Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР)

КомпетенцииДескриптори на квалификациитеIIIIIIIVVVIVIIVIIIФакултетска листа

Вид на програмата
Студиска програма од прв циклус студии, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС-кредити

Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)
Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии од областа компјутерско системско инженерство, авто­ма­ти­ка и роботика

Про­фил
Компјутерско системско инженерство, авто­ма­ти­ка и роботика

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на по­тре­би­те и мож­но­сти­те за вра­бо­ту­ва­ње Потребата од зголемено, ефикасно и квалитетно про­из­водство, како и подобрувањето на работните услови, на­лага примена на високо интегрирана авто­ма­ти­зација, како кај техничко-технолошките системи, така и во нетехничките системи, како што се еко-системите, еко­номските системи, медицината и други. Поради ова, подрачјето на работа за дипломираните инженери на оваа насока е извонредно широко и можностите за вра­ботување се големи. Тие можат да работат во ин­дус­тријата и јавниот сектор како: инженери за анализа, про­ектирање и ревизија на автоматизирани погони; во сто­пански организации за автоматско следење и прибирање на податоци, компјутерско водење, да­ле­чин­ско управување, менаџирање на технички и не­тех­нички системи; како експерти-програмери и хар­двер­ски и софтверски инженери; во академски институции, во истражувачки центри итн.

Обра­зов­ни ком­пе­тен­ции на профилот Студентот добива опсежни фундаментални и практични знаења од сите дисциплини од системското инженерство, автоматиката и роботиката. Стекнатите знаења и вештини се темелат на современи научни сознанија во области на автоматизацијата и роботиката, компјутерско-информациските технологии, процесната информатика, менаџментот, био-инженерството, кибернетиката во медицината, мерно-процесната техника, индустриски интернет на нешта итн. Студентите ќе стекнат знаење за: презентирање, моделирање и анализа на однесувањето на системи од различна природа (и не само техничка),  примена на методи, техники и алатки за математичка анализа на системи и решавање проблеми со употреба на системски приод, разбирање на методите за обработка и прибирање податоци во системите на управување, анализа и синтеза на системи за автоматско управување, роботски системи, системи со вештачка интелигенција и машинско учење, интелигентни системи на управување и други,  примена на елементите за автоматизација (хардверски и софтверски компоненти) за автоматизација на процеси, автоматизација на производствени постројки, компјутерско управувани системи, електромеханички системи и процесни мерења и актуатори, анализа и дизајн на SCADA системи за различни индустриски процеси,  компјутерско водење на процеси и далечинско управување,  работа со високо автоматизирани роботски системи и слично. Користејќи ги здобиените знаења, инженерот на оваа студиска програма, ќе биде оспособен за креативно мислење и решавање проблеми, самостојна и тимска работа, ефективна комуникација, донесување одлуки и доживотно учење. Сето ова се очекува да ги направи добро прилагодени и конкурентни на домашниот и на европскиот пазар на трудот.

Меѓународна акредитација
Студиските програми на ФЕИТ се меѓународно акредитирани од германскиот институт ASIIN, кој е светски лидер за потврда на квалитетот во високото образование. Со оваа акредитација се потврдува дека студиските програми се воспоставени според меѓунароните стандарди за квалитет и содржините кои се изучуваат се релевантни за областите кои се покриени во студиските програми.

Општи дескриптори на квалификации

Квалификација Дескриптори на квалификациите
Знаење и разбирање
 • Покажува знаење и разбирање во научното поле на електротехниката кое се надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и критички перспективи во научното поле според соодветна методологија.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или професијата.
 • Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми поврзани со електротехниката.
Способност за проценка
 • Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање информации, идеи, концепти од релевантни податоци.
 • Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти.
Комуникациски вештини
 • Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани.
 • Презема поделена одговорност за колективни резултати.
 • Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.
Вештини на учење
 • Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и учење со висок степен на независност.

