Компјутерски технологии и инженерство (КТИ)

КомпетенцииДескриптори на квалификациитеIIIIIIIVVVIVIIVIIIФакултетска листа

Вид на програмата
Студиска програма од прв циклус студии, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС-кредити

Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)
Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии од областа компјутерски технологии и инженерство

Про­фил
Компјутерски технологии и инженерство

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на по­тре­би­те и мож­но­сти­те за вра­бо­ту­ва­ње
Студиската програма обезбедува здобивање на широки знаења и флексибилни можности за вра­бо­тување. Инженерски компјутерски кадар е потребен во ши­рок спектар индустрии што проектираат комп­ју­тер­ски системи базирани на нови технологии со примена во многу сфери. Дипломиран компјутерски инженер од овој профил, кариерата може да ја гради во индус­три­јата и јавниот сектор, секаде каде се проектираат, раз­ви­ваат и реализираат: компјутерски комуникациски сис­теми и услуги; комплексни дигитални системи; сов­ре­мени информациски системи; Интернет и мрежни сис­теми; анализа и развој на интелигентни мрежи. Стек­натите знаења на студентите се одлична основа за про­должување на студиите во институции и/или истра­жу­вачки центри ширум светот.

Обра­зов­ни ком­пе­тен­ции на профилот
Студиската програма им овозможува на студентите да се стекнат со широки основни знаења од сите дисциплини во компјутерските технологии и инженерство, како и практични вештини за анализа, дизајн, имплементација, администрација и употреба на комплетни хардверско-софтверски компјутерски системи за различни намени. Подетално, во текот на нивните студии студентите можат да се стекнат со следните компетенции и способности за:
• Анализа, дизајн и имплементација на компјутерски архитектури и процесори за општа и специјална намена;
• Анализа, дизајн и имплементација на алгоритми и податочни структури;
• Дизајн и имплементација на бази на податоци и информациски системи;
• Познавање, дизајн, имплементација и администрација на жичани и безжични компјутерски мрежи;
• Администрација и употреба на оперативни системи, како и дизајн и имплементација на модули и драјвери за компјутерски системи, вградливи системи и мобилни уреди;
• Познавање и употреба на дистрибуирани системи, системи за пресметка со високи перформанси и системи во облак;
• Дизајн и имплементација на софтверски серверски околини и апликации (веб и мобилни);
• Дизајн и имплементација на системи на чип, вградливи системи и системи за Интернет на нештата;
• Познавање и примена на безбедност и безбедни компјутерски системи;
• Познавање и примена на наука за податоци, машинско учење и вештачка интелигенција во интелигентни системи.

Меѓународна акредитација
Студиските програми на ФЕИТ се меѓународно акредитирани од германскиот институт ASIIN, кој е светски лидер за потврда на квалитетот во високото образование. Со оваа акредитација се потврдува дека студиските програми се воспоставени според меѓунароните стандарди за квалитет и содржините кои се изучуваат се релевантни за областите кои се покриени во студиските програми.

Општи дескриптори на квалификации

Квалификација Дескриптори на квалификациите
Знаење и разбирање
 • Покажува знаење и разбирање во научното поле на електротехниката кое се надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и критички перспективи во научното поле според соодветна методологија.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или професијата.
 • Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми поврзани со електротехниката.
Способност за проценка
 • Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање информации, идеи, концепти од релевантни податоци.
 • Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти.
Комуникациски вештини
 • Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани.
 • Презема поделена одговорност за колективни резултати.
 • Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.
Вештини на учење
 • Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и учење со висок степен на независност.


