Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)

КомпетенцииДескриптори на квалификациитеIIIIIIIVVVIVIIVIIIФакултетска листа

Вид на програмата
Студиска програма од прв циклус студии, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС-кредити

Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)
Дипломиран инженер по електротехника и информациски технологии од областа електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија

Про­фил
Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на по­тре­би­те и мож­но­сти­те за вра­бо­ту­ва­ње
Дипломираните инженери од овој профил се оспо­со­бе­ни за работа во сите индустриски гранки, електро­сто­пан­ството (централи и дистрибуција), средни и мали прет­пријатија, проектантски фирми и претставништва, како и во истражувачки и развојни институти и обра­зов­ни институции.

Обра­зов­ни ком­пе­тен­ции на профилот
Студиската програма обезбедува образование на висо­костручен инженерски кадар компетентен и оспособен за истражување, проектирање, развој и работа во пос­трој­ките за електромеханичко и електротермиско прет­во­рање на електричната енергија во процесот на про­из­вод­ство, пренос, дистрибуција и искористување. Сту­дис­ката програма ги негува и развива научните и стру­чни области од доменот на автоматизација на енер­гет­ските процеси, регулацијата на современите елек­тро­мо­торни погони, енергетската ефикасност и безбеднo, до­вер­ливo и рационално искористување на енергијата во индустријата, јавната потрошувачка, деловните об­јек­ти и домаќинствата како и експлоатацијата на обно­в­л­ивите извори на енергија и примената на паметните мре­жи и системи. Студентите кои ќе ги завршат сту­ди­ите на оваа студиска програма ќе стекнат вештини и ком­­петенции за компјутерско проектирање, мо­де­ли­рање и анализа на електроенергетските уреди со помош на современи софтверски алатки. Практичните знаења и вештини студентите на Факултетот ќе ги стек­нат преку практичната работа во лабораториите опре­ме­­ни со најсовремена компјутеризирана мерна оп­ре­ма.

Меѓународна акредитација
Студиските програми на ФЕИТ се меѓународно акредитирани од германскиот институт ASIIN, кој е светски лидер за потврда на квалитетот во високото образование. Со оваа акредитација се потврдува дека студиските програми се воспоставени според меѓунароните стандарди за квалитет и содржините кои се изучуваат се релевантни за областите кои се покриени во студиските програми.

                                                 Општи дескриптори на квалификации

Квалификација Дескриптори на квалификациите
Знаење и разбирање
 • Покажува знаење и разбирање во научното поле на електротехниката кое се надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и критички перспективи во научното поле според соодветна методологија.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или професијата.
 • Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми поврзани со електротехниката.
Способност за проценка
 • Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање информации, идеи, концепти од релевантни податоци.
 • Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти.
Комуникациски вештини
 • Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани.
 • Презема поделена одговорност за колективни резултати.
 • Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.
Вештини на учење
 • Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и учење со висок степен на независност.


