Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (КСИАР)

КомпетенцииДескриптори на квалификациитеIIIIIIIVVVIVIIVIII

Вид на програмата
Студиска програма од прв циклус студии, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС-кредити

Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)
Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Компјутерско системско инженерство, авто­ма­ти­ка и роботика

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на по­тре­би­те и мож­но­сти­те за вра­бо­ту­ва­ње
Потребата од зголемено, ефикасно и квалитетно про­из­водство, како и подобрувањето на работните услови, на­лага примена на високо интегрирана авто­ма­ти­зација, како кај техничко-технолошките системи, така и во нетехничките системи, како што се еко-системите, еко­номските системи, медицината и други. Поради ова, подрачјето на работа за дипломираните инженери на оваа насока е извонредно широко и можностите за вра­ботување се големи. Тие можат да работат во ин­дус­тријата и јавниот сектор како: инженери за анализа, про­ектирање и ревизија на автоматизирани погони; во сто­пански организации за автоматско следење и прибирање на податоци, компјутерско водење, да­ле­чин­ско управување, менаџирање на технички и не­тех­нички системи; како експерти-програмери и хар­двер­ски и софтверски инженери; во академски институции, во истражувачки центри итн.

Обра­зов­ни ком­пе­тен­ции на профилот
Студентот добива опсежни фундаментални и практични знаења од сите дисциплини од системското инженерство, автоматиката и роботиката. Стекнатите знаења и вештини се темелат на современи научни сознанија во области на автоматизацијата и роботиката, компјутерско-информациските технологии, процесната информатика, менаџментот, био-инженерството, кибернетиката во медицината, мерно-процесната техника, индустриски интернет на нешта итн. Студентите ќе стекнат знаење за: презентирање, моделирање и анализа на однесувањето на системи од различна природа (и не само техничка),  примена на методи, техники и алатки за математичка анализа на системи и решавање проблеми со употреба на системски приод, разбирање на методите за обработка и прибирање податоци во системите на управување, анализа и синтеза на системи за автоматско управување, роботски системи, системи со вештачка интелигенција и машинско учење, интелигентни системи на управување и други,  примена на елементите за автоматизација (хардверски и софтверски компоненти) за автоматизација на процеси, автоматизација на производствени постројки, компјутерско управувани системи, електромеханички системи и процесни мерења и актуатори, анализа и дизајн на SCADA системи за различни индустриски процеси,  компјутерско водење на процеси и далечинско управување,  работа со високо автоматизирани роботски системи и слично. Користејќи ги здобиените знаења, инженерот на оваа студиска програма, ќе биде оспособен за креативно мислење и решавање проблеми, самостојна и тимска работа, ефективна комуникација, донесување одлуки и доживотно учење. Сето ова се очекува да ги направи добро прилагодени и конкурентни на домашниот и на европскиот пазар на трудот.

Општи дескриптори на квалификации

Квалификација

Дескриптори на квалификациите

Знаење и разбирање

 • Покажува знаење и разбирање во научното поле на електротехниката кое се надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и критички перспективи во научното поле според соодветна методологија.

Примена на знаењето и разбирањето

 • Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или професијата.
 • Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми поврзани со електротехниката.

Способност за проценка

 • Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање информации, идеи, концепти од релевантни податоци.
 • Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти.

Комуникациски вештини

 • Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани.
 • Презема поделена одговорност за колективни резултати.
 • Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.

Вештини на учење

 • Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и учење со висок степен на независност.

Специфични дескриптори на квалификации

Квалификација

Дескриптори на квалификациите

Знаење и разбирање

 • Покажува знаење и разбирање во научното поле на електротехниката кое се надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и критички перспективи во научното поле според соодветна методологија.
 • Покажува знаење и разбирање за истражување, развој, проектирање, инсталирање и примена на компјутерско системско инженерство автоматика и роботика во индустриски процеси.
 • Стекнатите знаења се надградба на претходното образование, вклучувајќи и познавања во доменот на теоретски и практични перспективи во научното поле според соодветна методологија.
 • Разбирања на областите и познавање на тековните прашања во врска со научните истражувања и новите извори на знаења.