Специфични дескриптори на квалификации

Квалификација Дескриптори на квалификациите
Знаење и разбирање
 • Покажува знаење и разбирање во научното поле на електротехниката кое се надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и критички перспективи во научното поле според соодветна методологија.
 • Покажува знаење и разбирање за истражување, развој, проектирање, инсталирање и примена на Компјутерските технологии и инженерство во индустриски процеси при проектирање и реализација на различни видови и типови компјутерски системи за различна цел и намена,  вклучувајќи ги областите: проектирање и реализација на процесори и процесорски архитектури за општа и посебна намена; проектирање и реализација на компјутерски системи за општа и посебна намена; алгоритми, структури и програмирање; анализа и проценка на перформанси, моделирање, симулации и проектирање на компоненти на компјутерски системи,  компјутерски мрежи и Интернет; користење и администрирање оперативни системи; проектирање и реализација на модули и компоненти на оперативни системи за различни намени; проектирање и реализација на вградливи системи за различна намена; проектирање и реализација на различни компоненти на интели­гентни мрежи и т.н.
 • Стекнатите знаења се надградба на претходното образование, вклучувајќи и познавања во доменот на теоретски и практични перспективи во научното поле според соодветна методологија.
 • Разбирања на областите и познавање на тековните прашања во врска со научните истражувања и новите извори на знаења.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или професијата.
 • Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми поврзани со електротехниката.
 • Поседува компетенции за идентификација, анализа и решавање на проблеми поврзани со дизајн, имплементација и практична реализација на нови решенија во сите области од инженерските компјутерски технологии.
 • Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на полето на студирање.
 • Користење на стекнатите вештини за анализа, прибирање и обработка на информации во продолжување на своето формално образование.
Способност за проценка
 • Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање информации, идеи, концепти од релевантни податоци.
 • Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти.
 • Способност да одговара на теоретски и пректични прашања, да дава објаснувања за причините и да избере соодветно решение.
 • Способност за анализирање, презентирање и разбирање на идеи и концепти од релевантни податоци од областа на инженерските компјутерски технологии, да препознава приоритети и идентифи­кува отстапувања од вообичаените патишта, како и да дава објаснување за причините и да избере и реализира соодветно решение.
Комуникациски вештини
 • Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани.
 • Презема поделена одговорност за колективни резултати.
 • Способност за независно учество, со професио­на­лен пристап, во специфични, научни и интер­дис­циплинарни дискусии.
 • Прифаќа консултации и совети, води и иницира активности и презема поделена одговорност за колективни резултати на тимот.
Вештини на учење
 • Презема иницијатива за учење и професионална надградба со висок степен на независност во електротехниката и инженерските компјутерски технологии.
 • Ја разбираат потребата од учење и имаат способност за постојан професионален развој, преку користење на стручна и научна литература, професионални обуки, продолжување на формалното образование, членување во професионални организации, и тн. 
 • Демонстрираат свесност за новите технологии и способност за евалуација и користење на современите софтверски развојни алатки.
 • Користат информатички технологии за далечинско и електронско учење.
 • Има развиено вештини за кооперативно, компетитивно и индивидуално учење.
 • Има развиено вештини за примена на техники на активно поучување и учење.
Семестар 1
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ08З007 Математика 1 8 4+3+0
4ФЕИТ08З015 Физика 1 7 3+2+1
4ФЕИТ06З006 Основи на електротехника 8 3+3+1
4ФЕИТ07З019 Програмирање и алгоритми 7 2+2+2
Семестар 2
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ08Л008 Математика 2 7 3+3+0
4ФЕИТ08Л016 Физика 2 7 3+2+1
4ФЕИТ06Л005 Основи на електрични кола 7 3+2+1
4ФЕИТ11Л001 Практикум по инженерски алатки 3 1+0+2
4ФЕИТ07Л018 Податочни структури и програмирање 6 2+2+2
Семестар 3
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ08З003 Дискретна математика  6 3+3+0
4ФЕИТ05З017 Електроника 6 2+2+1
4ФЕИТ05З033 Сигнали и системи 6 3+2+0
4ФЕИТ05З022 Логички дизајн 6 3+1+1
  Изборен предмет 1 6  
Изборен предмет 1
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ04З014 Основи на електроенергетика 6 3+2+0
4ФЕИТ09З015 Основи на електроенергетски системи 6 3+2+0
4ФЕИТ03З007 Основи на мерни системи 6 2+2+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети
Семестар 4
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ08Л001 Веројатност и статистика 6 3+3+0
4ФЕИТ07Л005 Компјутерски архитектури 6 2+2+1
4ФЕИТ10Л012 Комуникациски мрежи 6 3+1+1
4ФЕИТ07Л009 Моделирање бази на податоци 6 2+2+1
4ФЕИТ01Л019 Системи на автоматско управување 6 2+2+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети

Семестар 5
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ07З006 Компјутерски мрежи 6 2+2+1
4ФЕИТ07З013 Оперативни системи 6 2+2+1
4ФЕИТ10З018 Основи на дигитални телекомуникации 6 3+1+1
4ФЕИТ07З017 Податочни структури и анализа на алгоритми 6 2+2+1
  Изборен предмет 1 6  
Изборен предмет 1
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ123003 Андроид програмирање 6 2+2+1
4ФЕИТ123009 Основи на WEB програмирање 6 2+2+1
4ФЕИТ073020 Проектирање на компјутерски системи со HDL 6 2+2+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети

Семестар 6
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ07Л002 Безбедност и заштита на компјутерско комуникациски системи и мрежи 6 2+2+1
4ФЕИТ07Л016 Податочна наука и анализа на податоци 6 2+2+1
4ФЕИТ07Л007 Микропроцесорски системи 6 2+2+1
  Изборен предмет 1
6  
  Изборен предмет 2 6  
Изборен предмет 1 и 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ12Л001 WEB апликации 6 2+2+1
4ФЕИТ07Л001 Анализа и дизајн на информациски системи 6 2+2+1
4ФЕИТ12Л004 Апликации за мобилни уреди 6 2+2+1
4ФЕИТ03Л001 Виртуелна инструментација во LabVIEW 6 2+2+1
4ФЕИТ12Л007 Мобилни сервиси со Андроид програмирање 6 2+2+1
4ФЕИТ07Л014 Оперативни системи за вградливи компјутерски системи 6 2+2+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети

