Безжични системи, сервиси и апликации (11-БССА)

КомпетенцииIII

Студиска програма: 11-Безжични системи, сервиси и апликации (11-БССА)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршен прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа Безжични системи, сервиси и апликации

Новата студиска програма Безжични системи, сервиси и апликации базира на најновите научни сознанија, кои се вградени во задолжителните и изборните предмети. Ќе бидат изучувани најновите постојни безжични и мобилни системи, како и системите од следната генерација. Поконкретно, ќе бидат изучувани најновите техники на пренос и мрежни концепти кај четвртата и петтата генерација на мобилни системи. Ќе бидат изучувани и најмодерните безжични системи за комуникација помеѓу сензори, уреди, машини, апарати и возила, како елементи на интернет на нешта (ИоТ) и идниот интернет на се’ (ИоЕ). Постојните и идни иновативни сервиси и апликации кои базираат на овие безжични системи се исто така предмет на изучување во рамките на оваа студиска програма. Акцент е посветен на некои од најжешките теми во областа на безжичните телекомуникациски системи, како најновите техники на пренос (масивни МИМО системи, милиметарски бранови, кооперативност), најновите концепти кај целуларни, локални и сензорски мрежи, енергетски ефикасните безжични системи и жетва на енергија, реконфигурабилните мрежи, примената на методите и алгоритмите на машинско учење кај безжичните системи, интелигентните безжични инфраструктури вклучително паметни градови, паметни енергетски мрежи, паметно здравство, паметен транспорт итн.

Семестар 1
Задолжителни предмети 
Шифра Предмет Кредити Фонд Вкупен расположив фонд на време (часови)
3ФЕИТ10001 Безжични и мобилни системи и сервиси 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10008 Енергетски ефикасни безжични системи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10017 Модерни безжични комуникации 6 3+0+0+3 180
  Изборен предмет 1 6 3+0+0+3 180
  Изборен предмет 2 6 3+0+0+3 180
  Вкупно 30 15+0+0+15 900
Изборни предмети
3ФЕИТ10002 Безжични мултимедиски мрежи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10003 Безжични системи од следна генерација: технологии, апликации и примена на машинско учење 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10005 Дизајн и имплементација на телекомуникациски услуги 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10006 Дизајн на телекомуникациски мрежи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10012 Интелигентни безжични инфраструктури: технологии и апликации 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ08009 Конвексна оптимизација со примена 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10014 Кооперативни комуникации 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10015 Менаџмент на мултимедиски мрежи и сервиси 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10018 Наномрежи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10021 Напредни телекомуникациски мрежи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10024 Позиционирање и технологии за мобилност 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10025 Примена на методи за оптимизација во безжичните комуникации 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10026 Реконфигурабилни мрежи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10027 Симулација на телекомуникациски системи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10028 Следна генерација оптички мрежи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10030 Стандарди и регулатива за радиофреквенциски спектар 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10031 Статистичко процесирање на сигналите и статистичко учење 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10033 Телекомуникациски протоколен инженеринг 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10034 Телесообраќаен инженеринг и мрежно планирање 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10035 Теорија на информации 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10036 Теорија на кодирање и сигурносни комуникации 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10037 Техники на истражувањe во телекомуникациите 6 3+0+0+3 180

Втор сесместар
3ФЕИТ00 Магистерска работа 20 0+0+0+20 600
Изборни предмети
3ФЕИТ11 Истражувачки проект од областа на Безжични системи, сервиси и апликации 6 0+0+0+6 180
3ФЕИТ10032 Стратешко планирање за телеком и Интернет иновации 4 2+0+0+2 120
  Универзитетски изборен предмет 4 2+0+0+2 120
  Вкупно 34 4+0+0+30 1020