Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ)

КомпетенцииIIIIIIIVVVIVIIVIII

Вид на програмата
Студиска програма од прв циклус студии

Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)
Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Електроенергетика, управување и менаџмент

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на по­тре­би­те и мож­но­сти­те за вра­бо­ту­ва­ње
Дипломираните инженери од оваа студиска програма мо­жaт да креирааат сопствен бизнис или да се вработат во некоја од компаниите кои се занимаваат со: произ­вод­ство на електрична енергија од класични или обнов­ли­ви извори; трговија, пренос и дистрибуција на елек­трич­на енергија; менаџмент, проектирање, заштита, авто­матизација и управување на електро­енергетски обј­екти; консултантски услуги по проектен менаџмент, студии и техничко-економски анализи, eнергетска ефи­кас­ност и околина и сл.

Обра­зов­ни ком­пе­тен­ции на профилот
Студиската програма ЕЕУМ ги следи потребите на ком­па­ниите од електро-енергетскиот сектор за креирање сов­ремено образуван инженер кој ќе има стручни поз­на­вања од областа на електроенергетиката, информа­цис­ко-комуникациските технологии, како и способност и знаење за менаџирање на сложени технички проекти во новата пазарно ориентирана околина.

Во рамките на студиската програма студентите изучу­ва­ат технологии за производство на електрична енергија од класични и обновливи извори; постројки и управу­вач­ки системи во електроенергетските системи; методи за планирање, проектирање и градба на електро­енер­гет­ски објекти; современи софтверски алатки за ана­ли­за и решавање на инженерски проблеми, методи за раци­онално користење на електричната енергија, како и менаџерски вештини и техники на проектниот мена­џмент.

Семестар 1
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08З009 Математика 1 7 3+3+0
3ФЕИТ08З016 Физика 1 7 3+2+1
3ФЕИТ06З005 Основи на електротехника 7 4+3+0
3ФЕИТ07З027 Програмирање и алгоритми 6 2+2+2
  Изборен предмет 3  
Изборни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ123006 Германски Јазик 3 2+1+0
3ФЕИТ123017 Француски Јазик 3 2+1+0
3ФЕИТ123003 Англиски Јазик 3 2+1+0
3ФЕИТ123015 Руски Јазик 3 2+1+0
Семестар 2
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08Л010 Математика 2 7 3+3+0
3ФЕИТ08Л017 Физика 2 7 3+2+1
3ФЕИТ06Л004 Основи на електрични кола 7 3+2+1
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 3  
Изборен предмет 1
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ07Л004 Библиотеки и програмирање 6 2+2+2
3ФЕИТ07Л025 Податочни структури и програмирање 6 2+2+2
Изборен предмет 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ11Л001 Практикум по MATLAB 3 0+1+2
3ФЕИТ03Л002 Електротехнички материјали 3 2+0+1
Семестар 3
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08З011 Математика 3 6 3+3+0
3ФЕИТ043027 Софтверски алатки во електроенергетика 6 3+0+2
3ФЕИТ033005 Мерења во електротехника 6 3+1+1
3ФЕИТ053035 Сигнали и системи 6 3+2+0
  Изборен предмет 6  
Изборен предмет 1
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ05З018 Електроника 6 3+1+1
3ФЕИТ05З019 Електроника 1 6 3+1+1
Семестар 4
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ02Л007 Електрични машини и трансформатори 6 3+1+1
3ФЕИТ05Л015 Електромагнетика 6 3+2+0
3ФЕИТ04Л012 Менаџмент и инженерска економика 6 3+2+0
  Изборен предмет 1 3  
  Изборен предмет 2 3  
  Изборен предмет 3 6  
Изборен предмет 1 и 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08Л001 Веројатност 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л003 Дискретна математика 1 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л008 Комплексна анализа 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л012 Нумерички методи 3 2+0+1
Изборен предмет 3
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ01Л020 Системи на автоматско управување 6 2+2+1
3ФЕИТ01Л021 Теорија на автоматско управување 1 6 2+2+1
Семестар 5
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ043004 Електрични централи 6 3+2+0
3ФЕИТ093019 Преносни и дистрибутивни системи 6 3+2+0
3ФЕИТ043019 Проектен менаџмент 6 2+2+0
3ФЕИТ043023 Разводни постројки 6 3+2+0
  Изборен предмет 6  
Изборен предмет
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ103009 Вовед во телекомуникации 6 3+1+1
3ФЕИТ103020 Комуникациски технологии 6 3+1+1
Семестар 6
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ04Л014 Обновливи извори на електрична енергија 6 3+2+0
3ФЕИТ04Л024 Релејна заштита 6 2+2+1
  Изборен предмет 1    
  Изборен предмет 2 6  
  Изборен предмет 3 6  
Изборен предмет 1,2 и 3
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ04Л003 Експлоатација на електроенергетски постројки 6 3+2+0
3ФЕИТ03Л001 Електрични мерења на неелектрични величини 6 3+1+1
3ФЕИТ04Л006 Заземјување, професионален ризик и безбедност во електроенергетски постројки 6 3+2+0
3ФЕИТ04Л011 Мали хидроелектрични централи 6 3+2+0
3ФЕИТ04Л013 Нуклеарни електрични централи 6 3+2+0
3ФЕИТ04Л015 Операциски и финансиски менаџмент во техниката 6 3+2+0
3ФЕИТ04Л029 Фотоволтаични системи 6 3+1+1
Семестар 8
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ12Л007 Дипломски труд 9  
3ФЕИТ12Л016 Студентска пракса 3  
3ФЕИТ04Л022 Проектирање на електроенергетски објекти 6 3+2+0
3ФЕИТ04Л009 Компјутерско моделирање во електроенергетиката 6 3+2+0
  Изборен предмет 1 3  
  Изборен предмет 2 3  
Изборен предмет 1 и 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ09Л008 Економска проценка на инвестиции 3 2+1+0
3ФЕИТ04Л010 Комуникациски вештини 3 2+1+0
3ФЕИТ11Л002 Претприемништво 3 2+1+0
3ФЕИТ03Л009 Принципи на управување со квалитет 3 2+1+0
3ФЕИТ04Л020 Проектен менаџмент и етика во инженерството 3 2+1+0
3ФЕИТ09Л021 Регулатива во електроенергетиката 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л015 Технолошки иновации 3 2+1+0