Безжични системи, сервиси и апликации (11-БССА)

КомпетенцииIII

Студиска програма: 11-Безжични системи, сервиси и апликации (11-БССА)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршен прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа безжични и мобилни комуникации

Секторот на информациско-комуникацискиот технологии е во постојан пораст. Побарувачката за магистри профилирани во областа на безжични и мобилни комуникации на пазарот на трудот во Република Македонија е голема, а со тоа и оправданоста за воведување на ваква студиска програма. Целта на студиската програма е да произведе кадар кој ќе биде носител на развојот на ИКТ секторот и севкупната економија во Република Македонија. Дополнително, безжичните и мобилните комуникации се главни истражувачки области во современите телекомуникации, па кандидатот кој магистрирал на оваа студиска програма може да продолжи со докторски студии во истата или слична научна област. Широката научна основа може да му помогнат на кандидатот успешно да работи / да се преориентира и во други научни области од областа на техничките науки. Програмата го оспособува кандидатот за претприемаштво и основање на нови бизниси во областа наинформациско-комуникациските технологии.

Семестар 1
Задолжителни предмети 
Шифра Предмет Кредити Фонд Вкупен расположив фонд на време (часови)
3ФЕИТ10001 Безжични и мобилни системи и сервиси 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10008 Енергетски ефикасни безжични системи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10017 Модерни безжични комуникации 6 3+0+0+3 180
  Изборен предмет 1 6 3+0+0+3 180
  Изборен предмет 2 6 3+0+0+3 180
  Вкупно 30 15+0+0+15 900
Изборни предмети
3ФЕИТ10002 Безжични мултимедиски мрежи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10003 Безжични системи од следна генерација: технологии, апликации и примена на машинско учење 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10005 Дизајн и имплементација на телекомуникациски услуги 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10006 Дизајн на телекомуникациски мрежи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10012 Интелигентни безжични инфраструктури: технологии и апликации 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ08009 Конвексна оптимизација со примена 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10014 Кооперативни комуникации 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10015 Менаџмент на мултимедиски мрежи и сервиси 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10018 Наномрежи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10021 Напредни телекомуникациски мрежи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10024 Позиционирање и технологии за мобилност 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10025 Примена на методи за оптимизација во безжичните комуникации 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10026 Реконфигурабилни мрежи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10027 Симулација на телекомуникациски системи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10028 Следна генерација оптички мрежи 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10030 Стандарди и регулатива за радиофреквенциски спектар 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10031 Статистичко процесирање на сигналите и статистичко учење 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10033 Телекомуникациски протоколен инженеринг 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10034 Телесообраќаен инженеринг и мрежно планирање 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10035 Теорија на информации 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10036 Теорија на кодирање и сигурносни комуникации 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10037 Техники на истражувањe во телекомуникациите 6 3+0+0+3 180
Втор сесместар
3ФЕИТ00 Магистерска работа 20 0+0+0+20 600
Изборни предмети
3ФЕИТ11 Истражувачки проект од областа на Безжични системи, сервиси и апликации 6 0+0+0+6 180
3ФЕИТ10032 Стратешко планирање за телеком и Интернет иновации 4 2+0+0+2 120
  Универзитетски изборен предмет 4 2+0+0+2 120
  Вкупно 34 4+0+0+30 1020