Електроенергетски системи (ЕЕС)

КомпетенцииIIIIIIIVVVIVIIVIII

Вид на програмата
Студиска програма од прв циклус студии

Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)
Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Електроенергетски системи

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на по­тре­би­те и мож­но­сти­те за вра­бо­ту­ва­ње
Дипломираните инженери имаат единствена можност да бидат дел од електростопанството, како една од најстабилните дејности, која во текот на повеќе де­це­нии вработува голем број инженери. Во оваа област им се нудат можности за успешна кариера и добро пла­те­на работа во преносни и дистрибутивни претпријатија, во трговијата и снабдувањето со електрична енергија, во јав­ниот сектор, како и во консултантски, проектантски и производни фирми. Ваквите кадри се сè повеќе ба­рани во нашата земја и во светот, каде нашата диплома ва­жи без никакви ограничувања.

Обра­зов­ни ком­пе­тен­ции на профилот
На студиската програма електроенергетски системи (ЕЕС) студентите се стекнуваат со практични знаења и веш­тини од областите: пренос, дистрибуција и снабдување со електрична енергија. Во текот на сту­ди­рањето се користат современи софтверски алатки за си­мулација и анализа на ЕЕС, како и за изучување на об­ластите планирање и управување на ЕЕС, пазари на електрична енергија, техника на висок напон, нисконапонски инсталации, осветление и ква­литет на електрична енергија. Истовремено, сту­ден­тите имаат можност да се запознаат со елементите на ЕЕС и низ практични лабораториски вежби во лабо­ра­то­риите на Факултетот. Оваа прогама на идните ин­же­не­ри им овозможува да се стекнат и со теориски и со прак­тични знаења и на тој начин, да се оспособат за ре­ша­вање на најразлични технички проблеми со кои ќе се соочат во текот на нивната кариера.

Семестар 1
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08З009 Математика 1 7 3+3+0
3ФЕИТ08З016 Физика 1 7 3+2+1
3ФЕИТ06З005 Основи на електротехника 7 4+3+0
3ФЕИТ07З027 Програмирање и алгоритми 6 2+2+2
  Изборен предмет 3  
Изборни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ123006 Германски Јазик 3 2+1+0
3ФЕИТ123017 Француски Јазик 3 2+1+0
3ФЕИТ123003 Англиски Јазик 3 2+1+0
3ФЕИТ123015 Руски Јазик 3 2+1+0
Семестар 2
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08Л010 Математика 2 7 3+3+0
3ФЕИТ08Л017 Физика 2 7 3+2+1
3ФЕИТ06Л004 Основи на електрични кола 7 3+2+1
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 3  
Изборен предмет 1
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ07Л004 Библиотеки и програмирање 6 2+2+2
3ФЕИТ07Л025 Податочни структури и програмирање 6 2+2+2
Изборен предмет 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ11Л001 Практикум по MATLAB 3 0+1+2
3ФЕИТ03Л002 Електротехнички материјали 3 2+0+1
Семестар 3
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08З011 Математика 3 6 3+3+0
3ФЕИТ03З005 Мерења во електротехника 6 3+1+1
3ФЕИТ093020 Проектирање на нисконапонски електроенергетски инсталации 6 3+2+0
3ФЕИТ053035 Сигнали и системи 6 3+2+0
  Изборен предмет 6  
Изборен предмет 1
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ05З018 Електроника 6 3+1+1
3ФЕИТ05З019 Електроника 1 6 3+1+1
Семестар 4
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ02Л007 Електрични машини и трансформатори 6 3+1+1
3ФЕИТ09Л009 Електрични мрежи 6 3+2+0
3ФЕИТ05Л015 Електромагнетика 3 3+2+0
  Изборен предмет 1 3  
  Изборен предмет 2 6  
  Изборен предмет 3 6  
Изборен предмет 1 и 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08Л001 Веројатност 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л003 Дискретна математика 1 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л008 Комплексна анализа 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л012 Нумерички методи 3 2+0+1
Изборен предмет 3
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ01Л020 Системи на автоматско управување 6 2+2+1
3ФЕИТ01Л021 Теорија на автоматско управување 1 6 2+2+1
Семестар 5
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ093003 Високонапонски мрежи и системи 6 3+2+0
3ФЕИТ093005 Дистрибутивни системи 6 3+1+1
3ФЕИТ093023 Техника на висок напон 1 6 3+2+0
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
Изборен предмет 1
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ103009 Вовед во телекомуникации 6 3+1+1
3ФЕИТ103020 Комуникациски технологии 6 3+1+1
Изборен предмет 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ093010 Електрично осветление 6 3+1+1
3ФЕИТ093015 Надземни и кабелски водови 6 3+2+0
Семестар 6
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ09Л007 Економија за инженери 6 3+2+0
3ФЕИТ09Л014 Компјутерски методи за анализа на ЕЕС 6 3+1+1
3ФЕИТ04Л016 Основи на електрични централи и разводни постројки 6 3+2+0
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
Изборен предмет 1 и 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ09Л002 Апликативен софтвер во ЕЕС 6 3+2+0
3ФЕИТ09Л011 Заземјувачи и заземјувачки системи во електроенергетските мрежи 6 3+2+0
3ФЕИТ09Л013 Квалитет на електрична енергија 6 3+1+1
3ФЕИТ03Л004 Мерења во електроенергетика 6 3+1+1
3ФЕИТ09Л024 Техника на висок напон 2 6 3+2+0
Семестар 7
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ093017 Пазари на електрична енергија 6 3+2+0
3ФЕИТ093022 Режими на работа на ЕЕС 6 3+2+0
3ФЕИТ093025 Управување и диспечинг во ЕЕС 6 3+2+0
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
Изборен предмет 1 и 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ093001 FACTS уреди во ЕЕС 6 3+2+0
3ФЕИТ093006 Доверливост на ЕЕС 6 3+2+0
3ФЕИТ093012 Интелигентни електроенергетски мрежи 6 3+2+0
3ФЕИТ023018 Основи на обновливи извори на енергија 6 3+1+1
Семестар 8
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ12Л007 Дипломски труд 9  
3ФЕИТ12Л016 Студентска пракса 3  
3ФЕИТ09Л018 Планирање на електроенергетски системи 6 3+2+0
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 3  
  Изборен предмет 3 3  
Изборен предмет 1
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ03Л008 Практикум во LabVIEW 3 1+0+2
3ФЕИТ04Л024 Релејна заштита 6 2+2+1
Изборен предмет 2 и 3
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ09Л008 Економска проценка на инвестиции 3 2+1+0
3ФЕИТ04Л010 Комуникациски вештини 3 2+1+0
3ФЕИТ11Л002 Претприемништво 3 2+1+0
3ФЕИТ03Л009 Принципи на управување со квалитет 3 2+1+0
3ФЕИТ04Л020 Проектен менаџмент и етика во инженерството 3 2+1+0
3ФЕИТ09Л021 Регулатива во електроенергетиката 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л015 Технолошки иновации 3 2+1+0