИТ14Истражувачки проект од областа на енергетска ефикасност, животна средина и одржлив развој60+0+0+6180

Универзитетски изборен предмет42+0+0+2120
Вкупно
302+0+0+28900