Семестар 7
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ07З004 Интелигентни информациски системи 6 2+2+1
4ФЕИТ07З012 Напредни компјутерски архитектури 6 2+2+1
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
  Изборен предмет 3 6  
Изборен предмет 1, 2, и 3
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ12З002 WEB сервиси 6 2+2+1
4ФЕИТ12З005 Виртуелизација и контејнер системи 6 2+2+1
4ФЕИТ07З010 Моделирање и симулациски компјутерски околини 6 2+2+1
4ФЕИТ07З011 Мрежни стандарди и уреди 6 2+2+1
4ФЕИТ12З008 Мрежно програмирање 6 2+2+1
4ФЕИТ07З015 Оптимизација и еволуциски алгоритми 6 2+2+1
4ФЕИТ12З010 Развој на серверски web апликации 6 2+2+1
4ФЕИТ07З021 Развој на софтвер и тестирање 6 2+2+1
4ФЕИТ08З017 Физика на компјутерски игри 6 2+2+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети
Семестар 8
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ12Л006 Дипломска работа 9  
4ФЕИТ12Л011 Студентска пракса 3  
4ФЕИТ07Л003 Дистрибуирани и облак системи 6 2+2+1
  Изборен предмет 1
6  
  Изборен предмет 2
6  
Изборен предмет 1 (се избира еден од понудените предмети)
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ04Л016 Претприемништво и бизнис во техниката 6 3+2+0
4ФЕИТ03Л008 Принципи на управување со квалитет 6 3+2+0
4ФЕИТ04Л018 Проектен менаџмент и етика во инженерството 6 3+2+0
4ФЕИТ08Л014 Технолошки иновации 6 2+2+1
Изборен предмет 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ07Л008 Мобилни сензорски системи и амбиентална интелигенција  6 2+2+1
4ФЕИТ07Л022 Системи за пресметка со високи перформанси 6 2+2+1
4ФЕИТ07Л023 Системи и компоненти за Интернет на нешта 6 2+2+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети

Изборни наставни предмети на Факултетската листа изборни предмети

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од следнава листа:

Реден број Код Назив на предметот Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС Единица
1 4ФЕИТ06З004 Енергија и одржлив развој III 3+2+0 6 ФЕИТ
2 4ФЕИТ05З011 Дигитално процесирање на сигнали V 3+1+1 6 ФЕИТ
3 4ФЕИТ08З004 Електрооптика V 2+2+1 6 ФЕИТ
4 4ФЕИТ04З005 Енергетска ефикасност и животна средина V 3+2+0 6 ФЕИТ
5 4ФЕИТ09З012 Надземни и кабелски водови V 3+2+0 6 ФЕИТ
6 4ФЕИТ02З018 Основи на обновливи извори на енергија V 3+1+1 6 ФЕИТ
7 4ФЕИТ10Л010 Индустриски комуникациски мрежи VI 3+1+1 6 ФЕИТ
8 4ФЕИТ09Л009 Интелигентни електроенергетски мрежи VI 3+2+0 6 ФЕИТ
9 4ФЕИТ01Л005 Интелигентни системи на управување VI 2+2+1 6 ФЕИТ
10 4ФЕИТ08Л006 Компјутерски поддржано геометриско моделирање VI 3+2+1 6 ФЕИТ
11 4ФЕИТ01Л006 Компјутерско водење на процеси VI 2+2+1 6 ФЕИТ
12 4ФЕИТ08Л011 Нумерички методи VI 3+0+2 6 ФЕИТ
13 4ФЕИТ01Л017 Роботика 1 VI 2+2+1 6 ФЕИТ
14 4ФЕИТ04Л025 Фотоволтаични системи VI 3+1+1 6 ФЕИТ
15 4ФЕИТ05З001 VLSI дизајн со PLD и FPGA компоненти VII 3+1+1 6 ФЕИТ
16 4ФЕИТ05З007 Вградливи микрокомпјутерски системи VII 3+1+1 6 ФЕИТ
17 4ФЕИТ08З002 Вовед во наноматеријали и нанотехнологии VII 2+2+1 6 ФЕИТ
18 4ФЕИТ10З005 Дигитални валути VII 3+1+1 6 ФЕИТ
19 4ФЕИТ05З012 Дигитално процесирање на слика VII 3+1+1 6 ФЕИТ
20 4ФЕИТ093007 Електрично осветление VII 3+1+1 6 ФЕИТ
21 4ФЕИТ04З006 Заземјување, професионален ризик и безбедност во електроенергетски постројки VII 3+2+0 6 ФЕИТ
22 4ФЕИТ03З004 Компјутеризирани мерни системи VII 2+2+1 6 ФЕИТ
23 4ФЕИТ02З014 Мали и специјални електрични машини
VII 3+0+2 6 ФЕИТ
24 4ФЕИТ01З007 Машинско учење VII 2+2+1 6 ФЕИТ
25 4ФЕИТ01З011 Операциони истражувања VII 2+2+1 6 ФЕИТ
26 4ФЕИТ08З012 Основи на конвексна оптимизација со примена VII 3+2+0 6 ФЕИТ
27 4ФЕИТ10З030 Форензика на мрежи VII 3+1+1 6 ФЕИТ
28 4ФЕИТ05Л005 Биомедицинска електроника VIII 3+1+1 6 ФЕИТ
29 4ФЕИТ05Л023 Машински вид VIII 3+1+1 6 ФЕИТ