БЕЗЖИЧНИ СИСТЕМИ, СЕРВИСИ И АПЛИКАЦИИ (11-БССА)

Студиска програма:11-Безжични системи, сервиси и апликации (11-БССА)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршен прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа безжични и мобилни комуникации

Секторот на информациско-комуникацискиот технологии е во постојан пораст. Побарувачката за магистри профилирани во областа на безжични и мобилни комуникации на пазарот на трудот во Република Македонија е голема, а со тоа и оправданоста за воведување на ваква студиска програма. Целта на студиската програма е да произведе кадар кој ќе биде носител на развојот на ИКТ секторот и севкупната економија во Република Македонија. Дополнително, безжичните и мобилните комуникации се главни истражувачки области во современите телекомуникации, па кандидатот кој магистрирал на оваа студиска програма може да продолжи со докторски студии во истата или слична научна област. Широката научна основа може да му помогнат на кандидатот успешно да работи / да се преориентира и во други научни области од областа на техничките науки. Програмата го оспособува кандидатот за претприемаштво и основање на нови бизниси во областа наинформациско-комуникациските технологии.

Семестар 1 
Задолжителни предмети 
ШифраПредметКредитиФондВкупен расположив фонд на време (часови)
3ФЕИТ10001Безжични и мобилни системи и сервиси63+0+0+3180
3ФЕИТ10008Енергетски ефикасни безжични системи63+0+0+3180
3ФЕИТ10017Модерни безжични комуникации63+0+0+3180
 Изборен предмет 163+0+0+3180
 Изборен предмет 263+0+0+3180
 Вкупно3015+0+0+15900
Изборни предмети
3ФЕИТ10002Безжични мултимедиски мрежи63+0+0+3180
3ФЕИТ10003Безжични системи од следна генерација: технологии, апликации и примена на машинско учење63+0+0+3180
3ФЕИТ10005Дизајн и имплементација на телекомуникациски услуги63+0+0+3180
3ФЕИТ10006Дизајн на телекомуникациски мрежи63+0+0+3180
3ФЕИТ10012Интелигентни безжични инфраструктури: технологии и апликации63+0+0+3180
3ФЕИТ08009Конвексна оптимизација со примена63+0+0+3180
3ФЕИТ10014Кооперативни комуникации63+0+0+3180
3ФЕИТ10015Менаџмент на мултимедиски мрежи и сервиси63+0+0+3180
3ФЕИТ10018Наномрежи63+0+0+3180
3ФЕИТ10021Напредни телекомуникациски мрежи63+0+0+3180
3ФЕИТ10024Позиционирање и технологии за мобилност63+0+0+3180
3ФЕИТ10025Примена на методи за оптимизација во безжичните комуникации63+0+0+3180
3ФЕИТ10026Реконфигурабилни мрежи63+0+0+3180
3ФЕИТ10027Симулација на телекомуникациски системи63+0+0+3180
3ФЕИТ10028Следна генерација оптички мрежи63+0+0+3180
3ФЕИТ10030Стандарди и регулатива за радиофреквенциски спектар63+0+0+3180
3ФЕИТ10031Статистичко процесирање на сигналите и статистичко учење63+0+0+3180
3ФЕИТ10033Телекомуникациски протоколен инженеринг63+0+0+3180
3ФЕИТ10034Телесообраќаен инженеринг и мрежно планирање63+0+0+3180
3ФЕИТ10035Теорија на информации63+0+0+3180
3ФЕИТ10036Теорија на кодирање и сигурносни комуникации63+0+0+3180
3ФЕИТ10037Техники на истражувањe во телекомуникациите63+0+0+3180
Втор сесместар
3ФЕИТ00Магистерска работа200+0+0+20600
Изборни предмети
3ФЕИТ11Истражувачки проект од областа на Безжични системи, сервиси и апликации60+0+0+6180
3ФЕИТ10032Стратешко планирање за телеком и Интернет иновации42+0+0+2120
 Универзитетски изборен предмет42+0+0+2120
 Вкупно344+0+0+301020