Компјутерско хардверско инженерство и електроника (КХИЕ)

КомпетенцииДескриптори на квалификациитеIIIIIIIVVVIVIIVIIIФакултетска листа

Вид на програмата
Студиска програма од прв циклус студии, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС-кредити

Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)
Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии од областа компјутерско хардверско инженерство и електроника

Про­фил
Компјутерско хардверско инженерство и електроника

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на по­тре­би­те и мож­но­сти­те за вра­бо­ту­ва­ње
Инженерите од овој профил својата кариера ќе можат да ја изградат во компании кои дизајнираат комплетни решенија базирани на микропроцесорски системи (вградливи системи за аквизиција на податоци, мобилни уреди, микроконтролери за контрола и управување во индустријата, комуникациска опрема и друго), но и во секоја компанија во чија работа се користи компјутерска и друга електронска опрема.

Обра­зо­вни компетенции на профилот
Наставната програма КХИЕ претставува оптимален спој на електрониката и компјутерското инженерство. Комбинацијата на знаења и вештини од овие две дисциплини е основа за создавање на висококвалитетен кадар, способен да се справи со предизвикот наречен комплетно решение хардвер-софтвер. Знаењето од областа на архитектурите, алгоритмите и концептите на компјутереските системи, кои ги нуди компјутерско хардверското инженерство,споени со познавањата од електрониката (аналогниот дизајн, VLSI дизајн, PLD и FPGA компонентите, микроелектрониката) ќе му овозможат на инженерот дизајнот на продуктите да го изведува брзо, ефикасно и прецизно. Студентите на оваа програма ќе имаат можност, преку изборните предмети, да стекнат знаења и од областите дигитални сигнали, аудио, слика и видео, мултимедиски системи, биомедицинско инженерство, електромагнетика, електромагнетни бранови и антени и радиотехника.

Меѓународна акредитација
Студиските програми на ФЕИТ се меѓународно акредитирани од германскиот институт ASIIN, кој е светски лидер за потврда на квалитетот во високото образование. Со оваа акредитација се потврдува дека студиските програми се воспоставени според меѓунароните стандарди за квалитет и содржините кои се изучуваат се релевантни за областите кои се покриени во студиските програми.

Општи дескриптори на квалификации

Квалификација Дескриптори на квалификациите
Знаење и разбирање
 • Покажува знаење и разбирање во научното поле на електротехниката кое се надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и критички перспективи во научното поле според соодветна методологија.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или професијата.
 • Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми поврзани со електротехниката.
Способност за проценка
 • Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање информации, идеи, концепти од релевантни податоци.
 • Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти.
Комуникациски вештини
 • Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани.
 • Презема поделена одговорност за колективни резултати.
 • Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.
Вештини на учење
 • Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и учење со висок степен на независност.

Специфични дескриптори на квалификации

Квалификација Дескриптори на квалификациите
Знаење и разбирање
 • Покажува знаење и разбирање во научното поле на електротехниката кое се надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и критички перспективи во научното поле според соодветна методологија.
 • Покажува знаење и разбирање за истражување, развој, проектирање, инсталирање и примена на компјутерското хардверско инженерство и електрониката во индустриски процеси.
 • Стекнатите знаења се надградба на претходното образование, вклучувајќи и познавања во доменот на теоретски и практични перспективи во научното поле според соодветна методологија.
 • Разбирања на областите и познавање на тековните прашања во врска со научните истражувања и новите извори на знаења.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или професијата.
 • Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми поврзани со електротехниката.
 • Поседува компетенции за идентификација, анализа и решавање на проблеми поврзани со компјутерското хардверско инженерство и електрониката.
Способност за проценка
 • Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање информации, идеи, концепти од релевантни податоци.
 • Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти.
 • Способност да одговара на теоретски и практични прашања, да дава објаснувања за причините и да избере соодветно решение.
 • Способност за анализирање, презентирање и разбирање на идеи и концепти од релевантни податоци од областа на компјутерското хардверско инженерство и електрониката.
Комуникациски вештини
 • Способност да комуницира и дискутира и со стручната и со нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани.
 • Презема поделена одговорност за колективни резултати.
 • Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.
Вештини на учење
 • Презема иницијатива за учење и професионална надградба со висок степен на независност.
 • Ја разбираат потребата од учење и имаат способност за постојан професионален развој, преку користење на стручна и научна литература, професионални обуки, продолжување на формалното образование, членување во професионални организации, и тн. 
 • Демонстрираат свесност за новите технологии и способност за евалуација и користење на современите софтверски развојни алатки.
 • Користат информатички технологии за далечинско и електронско учење.
 • Има развиено вештини за кооперативно, компетитивно и индивидуално учење.
 • Има развиено вештини за примена на техники на активно поучување и учење.
Семестар 1
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ08З007 Математика 1 8 4+3+0
4ФЕИТ08З015 Физика 1 7 3+2+1
4ФЕИТ06З006 Основи на електротехника 8 3+3+1
4ФЕИТ07З019 Програмирање и алгоритми 7 2+2+2

