Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР)

КомпетенцииIIIIIIIVVVIVIIVIII

Вид на програмата
Студиска програма од прв циклус студии

Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)
Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Компјутерско системско инженерство, авто­ма­ти­ка и роботика

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на по­тре­би­те и мож­но­сти­те за вра­бо­ту­ва­ње
Потребата од зголемено, ефикасно и квалитетно про­из­водство, како и подобрувањето на работните услови, на­лага примена на високо интегрирана авто­ма­ти­зација, како кај техничко-технолошките системи, така и во нетехничките системи, како што се еко-системите, еко­номските системи, медицината и други. Поради ова, подрачјето на работа за дипломираните инженери на оваа насока е извонредно широко и можностите за вра­ботување се големи. Тие можат да работат во ин­дус­тријата и јавниот сектор како: инженери за анализа, про­ектирање и ревизија на автоматизирани погони; во сто­пански организации за автоматско следење и прибирање на податоци, компјутерско водење, да­ле­чин­ско управување, менаџирање на технички и не­тех­нички системи; како експерти-програмери и хар­двер­ски и софтверски инженери; во академски институции, во истражувачки центри итн.

Обра­зов­ни ком­пе­тен­ции на профилот
Студентот на оваа студиска програма добива опсежни фун­да­ментални и практични знаења од сите дис­ци­плини од системското инженерство, автоматиката и роботиката кои имаат како инфраструктурно, така и интер­дисциплинарно значење. Стекнатите знаења и веш­тини се темелат на современи научни сознанија во облас­ти на автоматизацијата и роботиката, компјутер­ско-ин­формациските технологии, процесната инфор­матика, менаџментот, био-инженерството, кибер­не­ти­ката во медицината, мерно-процесната техника и друго.Користејќи ги здобиените знаења, инженерот на оваа студиска програма, ќе биде оспособен за креативно мислење, самостојна и тимска работа и за донесување одлуки на сите нивоа на одлучување.

Семестар 1
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08З009Математика 173+3+0
3ФЕИТ08З016Физика 173+2+1
3ФЕИТ06З005Основи на електротехника74+3+0
3ФЕИТ07З027Програмирање и алгоритми62+2+2
 Изборен предмет3 
Изборни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ123006Германски Јазик32+1+0
3ФЕИТ123017Француски Јазик32+1+0
3ФЕИТ123003Англиски Јазик32+1+0
3ФЕИТ123015Руски Јазик32+1+0

 

 

Семестар 2
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08Л010Математика 273+3+0
3ФЕИТ08Л017Физика 273+2+1
3ФЕИТ06Л004Основи на електрични кола73+2+1
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 23 
Изборен предмет 1
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ07Л004Библиотеки и програмирање62+2+2
3ФЕИТ07Л025Податочни структури и програмирање62+2+2
Изборен предмет 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ11Л001Практикум по MATLAB30+1+2
3ФЕИТ03Л002Електротехнички материјали32+0+1
Семестар 3
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08З011Математика 363+3+0
3ФЕИТ033005Мерења во електротехника63+1+1
3ФЕИТ053035Сигнали и системи63+2+0
3ФЕИТ013023Теорија на системи62+2+1
 Изборен предмет6 
Изборен предмет 1
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ05З018Електроника63+1+1
3ФЕИТ05З019Електроника 163+1+1

 

Семестар 4
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ05Л010Дигитална и индустриска електроника63+1+1
3ФЕИТ05Л015Електромагнетика63+2+0
3ФЕИТ07Л010Компјутерски архитектури62+2+1
3ФЕИТ01Л021Теорија на автоматско управување 162+2+1
 Изборен предмет 13 
 Изборен предмет 23 
Изборен предмет 1 и 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08Л001Веројатност32+1+0
3ФЕИТ08Л003Дискретна математика 132+1+0
3ФЕИТ08Л008Комплексна анализа32+1+0
3ФЕИТ08Л012Нумерички методи32+0+1
Семестар 5
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ013005Елементи на автоматизација и роботика62+2+1
3ФЕИТ01З022Теорија на автоматско управување 263+2+0
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 26 
 Изборен предмет 36 
Изборен предмет 1
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ103009Вовед во телекомуникации63+1+1
3ФЕИТ103020Комуникациски технологии63+1+1
Изборен предмет 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ093004Вовед во електроенергетски системи63+2+0
3ФЕИТ023009Електроенергетски уреди63+1+1
3ФЕИТ043017Основи на електроенергетика63+2+0
Изборен предмет 3
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ013003Дискретно настански системи62+2+1
3ФЕИТ013014Основи на вештачка интелигенција62+2+1
Семестар 6
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ01Л007Компјутерско водење на процеси62+2+1
3ФЕИТ01Л010Моделирање, симулација и идентификација62+2+1
3ФЕИТ01Л018Роботика 162+2+1
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 26 
Изборни предмети 1 и 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ12Л008Индустриски комуникациски мрежи63+1+1
3ФЕИТ01Л006Интелигентни системи на управување62+2+1
3ФЕИТ07Л016Микропроцесорски системи62+2+1
3ФЕИТ07Л018Моделирање на податоци и бази62+2+1
3ФЕИТ01Л016Проектирање на сигурносни системи62+2+1

 

Семестар 7
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ013011Нелинеарни системи на управување62+2+1
3ФЕИТ013015Програмабилни логички управувачи62+2+1
3ФЕИТ013017Проектирање на системи на автоматско управување62+2+1
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 26 
Изборни предмети 1 и 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ013001Автоматизација на производни постројки и процеси62+2+1
ЗФЕИТ013002Автоматско управување на системи во електроенергетиката62+2+1
3ФЕИТ013008Машинско учење62+2+1
3ФЕИТ033011Процесни мерења63+1+1
3ФЕИТ013019Роботика 262+2+1

 

Семестар 8
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ12Л007Дипломски труд9 
3ФЕИТ12Л016Студентска пракса3 
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 26 
 Изборен предмет 33 
 Изборен предмет 43 
Изборен предмет 1 и 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ01Л004Дистрибуирани системи и SCADA62+2+1
3ФЕИТ05Л023Машински вид63+1+1
3ФЕИТ01Л009Мобилна роботика62+2+1
3ФЕИТ01Л012Операциони истражувања62+2+1
3ФЕИТ01Л013Оптимални управувачи и обсервери62+2+1
Изборен предмет 3 и 4
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ09Л008Економска проценка на инвестиции32+1+0
3ФЕИТ04Л010Комуникациски вештини32+1+0
3ФЕИТ11Л002Претприемништво32+1+0
3ФЕИТ03Л009Принципи на управување со квалитет32+1+0
3ФЕИТ04Л020Проектен менаџмент и етика во инженерството32+1+0
3ФЕИТ09Л021Регулатива во електроенергетиката32+1+0
3ФЕИТ08Л015Технолошки иновации32+1+0