Специфични дескриптори на квалификации

Квалификација Дескриптори на квалификациите
Знаење и разбирање
 • Покажува знаење и разбирање во научното поле на електротехниката кое се надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и критички перспективи во научното поле според соодветна методологија.
 • Покажува знаење и разбирање за истражување, развој, проектирање, инсталирање и примена на компјутерско системско инженерство автоматика и роботика во индустриски процеси.
 • Стекнатите знаења се надградба на претходното образование, вклучувајќи и познавања во доменот на теоретски и практични перспективи во научното поле според соодветна методологија.
 • Разбирања на областите и познавање на тековните прашања во врска со научните истражувања и новите извори на знаења.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или професијата.
 • Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми поврзани со електротехниката.
 • Поседува компетенции за идентификација, анализа и решавање на проблеми поврзани со компјутерско системско инженерство автоматика и роботика.
Способност за проценка
 • Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање информации, идеи, концепти од релевантни податоци.
 • Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти.
 • Способност да одговара на теоретски и пректични прашања, да дава објаснувања за причините и да избере соодветно решение.
 • Способност за анализирање, презентирање и разбирање на идеи и концепти од релевантни податоци од областа на компјутерско системско инженерство автоматика и роботика.
Комуникациски вештини
 • Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани.
 • Презема поделена одговорност за колективни резултати.
 • Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.
Вештини на учење
 • Презема иницијатива за учење и професионална надградба со висок степен на независност.
 • Ја разбираат потребата од учење и имаат способност за постојан професионален развој, преку користење на стручна и научна литература, професионални обуки, продолжување на формалното образование, членување во професионални организации, и тн. 
 • Демонстрираат свесност за новите технологии и способност за евалуација и користење на современите софтверски развојни алатки.
 • Користат информатички технологии за далечинско и електронско учење.
 • Има развиено вештини за кооперативно, компетитивно и индивидуално учење.
 • Има развиено вештини за примена на техники на активно поучување и учење.
Семестар 1
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ08З007 Математика 1 8 4+3+0
4ФЕИТ08З015 Физика 1 7 3+2+1
4ФЕИТ06З006 Основи на електротехника 8 3+3+1
4ФЕИТ07З019 Програмирање и алгоритми 7 2+2+2
Семестар 2
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ08Л008 Математика 2 7 3+3+0
4ФЕИТ08Л016 Физика 2 7 3+2+1
4ФЕИТ06Л005 Основи на електрични кола 7 3+2+1
4ФЕИТ11Л001 Практикум по инженерски алатки 3 1+0+2
4ФЕИТ07Л018 Податочни структури и програмирање 6 2+2+2
Семестар 3
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ05З022 Логички дизајн 6 3+1+1
4ФЕИТ08З009 Математика 3 6 3+3+0
4ФЕИТ03З006 Мерења во електротехника 6 3+1+1
4ФЕИТ05З033 Сигнали и системи 6 3+2+0
4ФЕИТ05З018 Електроника 1 6 3+1+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети
Семестар 4
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ05Л009 Дигитална и индустриска електроника 6 3+1+1
4ФЕИТ05Л014 Електромагнетика 6 3+2+0
4ФЕИТ01Л004 Елементи на автоматизација и роботика 6 2+2+1
4ФЕИТ08Л010 Математика 4 6 3+3+0
4ФЕИТ01Л020 Теорија на автоматско управување 1 6 2+2+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети
Семестар 5
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ023008 Електроенергетски уреди 6 3+1+1
4ФЕИТ103013 Комуникациски технологии 6 3+1+1
4ФЕИТ01З021 Теорија на автоматско управување 2 6 2+2+1
4ФЕИТ01З022 Теорија на системи 6 2+2+1
  Изборен предмет 1 6  
Изборен предмет 1
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ013002 Дискретно настански системи и флексибилно производство 6 2+2+1
4ФЕИТ013013 Основи на вештачка интелигенција 6 2+2+1
4ФЕИТ033009 Процесни мерења 6 3+1+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети
Семестар 6
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ01Л006 Компјутерско водење на процеси 6 2+2+1
4ФЕИТ01Л009 Моделирање, идентификација и симулација  6 2+2+1
4ФЕИТ01Л017 Роботика 1 6 2+2+1
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
Изборен предмет 1 и 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ10Л010 Индустриски комуникациски мрежи 6 3+1+1
4ФЕИТ01Л005 Интелигентни системи на управување 6 2+2+1
4ФЕИТ07Л005 Компјутерски архитектури 6 2+2+1
4ФЕИТ07Л009 Моделирање бази на податоци 6 2+2+1
4ФЕИТ01Л015 Проектирање на сигурносни системи 6 2+2+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети
Семестар 7
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ013010 Нелинеарни системи на управување 6 2+2+1
4ФЕИТ013014 Програмабилни логички управувачи 6 2+2+1
4ФЕИТ013016 Проектирање на системи на автоматско управување 6 2+2+1
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
Изборен предмет 1 и 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ013001 Автоматизација на производни постројки и процеси 6 2+2+1
4ФЕИТ013007 Машинско учење 6 2+2+1
4ФЕИТ013011 Операциони истражувања 6 2+1+1
4ФЕИТ013018 Роботика 2 6 2+2+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети
Семестар 8
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ12Л006 Дипломска работа 9  
4ФЕИТ12Л011 Студентска пракса 3  
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
  Изборен предмет 3 6  
Изборен предмет 1 (се избира еден од понудените предмети)
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ09Л005 Економија за инженери 6 3+2+0
4ФЕИТ04Л016 Претприемништво и бизнис во техниката 6 3+2+0
4ФЕИТ03Л008 Принципи на управување со квалитет 6 3+2+0
4ФЕИТ04Л018 Проектен менаџмент и етика во инженерството 6 3+2+0
Изборен предмет 2, 3
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ01Л003 Дистрибуирани системи и SCADA 6 2+2+1
4ФЕИТ05Л023 Машински вид 6 3+1+1
4ФЕИТ01Л008 Мобилна роботика 6 2+2+1
4ФЕИТ07Л007 Микропроцесорски системи 6 2+2+1
4ФЕИТ01Л012 Оптимални управувачи и обсервери 6 2+2+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети

