Електроенергетика, управување и менаџмент (ЕЕУМ)

КомпетенцииIIIIIIIVVVIVIIVIII

Вид на програмата
Студиска програма од прв циклус студии

Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)
Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Електроенергетика, управување и менаџмент

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на по­тре­би­те и мож­но­сти­те за вра­бо­ту­ва­ње
Дипломираните инженери од оваа студиска програма мо­жaт да креирааат сопствен бизнис или да се вработат во некоја од компаниите кои се занимаваат со: произ­вод­ство на електрична енергија од класични или обнов­ли­ви извори; трговија, пренос и дистрибуција на елек­трич­на енергија; менаџмент, проектирање, заштита, авто­матизација и управување на електро­енергетски обј­екти; консултантски услуги по проектен менаџмент, студии и техничко-економски анализи, eнергетска ефи­кас­ност и околина и сл.

Обра­зов­ни ком­пе­тен­ции на профилот
Студиската програма ЕЕУМ ги следи потребите на ком­па­ниите од електро-енергетскиот сектор за креирање сов­ремено образуван инженер кој ќе има стручни поз­на­вања од областа на електроенергетиката, информа­цис­ко-комуникациските технологии, како и способност и знаење за менаџирање на сложени технички проекти во новата пазарно ориентирана околина.

Во рамките на студиската програма студентите изучу­ва­ат технологии за производство на електрична енергија од класични и обновливи извори; постројки и управу­вач­ки системи во електроенергетските системи; методи за планирање, проектирање и градба на електро­енер­гет­ски објекти; современи софтверски алатки за ана­ли­за и решавање на инженерски проблеми, методи за раци­онално користење на електричната енергија, како и менаџерски вештини и техники на проектниот мена­џмент.

Семестар 1
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08З009Математика 173+3+0
3ФЕИТ08З016Физика 173+2+1
3ФЕИТ06З005Основи на електротехника74+3+0
3ФЕИТ07З027Програмирање и алгоритми62+2+2
 Изборен предмет3 
Изборни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ123006Германски Јазик32+1+0
3ФЕИТ123017Француски Јазик32+1+0
3ФЕИТ123003Англиски Јазик32+1+0
3ФЕИТ123015Руски Јазик32+1+0
Семестар 2
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08Л010Математика 273+3+0
3ФЕИТ08Л017Физика 273+2+1
3ФЕИТ06Л004Основи на електрични кола73+2+1
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 23 
Изборен предмет 1
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ07Л004Библиотеки и програмирање62+2+2
3ФЕИТ07Л025Податочни структури и програмирање62+2+2
Изборен предмет 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ11Л001Практикум по MATLAB30+1+2
3ФЕИТ03Л002Електротехнички материјали32+0+1
Семестар 3
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08З011Математика 363+3+0
3ФЕИТ043027Софтверски алатки во електроенергетика63+0+2
3ФЕИТ033005Мерења во електротехника63+1+1
3ФЕИТ053035Сигнали и системи63+2+0
 Изборен предмет6 
Изборен предмет 1
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ05З018Електроника63+1+1
3ФЕИТ05З019Електроника 163+1+1
Семестар 4
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ02Л007Електрични машини и трансформатори63+1+1
3ФЕИТ05Л015Електромагнетика63+2+0
3ФЕИТ04Л012Менаџмент и инженерска економика63+2+0
 Изборен предмет 13 
 Изборен предмет 23 
 Изборен предмет 36 
Изборен предмет 1 и 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08Л001Веројатност32+1+0
3ФЕИТ08Л003Дискретна математика 132+1+0
3ФЕИТ08Л008Комплексна анализа32+1+0
3ФЕИТ08Л012Нумерички методи32+0+1
Изборен предмет 3
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ01Л020Системи на автоматско управување62+2+1
3ФЕИТ01Л021Теорија на автоматско управување 162+2+1
Семестар 5
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ043004Електрични централи63+2+0
3ФЕИТ093019Преносни и дистрибутивни системи63+2+0
3ФЕИТ043019Проектен менаџмент62+2+0
3ФЕИТ043023Разводни постројки63+2+0
 Изборен предмет6 
Изборен предмет
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ103009Вовед во телекомуникации63+1+1
3ФЕИТ103020Комуникациски технологии63+1+1
Семестар 6
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ04Л014Обновливи извори на електрична енергија63+2+0
3ФЕИТ04Л024Релејна заштита62+2+1
 Изборен предмет 1  
 Изборен предмет 26 
 Изборен предмет 36 
Изборен предмет 1,2 и 3
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ04Л003Експлоатација на електроенергетски постројки63+2+0
3ФЕИТ03Л001Електрични мерења на неелектрични величини63+1+1
3ФЕИТ04Л006Заземјување, професионален ризик и безбедност во електроенергетски постројки63+2+0
3ФЕИТ04Л011Мали хидроелектрични централи63+2+0
3ФЕИТ04Л013Нуклеарни електрични централи63+2+0
3ФЕИТ04Л015Операциски и финансиски менаџмент во техниката63+2+0
3ФЕИТ04Л029Фотоволтаични системи63+1+1
Семестар 8
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ12Л007Дипломски труд9 
3ФЕИТ12Л016Студентска пракса3 
3ФЕИТ04Л022Проектирање на електроенергетски објекти63+2+0
3ФЕИТ04Л009Компјутерско моделирање во електроенергетиката63+2+0
 Изборен предмет 13 
 Изборен предмет 23 
Изборен предмет 1 и 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ09Л008Економска проценка на инвестиции32+1+0
3ФЕИТ04Л010Комуникациски вештини32+1+0
3ФЕИТ11Л002Претприемништво32+1+0
3ФЕИТ03Л009Принципи на управување со квалитет32+1+0
3ФЕИТ04Л020Проектен менаџмент и етика во инженерството32+1+0
3ФЕИТ09Л021Регулатива во електроенергетиката32+1+0
3ФЕИТ08Л015Технолошки иновации32+1+0