Примена на знаењето и разбирањето

 • Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или професијата.
 • Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми поврзани со електротехниката.
 • Поседува компетенции за идентификација, анализа и решавање на проблеми поврзани со компјутерско системско инженерство автоматика и роботика.

Способност за проценка

 • Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање информации, идеи, концепти од релевантни податоци.
 • Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти.
 • Способност да одговара на теоретски и пректични прашања, да дава објаснувања за причините и да избере соодветно решение.
 • Способност за анализирање, презентирање и разбирање на идеи и концепти од релевантни податоци од областа на компјутерско системско инженерство автоматика и роботика.

Комуникациски вештини

 • Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани.
 • Презема поделена одговорност за колективни резултати.
 • Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.

Вештини на учење

 • Презема иницијатива за учење и професионална надградба со висок степен на независност.
 • Ја разбираат потребата од учење и имаат способност за постојан професионален развој, преку користење на стручна и научна литература, професионални обуки, продолжување на формалното образование, членување во професионални организации, и тн. 
 • Демонстрираат свесност за новите технологии и способност за евалуација и користење на современите софтверски развојни алатки.
 • Користат информатички технологии за далечинско и електронско учење.
 • Има развиено вештини за кооперативно, компетитивно и индивидуално учење.
 • Има развиено вештини за примена на техники на активно поучување и учење.
Семестар 1
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08З009 Математика 1 7 3+3+0
3ФЕИТ08З016 Физика 1 7 3+2+1
3ФЕИТ06З005 Основи на електротехника 7 4+3+0
3ФЕИТ07З027 Програмирање и алгоритми 6 2+2+2
  Изборен предмет 3  
Изборни предмети*
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ123006 Германски Јазик 3 2+1+0
3ФЕИТ123017 Француски Јазик 3 2+1+0
3ФЕИТ123003 Англиски Јазик 3 2+1+0
3ФЕИТ123015 Руски Јазик 3 2+1+0
*Студентот мора да избере еден од четирите понудени предмети
Семестар 2
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08Л010 Математика 2 7 3+3+0
3ФЕИТ08Л017 Физика 2 7 3+2+1
3ФЕИТ06Л004 Основи на електрични кола 7 3+2+1
3ФЕИТ12Л002 Спорт и здравје 0 0+2
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 3  
Изборен предмет 1*
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ07Л004 Библиотеки и програмирање 6 2+2+2
3ФЕИТ07Л025 Податочни структури и програмирање 6 2+2+2
*Студентот мора да избере еден од двата понудени предмети
Изборен предмет 2**
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ11Л001 Практикум по MATLAB 3 0+1+2
3ФЕИТ03Л002 Електротехнички материјали 3 2+0+1
**Студентот мора да избере еден од двата понудени предмети
Семестар 3
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08З011 Математика 3 6 3+3+0
3ФЕИТ033005 Мерења во електротехника 6 3+1+1
3ФЕИТ053035 Сигнали и системи 6 3+2+0
3ФЕИТ013023 Теорија на системи 6 2+2+1
  Изборен предмет 6  
Изборен предмет 1*
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ05З018 Електроника 6 3+1+1
3ФЕИТ05З019 Електроника 1 6 3+1+1
*Студентот мора да избере еден од двата понудени предмети
Семестар 4
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ05Л010 Дигитална и индустриска електроника 6 3+1+1
3ФЕИТ05Л015 Електромагнетика 6 3+2+0
3ФЕИТ07Л010 Компјутерски архитектури 6 2+2+1
3ФЕИТ01Л021 Теорија на автоматско управување 1 6 2+2+1
  Изборен предмет 1 3  
  Изборен предмет 2 3  
Изборен предмет 1 и 2*
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08Л001 Веројатност 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л003 Дискретна математика 1 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л008 Комплексна анализа 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л012 Нумерички методи 3 2+0+1
*Студентот мора да избере два од четирите понудени предмети
Семестар 5
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ013005 Елементи на автоматизација и роботика 6 2+2+1
3ФЕИТ01З022 Теорија на автоматско управување 2 6 2+2+1
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
  Изборен предмет 3 6  
Изборен предмет 1*
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ103009 Вовед во телекомуникации 6 3+1+1
3ФЕИТ103020 Комуникациски технологии 6 3+1+1
*Студентот мора да избере еден од двата понудени предмети
Изборен предмет 2**
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ093004 Вовед во електроенергетски системи 6 3+2+0
3ФЕИТ023009 Електроенергетски уреди 6 3+1+1
3ФЕИТ043017 Основи на електроенергетика 6 3+2+0
**Студентот мора да избере еден од трите понудени предмети
Изборен предмет 3
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ013003 Дискретно настански системи 6 2+2+1
3ФЕИТ013014 Основи на вештачка интелигенција 6 2+2+1

