Применета математика (13-ПМА)

КомпетенцииIII

Студиска програма: 13 – Применета математика (13-ПМА)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршен прв циклус на студии – (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по применета математика.

Вториот циклус на студии по Применета математика и актуарство со својата наставна содржина, облиците и методите на настава, ќе овозможи стекнување на темелни знаења, умеења и вештини од областа на применетата математика и актуарството.

Со стекнатите знаења од успешно завршениот втор циклус на студии магистерот ќе биде оспособен да работи во одделенија за истражување и развој во компании од техничките стопански гранки, банките и осигурителните компании. Магистерот ќе може да прави консалтинг во овие компании, да предлага и имплементира иновативни решенија во технолошкиот процес, со што би го намалил ризикот на работење и би ги зголемил приходите во компанијата.

Оваа студиска програма создава кадар, кој сите овие сектори го препознаваат како фундаментално важен за нивниот успешен развој. Магистрите по Применета математика и актуарство особено може да придонесат во научно-истражувачката работа и наставната работа на Универзитетите, научните институти, истражувачките центри и други, и успешно да продолжат со студирање на трет циклус на студии.

Семестар 1
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд Вкупен расположив фонд на време (часови)
  Програмата нема задолжителни предмети      
Изборни предмети

Изборните предмети 1 и 2 се избираат од листата А.

Изборните предмети 3 и 4 се избираат од листата А или од листата Б.

Изборниот предмет 5 се избира од листата Б или од листата на сите наставни предмети застапени на единицата на универзитетот.

  Изборен предмет 1 6 3+0+0+3 180
  Изборен предмет 2 6 3+0+0+3 180
Изборен предмет 3 6 3+0+0+3 180
Изборен предмет 4 6 3+0+0+3 180
Изборен предмет 5 6 3+0+0+3 180
  Вкупно 30 15+0+0+15 900
Изборни предмети – Листа А
3ФЕИТ08004 Дискретна математика 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ08005 Диференцијални равенки 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ08010 Линеарна алгебра 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ08020 Нумерички методи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ08023 Одбрани делови од анализа 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ08029 Статистика 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ08031 Теорија на веројатност 6 3+0+0+3 180
Изборни предмети – Листа Б
3ФЕИТ08002 Геометриско моделирање 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ08003 Динамички системи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ08006 Интегрални трансформации и нивна примена 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ08008 Комплексни мрежи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ08035 Финансиска математика  6  3+0+0+3  180
3ФЕИТ08027 Симулации со методот Монте – Карло  6  3+0+0+3  180
3ФЕИТ08009 Конвексна оптимизација со примена  6   3+0+0+3   180
3ФЕИТ08011 Линеарни статистички модели 6   3+0+0+3   180
3ФЕИТ08016 Моделирање со случајни процеси  6    3+0+0+3    180
3ФЕИТ08019 Нумеричка линеарна алгебра  6    3+0+0+3    180
 3ФЕИТ08021  Нумерички методи со стохастички процеси   6   3+0+0+3  180
3ФЕИТ08025  Применета алгебра  6  3+0+0+3  180
3ФЕИТ08028 Случајни процеси   6   3+0+0+3 180 
3ФЕИТ08030 Стохастички диференцијални равенки   6  3+0+0+3 180 
Семестар 2
3ФЕИТ00 Магистерска работа 20 0+0+0+20 600
Изборни предмети
3ФЕИТ13 Истражувачки проект од областа на применета математика 6 0+0+0+6 180
3ФЕИТ08015 Методи на истражување и техники на пишување 4 2+0+0+2 120
  Универзитетски изборен предмет 4 2+0+0+2 120
  Вкупно 30 4+0+0+30 1020