КОМУНИКАЦИСКИ И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ (12-КИТ)

Студиска програма: 12-Комуникациски и информациски технологии (12-КИТ)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршен прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа комуникациски и информациски технологии

Секторот на информациско-комуникациските технологии е во постојан пораст. Побарувачката за магистри профилирани во областа на комуникациските и информациските технологии на пазарот на трудот во Република Македонија е голема, а со тоа и оправданоста за воведување на ваква студиска програма.Целта на студиската програма е да произведе кадар кој ќе биде носител на развојот на ИКТ секторот и севкупната економија во Република Македонија.

Кандидатот кој магистрирал на оваа студиска програма може да продолжи со докторски студии во истата или слична научна област.

Широката научна основа може да му помогнат на кандидатот успешно да работи / да се преориентира и во други научни области од областа на техничките науки.

Програмата го оспособува кандидатот за претприемаштво и основање на нови бизниси во областа на информациско-комуникациските технологии.

Семестар 1 
Задолжителни предмети 
ШифраПредметКредитиФондВкупен расположив фонд на време (часови)
3ФЕИТ10004Бизнис менаџмент во телекомуникациите63+0+0+3180
3ФЕИТ10020Напредни интернет технологии63+0+0+3180
3ФЕИТ10028Следна генерација оптички мрежи63+0+0+3180
 Изборен предмет 163+0+0+3180
 Изборен предмет 263+0+0+3180
 Вкупно3015+0+0+15900
Изборни предмети
КодПредметКредитиНеделен фонд на часовиВкупен расположив фонд на време(часови)
3ФЕИТ10001Безжични и мобилни системи и сервиси63+0+0+3180
3ФЕИТ10002Безжични мултимедиски мрежи63+0+0+3180
3ФЕИТ10003Безжични системи од следна генерација: технологии, апликации и примена на машинско учење63+0+0+3180
3ФЕИТ10005Дизајн и имплементација на телекомуникациски услуги63+0+0+3180
3ФЕИТ10006Дизајн на телекомуникациски мрежи63+0+0+3180
3ФЕИТ10007Експериментални и развојни платформи за ИКТ системи63+0+0+3180
3ФЕИТ10008Енергетски ефикасни безжични системи63+0+0+3180
3ФЕИТ10009Енергетски ефикасно омрежување63+0+0+3180
3ФЕИТ10010ИКТ за енергетска ефикасност и одржлив развој 263+0+0+3180
3ФЕИТ10011ИКТ решенија за паметно општество63+0+0+3180
3ФЕИТ10013Квантни комуникации и квантни пресметки63+0+0+3180
3ФЕИТ10015Менаџмент на мултимедиски мрежи и сервиси63+0+0+3180
3ФЕИТ10016Мерења во Интернет63+0+0+3180
3ФЕИТ10017Модерни безжични комуникации63+0+0+3180
3ФЕИТ10018Наномрежи63+0+0+3180
3ФЕИТ10021Напредни телекомуникациски мрежи63+0+0+3180
3ФЕИТ10022Напредни техники за обработка на комуникациски податоци во мобилни и безжични мрежи63+0+0+3180
3ФЕИТ10023Оптички комуникации63+0+0+3180
3ФЕИТ10025Примена на методи за оптимизација во безжичните комуникации63+0+0+3180
3ФЕИТ10027Симулација на телекомуникациски системи63+0+0+3180
3ФЕИТ10029Софтверски дефинирани мрежи63+0+0+3180
3ФЕИТ10033Телекомуникациски протоколен инженеринг63+0+0+3180
3ФЕИТ10034Телесообраќаен инженеринг и мрежно планирање63+0+0+3180
3ФЕИТ10036Теорија на кодирање и сигурносни комуникации63+0+0+3180
3ФЕИТ10037Техники на истражувањe во телекомуникациите63+0+0+3180
Втор сесместар
3ФЕИТ00Магистерска работа200+0+0+20600
Изборни предмети
3ФЕИТ12Истражувачки проект од областа на комуникациските и информациските технологии60+0+0+6180
3ФЕИТ10032Стратешко планирање за телеком и Интернет иновации42+0+0+2120
 Универзитетски изборен предмет42+0+0+2120
 Вкупно344+0+0+301020