 

Надвор од овој список, покрај изборните предмети предвидени со студиската програма на која е запишан, студентот може да избере најмногу 4 предмети од друга студиска програма на ФЕИТ или од листата слободни изборни предмети на УКИМ.

Семестар 6
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ01Л007 Компјутерско водење на процеси 6 2+2+1
3ФЕИТ01Л010 Моделирање, симулација и идентификација 6 2+2+1
3ФЕИТ01Л018 Роботика 1 6 2+2+1
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
Изборни предмети 1 и 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ12Л008 Индустриски комуникациски мрежи 6 3+1+1
3ФЕИТ01Л006 Интелигентни системи на управување 6 2+2+1
3ФЕИТ07Л016 Микропроцесорски системи 6 2+2+1
3ФЕИТ07Л018 Моделирање на податоци и бази 6 2+2+1
3ФЕИТ01Л016 Проектирање на сигурносни системи 6 2+2+1

 

Надвор од овој список, покрај изборните предмети предвидени со студиската програма на која е запишан, студентот може да избере најмногу 4 предмети од друга студиска програма на ФЕИТ или од листата слободни изборни предмети на УКИМ.

Семестар 7
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ013011 Нелинеарни системи на управување 6 2+2+1
3ФЕИТ013015 Програмабилни логички управувачи 6 2+2+1
3ФЕИТ013017 Проектирање на системи на автоматско управување 6 2+2+1
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
Изборни предмети 1 и 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ013001 Автоматизација на производни постројки и процеси 6 2+2+1
ЗФЕИТ013002 Автоматско управување на системи во електроенергетиката 6 2+2+1
3ФЕИТ013008 Машинско учење 6 2+2+1
3ФЕИТ033011 Процесни мерења 6 3+1+1
3ФЕИТ013019 Роботика 2 6 2+2+1

 

Надвор од овој список, покрај изборните предмети предвидени со студиската програма на која е запишан, студентот може да избере најмногу 4 предмети од друга студиска програма на ФЕИТ или од листата слободни изборни предмети на УКИМ.

Семестар 8
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ12Л007 Дипломски труд 9  
3ФЕИТ12Л016 Студентска пракса 3  
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
  Изборен предмет 3 3  
  Изборен предмет 4 3  
Изборен предмет 1 и 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ01Л004 Дистрибуирани системи и SCADA 6 2+2+1
3ФЕИТ05Л023 Машински вид 6 3+1+1
3ФЕИТ01Л009 Мобилна роботика 6 2+2+1
3ФЕИТ01Л012 Операциони истражувања 6 2+2+1
3ФЕИТ01Л013 Оптимални управувачи и обсервери 6 2+2+1
Изборен предмет 3 и 4*
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ09Л008 Економска проценка на инвестиции 3 2+1+0
3ФЕИТ04Л010 Комуникациски вештини 3 2+1+0
3ФЕИТ11Л002 Претприемништво 3 2+1+0
3ФЕИТ03Л009 Принципи на управување со квалитет 3 2+1+0
3ФЕИТ04Л020 Проектен менаџмент и етика во инженерството 3 2+1+0
3ФЕИТ09Л021 Регулатива во електроенергетиката 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л015 Технолошки иновации 3 2+1+0
*Студентот мора да избере два од седумте понудени предмети

 

Надвор од овој список, покрај изборните предмети предвидени со студиската програма на која е запишан, студентот може да избере најмногу 4 предмети од друга студиска програма на ФЕИТ или од листата слободни изборни предмети на УКИМ.