Специфични дескриптори на квалификации

Квалификација Дескриптори на квалификациите
Знаење и разбирање
 • Покажува знаење и разбирање во научното поле на електротехниката кое се надградува врз претход­ното образование и обука, вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и критички перспек­тиви во научното поле според соодветна методо­логија.
 • Покажува знаење и разбирање за истражување, развој, проектирање, инсталирање и примена на знаењата од електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија, како и инженерство во индустриски процеси.
 • Стекнатите знаења се надградба на претходното образование, вклучувајќи и познавања во доменот на теоретски и практични перспективи во научното поле според соодветна методологија.
 • Разбирања на областите и познавање на тековните прашања во врска со научните истражувања и новите извори на знаења.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или професијата.
 • Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми поврзани со електротех­никата.
 • Поседува компетенции за идентификација, анализа и решавање на проблеми поврзани со електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија.
Способност за проценка
 • Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање информации, идеи, концепти од релевантни податоци.
 • Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти.
 • Способност да одговара на теоретски и пректични прашања, да дава објаснувања за причините и да избере соодветно решение.
 • Способност за анализирање, презентирање и разбирање на идеи и концепти од релевантни податоци од областа на електроенергетиката, автоматизацијата и обновливите извори на енергија.
Комуникациски вештини
 • Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани.
 • Презема поделена одговорност за колективни резултати.
 • Способност за независно учество, со професи­онален пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.
Вештини на учење
 • Презема иницијатива за учење и професионална надградба со висок степен на независност.
 • Ја разбираат потребата од учење и имаат способност за постојан професионален развој, преку користење на стручна и научна литература, професионални обуки, продолжување на формалното образование, членување во професионални организации, и тн. 
 • Демонстрираат свесност за новите технологии и способност за евалуација и користење на современите софтверски развојни алатки.
 • Користат информатички технологии за далечинско и електронско учење.
 • Има развиено вештини за кооперативно, компетитивно и индивидуално учење.
 • Има развиено вештини за примена на техники на активно поучување и учење.
Семестар 1
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ08З007 Математика 1 8 4+3+0
4ФЕИТ08З015 Физика 1 7 3+2+1
4ФЕИТ06З006 Основи на електротехника 8 3+3+1
4ФЕИТ07З019 Програмирање и алгоритми 7 2+2+2
Семестар 2
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ08Л008 Математика 2 7 3+3+0
4ФЕИТ08Л016 Физика 2 7 3+2+1
4ФЕИТ06Л005 Основи на електрични кола 7 3+2+1
4ФЕИТ03Л003 Електротехнички материјали 3 2+0+1
4ФЕИТ07Л018 Податочни структури и програмирање 6 2+2+2
Семестар 3
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ08З009 Математика 3 6 3+3+0
4ФЕИТ03З006 Мерења во електротехника 6 3+1+1
4ФЕИТ05З033 Сигнали и системи 6 3+2+0
4ФЕИТ05З017  Електроника 6 2+2+1
  Изборен предмет 1 6  
Изборен предмет 1
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ06З004 Енергија и одржлив развој 6 3+2+0
4ФЕИТ08З005 Инженерска механика 6 3+2+0
4ФЕИТ02З022 Технички стандарди и регулатива 6 3+1+1
Семестар 4
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ05Л014 Електромагнетика 6 3+2+0
4ФЕИТ02Л009 Електромеханичко претворање на енергијата 6 3+2+0
4ФЕИТ08Л010  Математика 4 6 3+3+0
4ФЕИТ01Л019 Системи на автоматско управување 6 2+2+1
  Изборен предмет 1 6  
Изборен предмет 1
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ06Л001 Вовед во микроконтролери и индустриски апликации 6 3+0+2
4ФЕИТ02Л013 Инженерски софтверски алатки 6 3+0+2
4ФЕИТ05Л036 Теорија на електрични кола 6 3+2+0
Семестар 5
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ02З005 Електрични генератори и трансформатори 6 3+1+1
4ФЕИТ02З011 Енергетски преобразувачи 6 3+1+1
4ФЕИТ02З018 Основи на обновливи извори на енергија 6 3+1+1
4ФЕИТ10З014 Комуникациски технологии и протоколи во електроенергетиката 6 3+1+1
4ФЕИТ09З018 Преносни и дистрибутивни системи 6 3+2+0

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети
Семестар 6
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ02Л007 Електрични мотори 6 3+1+1
4ФЕИТ03Л005 Мерења во електроенергетика 6 3+1+1
4ФЕИТ04Л004 Електрични централи и разводни постројки 6 3+2+0
4ФЕИТ02Л015 Мрежно поврзување на обновливи извори на енергија 6 3+1+1
  Изборен предмет 1 6  
Изборен предмет 1
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ06Л003 Електротермиска конверзија 6 3+1+1
4ФЕИТ09Л013 Нисконапонски електроенергетски инсталации и осветление 6 2+2+1
4ФЕИТ04Л025 Фотоволтаични системи 6 3+1+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети
Семестар 7
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ02З010 Електромоторни погони 6 3+1+1
4ФЕИТ02З020 Проектирање на системи за обновливи извори на енергија 6 3+1+1
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
  Изборен предмет 3 6  
Изборни предмети 1, 2 и 3
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ02З002
Ветрогенератори и ветрогенераторски системи
6 3+1+1
4ФЕИТ02З004 Динамика и моделирање на електрични машини, трансформатори и апарати 6 3+1+1
4ФЕИТ02З012 Инженерска документација 6 3+1+1
4ФЕИТ02З014 Мали и специјални електрични машини 6 3+0+2
4ФЕИТ02З016 Нисконапонски апарати 6 3+1+1
4ФЕИТ02З017 Основи на мехатроника 6 3+1+1
4ФЕИТ02З019 Проектирање на електрични машини и трансформатори 6 3+2+0
4ФЕИТ01З014 Програмабилни логички управувачи 6 2+2+1
4ФЕИТ02З021 Системи за складирање енергија 6 3+1+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети
Семестар 8
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ02Л001 Автоматизација на електромоторни погони 6 3+1+1
4ФЕИТ12Л006 Дипломска работа 9  
4ФЕИТ12Л011 Студентска пракса 3  
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
Изборен предмет 1 (се избира еден од понудените предмети)
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ09Л005 Еконономија за инженери 6 3+2+0
4ФЕИТ04Л016 Претприемништво и бизнис во техниката 6 3+2+0
4ФЕИТ04Л018 Проектен менаџмент и етика во инженерството 6 3+2+0
4ФЕИТ08Л014 Технолошки иновации 6 2+2+1
  Изборен предмет 2    
4ФЕИТ02Л003 Дијагностика, испитување и заштита на електрични машини 6 3+0+2
4ФЕИТ06Л002 Електрични возила 6 3+2+0
4ФЕИТ04Л022 Релејна заштита 6 2+2+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети

Изборни наставни предмети на Факултетската листа изборни предмети

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од следнава листа:

Реден број Код Назив на предметот Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС Единица
1 4ФЕИТ05З011 Дигитално процесирање на сигнали V 3+1+1 6 ФЕИТ
2 4ФЕИТ08З003 Дискретна математика V 3+3+0 6 ФЕИТ
3 4ФЕИТ08З004 Електрооптика V 2+2+1 6 ФЕИТ
4 4ФЕИТ04З005 Енергетска ефикасност и животна средина V 3+2+0 6 ФЕИТ
5 4ФЕИТ09З012 Надземни и кабелски водови V 3+2+0 6 ФЕИТ
6 4ФЕИТ07З013 Оперативни системи V 2+2+1 6 ФЕИТ
7 4ФЕИТ12З009 Основи на WEB програмирање V 2+2+1 6 ФЕИТ
8 4ФЕИТ08З013 Статистичка обработка на податоци V 3+1+1 6 ФЕИТ
9 4ФЕИТ12Л001 Web апликации VI 2+2+1 6 ФЕИТ
10 4ФЕИТ03Л001 Виртуелна инструментација во LabVIEW VI 2+2+1 6 ФЕИТ
11 4ФЕИТ09Л009 Интелигентни електроенергетски мрежи VI 3+2+0 6 ФЕИТ
12 4ФЕИТ01Л005 Интелигентни системи на управување VI 2+2+1 6 ФЕИТ
13 4ФЕИТ08Л006 Компјутерски поддржано геометриско моделирање VI 3+2+1 6 ФЕИТ
14 4ФЕИТ01Л006 Компјутерско водење на процеси VI 2+2+1 6 ФЕИТ
15 4ФЕИТ08Л011 Нумерички методи VI 3+0+2 6 ФЕИТ
16 4ФЕИТ07Л016 Податочна наука и анализа на податоци VI 2+2+1 6 ФЕИТ
17 4ФЕИТ01Л017 Роботика 1 VI 2+2+1 6 ФЕИТ
18 4ФЕИТ05З001 VLSI дизајн со PLD и FPGA компоненти VII 3+1+1 6 ФЕИТ
19 4ФЕИТ05З007 Вградливи микрокомпјутерски системи VII 3+1+1 6 ФЕИТ
20 4ФЕИТ08З002 Вовед во наноматеријали и нанотехнологии VII 2+2+1 6 ФЕИТ
21 4ФЕИТ10З005 Дигитални валути VII 3+1+1 6 ФЕИТ
22 4ФЕИТ05З012 Дигитално процесирање на слика VII 3+1+1 6 ФЕИТ
23 4ФЕИТ04З006 Заземјување, професионален ризик и безбедност во електроенергетски постројки VII 3+2+0 6 ФЕИТ
24 4ФЕИТ01З007 Машинско учење VII 2+2+1 6 ФЕИТ
25 4ФЕИТ01З011 Операциони истражувања VII 2+2+1 6 ФЕИТ
26 4ФЕИТ08З012 Основи на конвексна оптимизација со примена VII 3+2+0 6 ФЕИТ
27 4ФЕИТ10З030 Форензика на мрежи VII 3+1+1 6 ФЕИТ
28 4ФЕИТ05Л023 Машински вид VIII 3+1+1 6 ФЕИТ
29 4ФЕИТ05Л005 Биомедицинска електроника VIII 3+1+1 6 ФЕИТ
30 4ФЕИТ03Л010 Системи за мерење и аквизиција на податоци VIII 3+1+1 6 ФЕИТ