Семестар 2
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ08Л008 Математика 2 7 3+3+0
4ФЕИТ08Л016 Физика 2 7 3+2+1
4ФЕИТ06Л005 Основи на електрични кола 7 3+2+1
4ФЕИТ11Л001 Практикум по инженерски алатки 3 1+0+2
4ФЕИТ07Л018 Податочни структури и програмирање 6 2+2+2

Семестар 3
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ08З009 Математика 3 6 3+3+0
4ФЕИТ05З018 Електроника 1 6 3+1+1
4ФЕИТ05З033 Сигнали и системи 6 3+2+0
4ФЕИТ05З022 Логички дизајн 6 3+1+1
4ФЕИТ03З006 Мерења во електротехника 6 3+1+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети

Семестар 4
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ05Л014 Електромагнетика 6 3+2+0
4ФЕИТ05Л019 Електроника 2 6 3+1+1
4ФЕИТ07Л005 Компјутерски архитектури
6 2+2+1
4ФЕИТ08Л010 Математика 4 6 3+3+0
4ФЕИТ01Л019 Системи на автоматско управување 6 2+2+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети

Семестар 5
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ05З003 Аналоген дизајн 6 3+1+1
4ФЕИТ05З011 Дигитално процесирање на сигнали 6 3+1+1
4ФЕИТ10З018 Основи на дигитални телекомуникации 6 3+1+1
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
Изборен предмет 1 и 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ05З013 Електроакустика 6 3+1+1
4ФЕИТ05З016 Електромагнетни бранови и антени 6 3+1+1
4ФЕИТ05З021 Енергетска електроника 6 3+1+1
4ФЕИТ05З027 Моделирање и симулација во електроника 6 3+1+1
4ФЕИТ07З013 Оперативни системи 6 2+2+1
4ФЕИТ10З029 Теорија на информации 6 3+1+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети

Семестар 6
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ05Л008 Дигитален CMOS дизајн 6 3+1+1
4ФЕИТ05Л026 Микропроцесорска електроника 6 3+1+1
  Изборен предмет 1
6  
  Изборен предмет 2 6  
  Изборен предмет 3 6  
Изборен предмет 1, 2 и 3
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ05Л004 Антенска техника 6 3+1+1
4ФЕИТ05Л010 Дигитално процесирање на аудио 6 3+1+1
4ФЕИТ05Л020 Електронска инструментација 6 3+0+2
4ФЕИТ01Л006 Компјутерско водење на процеси 6 2+2+1
4ФЕИТ05Л024 Микроелектроника и микросистеми 6 3+1+1
4ФЕИТ05Л025 Микроконтролери 6 3+0+2
4ФЕИТ05Л028 Оптоелектроника 6 3+1+1
4ФЕИТ05Л034 Системи за дигитално процесирање на сигнали 6 3+1+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети

Семестар 7
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ02Л008 Електроенергетски уреди 6 3+1+1
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
  Изборен предмет 3 6  
  Изборен предмет 4 6  
Изборен предмет 1, 2, 3 и 4
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ05З001 VLSI дизајн со PLD и FPGA компоненти 6 3+1+1
4ФЕИТ05З006 Биомедицинско инженерство 6 3+1+1
4ФЕИТ05З007 Вградливи микрокомпјутерски системи 6 3+1+1
4ФЕИТ05З012 Дигитално процесирање на слика 6 3+1+1
4ФЕИТ05З015 Електромагнетна компатибилност 6 3+1+1
4ФЕИТ07З006 Компјутерски мрежи 6 2+2+1
4ФЕИТ07З012 Напредни компјутерски архитектури  6 2+2+1 
4ФЕИТ05З030 Прекинувачки извори на напојување 6 3+1+1
4ФЕИТ01З014 Програмабилни логички управувачи 6 2+2+1
4ФЕИТ05З031 Радиотехника и микробранова електроника 6 3+1+1
4ФЕИТ05З032 Сензори, кондиционери и уреди за аквизиција 6 3+0+2
4ФЕИТ05З035 Телевизија и видеопроцесирање 6 3+1+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети

Семестар 8
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ12Л006 Дипломска работа 9
4ФЕИТ12Л011 Студентска пракса 3
  Изборен предмет 1 6
  Изборен предмет 2 6
  Изборен предмет 3
6
Изборен предмет 1 (се избира еден од понудените предмети)
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ09Л005 Економија за инженери 6 3+2+0
4ФЕИТ04Л016 Претприемништво и бизнис во техниката 6 3+2+0
4ФЕИТ03Л008 Принципи на управување со квалитет 6 3+2+0
4ФЕИТ04Л018 Проектен менаџмент и етика во инженерството 6 3+2+0
Изборен предмет 2 и 3
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ05Л002 Автомобилска електроника 6 3+1+1
4ФЕИТ07Л002 Безбедност и заштита на компјутерско комуникациски системи и мрежи 6 2+1+0
4ФЕИТ05Л005 Биомедицинска електроника 6 3+1+1
4ФЕИТ05Л023 Машински вид 6 3+1+1
4ФЕИТ07Л009 Моделирање бази на податоци  6 2+2+1
4ФЕИТ05Л029 Практично проектирање електронски кола 6 2+0+3

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети

Изборни наставни предмети на Факултетската листа изборни предмети

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од следнава листа:

Реден број Код Назив на предметот Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС Единица
1 4ФЕИТ06З004 Енергија и одржлив развој III 3+2+0 6 ФЕИТ
2 4ФЕИТ08З003 Дискретна математика V 3+3+0 6 ФЕИТ
3 4ФЕИТ08З004 Електрооптика V 2+2+1 6 ФЕИТ
4 4ФЕИТ04З005 Енергетска ефикасност и животна средина V 3+2+0 6 ФЕИТ
5 4ФЕИТ09З012 Надземни и кабелски водови V 3+2+0 6 ФЕИТ
6 4ФЕИТ02З018 Основи на обновливи извори на енергија V 3+1+1 6 ФЕИТ
7 4ФЕИТ08З013 Статистичка обработка на податоци V 3+1+1 6 ФЕИТ
8 4ФЕИТ12Л001 Web апликации VI 2+2+1 6 ФЕИТ
9 4ФЕИТ10Л010 Индустриски комуникациски мрежи VI 3+1+1 6 ФЕИТ
10 4ФЕИТ09Л009 Интелигентни електроенергетски мрежи VI 3+2+0 6 ФЕИТ
11 4ФЕИТ01Л005 Интелигентни системи на управување VI 2+2+1 6 ФЕИТ
12 4ФЕИТ08Л006 Компјутерски поддржано геометриско моделирање VI 3+2+1 6 ФЕИТ
13 4ФЕИТ08Л011 Нумерички методи VI 3+0+2 6 ФЕИТ
14 4ФЕИТ07Л016 Податочна наука и анализа на податоци VI 2+2+1 6 ФЕИТ
15 4ФЕИТ01Л017 Роботика 1 VI 2+2+1 6 ФЕИТ
16 4ФЕИТ04Л025 Фотоволтаични системи VI 3+1+1 6 ФЕИТ
17 4ФЕИТ08З002 Вовед во наноматеријали и нанотехнологии VII 2+2+1 6 ФЕИТ
18 4ФЕИТ10З005 Дигитални валути VII 3+1+1 6 ФЕИТ
19 4ФЕИТ093007 Електрично осветление VII 3+1+1 6 ФЕИТ
20 4ФЕИТ04З006 Заземјување, професионален ризик и безбедност во електроенергетски постројки VII 3+2+0 6 ФЕИТ
21 4ФЕИТ02З014 Мали и специјални електрични машини
VII 3+0+2 6 ФЕИТ
22 4ФЕИТ01З007 Машинско учење VII 2+2+1 6 ФЕИТ
23 4ФЕИТ01З011 Операциони истражувања VII 2+2+1 6 ФЕИТ
24 4ФЕИТ12З009 Основи на WEB програмирање VII 2+2+1 6 ФЕИТ
25 4ФЕИТ08З012 Основи на конвексна оптимизација со примена VII 3+2+0 6 ФЕИТ
26 4ФЕИТ12З010 Развој на серверски web апликации VII 2+2+1 6 ФЕИТ
27 4ФЕИТ10З030 Форензика на мрежи VII 3+1+1 6 ФЕИТ