Изборни наставни предмети на Факултетската листа изборни предмети

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од следнава листа:

Реден број Код Назив на предметот Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС Единица
1 4ФЕИТ06З004 Енергија и одржлив развој III 3+2+0 6 ФЕИТ
2 4ФЕИТ05З011 Дигитално процесирање на сигнали V 3+1+1 6 ФЕИТ
3 4ФЕИТ08З003 Дискретна математика V 3+3+0 6 ФЕИТ
4 4ФЕИТ08З004 Електрооптика V 2+2+1 6 ФЕИТ
5 4ФЕИТ04З005 Енергетска ефикасност и животна средина V 3+2+0 6 ФЕИТ
6 4ФЕИТ09З012 Надземни и кабелски водови V 3+2+0 6 ФЕИТ
8 4ФЕИТ07З013 Оперативни системи V 2+2+1 6 ФЕИТ
7 4ФЕИТ12З009 Основи на WEB програмирање V 2+2+1 6 ФЕИТ
9 4ФЕИТ02З018 Основи на обновливи извори на енергија V 3+1+1 6 ФЕИТ
10 4ФЕИТ08З013 Статистичка обработка на податоци V 3+1+1 6 ФЕИТ
11 4ФЕИТ12Л001 Web апликации VI 2+2+1 6 ФЕИТ
12 4ФЕИТ03Л001 Виртуелна инструментација во LabVIEW VI 2+2+1 6 ФЕИТ
13 4ФЕИТ09Л009 Интелигентни електроенергетски мрежи VI 3+2+0 6 ФЕИТ
14 4ФЕИТ08Л006 Компјутерски поддржано геометриско моделирање VI 3+2+1 6 ФЕИТ
15 4ФЕИТ08Л011 Нумерички методи VI 3+0+2 6 ФЕИТ
16 4ФЕИТ07Л016 Податочна наука и анализа на податоци VI 2+2+1 6 ФЕИТ
17 4ФЕИТ04Л025 Фотоволтаични системи VI 3+1+1 6 ФЕИТ
18 4ФЕИТ05З001 VLSI дизајн со PLD и FPGA компоненти VII 3+1+1 6 ФЕИТ
19 4ФЕИТ05З007 Вградливи микрокомпјутерски системи VII 3+1+1 6 ФЕИТ
20 4ФЕИТ08З002 Вовед во наноматеријали и нанотехнологии VII 2+2+1 6 ФЕИТ
21 4ФЕИТ10З005 Дигитални валути VII 3+1+1 6 ФЕИТ
22 4ФЕИТ05З012 Дигитално процесирање на слика VII 3+1+1 6 ФЕИТ
23 4ФЕИТ093007 Електрично осветление VII 3+1+1 6 ФЕИТ
24 4ФЕИТ04З006 Заземјување, професионален ризик и безбедност во електроенергетски постројки VII 3+2+0 6 ФЕИТ
25 4ФЕИТ02З014 Мали и специјални електрични машини VII 3+0+2 6 ФЕИТ
26 4ФЕИТ08З012 Основи на конвексна оптимизација со примена VII 3+2+0 6 ФЕИТ
27 4ФЕИТ12З010 Развој на серверски web апликации VII 2+2+1 6 ФЕИТ
28 4ФЕИТ10З030 Форензика на мрежи VII 3+1+1 6 ФЕИТ
29 4ФЕИТ05Л005 Биомедицинска електроника VIII 3+1+1 6 ФЕИТ