Електроенергетски системи (ЕЕС)

КомпетенцииIIIIIIIVVVIVIIVIII

Вид на програмата
Студиска програма од прв циклус студии

Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)
Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Електроенергетски системи

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на по­тре­би­те и мож­но­сти­те за вра­бо­ту­ва­ње
Дипломираните инженери имаат единствена можност да бидат дел од електростопанството, како една од најстабилните дејности, која во текот на повеќе де­це­нии вработува голем број инженери. Во оваа област им се нудат можности за успешна кариера и добро пла­те­на работа во преносни и дистрибутивни претпријатија, во трговијата и снабдувањето со електрична енергија, во јав­ниот сектор, како и во консултантски, проектантски и производни фирми. Ваквите кадри се сè повеќе ба­рани во нашата земја и во светот, каде нашата диплома ва­жи без никакви ограничувања.

Обра­зов­ни ком­пе­тен­ции на профилот
На студиската програма електроенергетски системи (ЕЕС) студентите се стекнуваат со практични знаења и веш­тини од областите: пренос, дистрибуција и снабдување со електрична енергија. Во текот на сту­ди­рањето се користат современи софтверски алатки за си­мулација и анализа на ЕЕС, како и за изучување на об­ластите планирање и управување на ЕЕС, пазари на електрична енергија, техника на висок напон, нисконапонски инсталации, осветление и ква­литет на електрична енергија. Истовремено, сту­ден­тите имаат можност да се запознаат со елементите на ЕЕС и низ практични лабораториски вежби во лабо­ра­то­риите на Факултетот. Оваа прогама на идните ин­же­не­ри им овозможува да се стекнат и со теориски и со прак­тични знаења и на тој начин, да се оспособат за ре­ша­вање на најразлични технички проблеми со кои ќе се соочат во текот на нивната кариера.

Семестар 1
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08З009Математика 173+3+0
3ФЕИТ08З016Физика 173+2+1
3ФЕИТ06З005Основи на електротехника74+3+0
3ФЕИТ07З027Програмирање и алгоритми62+2+2
 Изборен предмет3 
Изборни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ123006Германски Јазик32+1+0
3ФЕИТ123017Француски Јазик32+1+0
3ФЕИТ123003Англиски Јазик32+1+0
3ФЕИТ123015Руски Јазик32+1+0
Семестар 2
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08Л010Математика 273+3+0
3ФЕИТ08Л017Физика 273+2+1
3ФЕИТ06Л004Основи на електрични кола73+2+1
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 23 
Изборен предмет 1
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ07Л004Библиотеки и програмирање62+2+2
3ФЕИТ07Л025Податочни структури и програмирање62+2+2
Изборен предмет 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ11Л001Практикум по MATLAB30+1+2
3ФЕИТ03Л002Електротехнички материјали32+0+1
Семестар 3
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08З011Математика 363+3+0
3ФЕИТ03З005Мерења во електротехника63+1+1
3ФЕИТ093020Проектирање на нисконапонски електроенергетски инсталации63+2+0
3ФЕИТ053035Сигнали и системи63+2+0
 Изборен предмет6 
Изборен предмет 1
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ05З018Електроника63+1+1
3ФЕИТ05З019Електроника 163+1+1
Семестар 4
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ02Л007Електрични машини и трансформатори63+1+1
3ФЕИТ09Л009Електрични мрежи63+2+0
3ФЕИТ05Л015Електромагнетика33+2+0
 Изборен предмет 13 
 Изборен предмет 26 
 Изборен предмет 36 
Изборен предмет 1 и 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08Л001Веројатност32+1+0
3ФЕИТ08Л003Дискретна математика 132+1+0
3ФЕИТ08Л008Комплексна анализа32+1+0
3ФЕИТ08Л012Нумерички методи32+0+1
Изборен предмет 3
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ01Л020Системи на автоматско управување62+2+1
3ФЕИТ01Л021Теорија на автоматско управување 162+2+1
Семестар 5
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ093003Високонапонски мрежи и системи63+2+0
3ФЕИТ093005Дистрибутивни системи63+1+1
3ФЕИТ093023Техника на висок напон 163+2+0
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 26 
Изборен предмет 1
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ103009Вовед во телекомуникации63+1+1
3ФЕИТ103020Комуникациски технологии63+1+1
Изборен предмет 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ093010Електрично осветление63+1+1
3ФЕИТ093015Надземни и кабелски водови63+2+0
Семестар 6
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ09Л007Економија за инженери63+2+0
3ФЕИТ09Л014Компјутерски методи за анализа на ЕЕС63+1+1
3ФЕИТ04Л016Основи на електрични централи и разводни постројки63+2+0
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 26 
Изборен предмет 1 и 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ09Л002Апликативен софтвер во ЕЕС63+2+0
3ФЕИТ09Л011Заземјувачи и заземјувачки системи во електроенергетските мрежи63+2+0
3ФЕИТ09Л013Квалитет на електрична енергија63+1+1
3ФЕИТ03Л004Мерења во електроенергетика63+1+1
3ФЕИТ09Л024Техника на висок напон 263+2+0
Семестар 7
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ093017Пазари на електрична енергија63+2+0
3ФЕИТ093022Режими на работа на ЕЕС63+2+0
3ФЕИТ093025Управување и диспечинг во ЕЕС63+2+0
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 26 
Изборен предмет 1 и 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ093001FACTS уреди во ЕЕС63+2+0
3ФЕИТ093006Доверливост на ЕЕС63+2+0
3ФЕИТ093012Интелигентни електроенергетски мрежи63+2+0
3ФЕИТ023018Основи на обновливи извори на енергија63+1+1
Семестар 8
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ12Л007Дипломски труд9 
3ФЕИТ12Л016Студентска пракса3 
3ФЕИТ09Л018Планирање на електроенергетски системи63+2+0
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 23 
 Изборен предмет 33 
Изборен предмет 1
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ03Л008Практикум во LabVIEW31+0+2
3ФЕИТ04Л024Релејна заштита62+2+1
Изборен предмет 2 и 3
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ09Л008Економска проценка на инвестиции32+1+0
3ФЕИТ04Л010Комуникациски вештини32+1+0
3ФЕИТ11Л002Претприемништво32+1+0
3ФЕИТ03Л009Принципи на управување со квалитет32+1+0
3ФЕИТ04Л020Проектен менаџмент и етика во инженерството32+1+0
3ФЕИТ09Л021Регулатива во електроенергетиката32+1+0
3ФЕИТ08Л015Технолошки иновации32+1+0