Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)

КомпетенцииIIIIIIIVVVIVIIVIII

Вид на програмата
Студиска програма од прв циклус студии

Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)
Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на по­тре­би­те и мож­но­сти­те за вра­бо­ту­ва­ње
Дипломираните инженери од овој профил се оспо­со­бе­ни за работа во сите индустриски гранки, електро­сто­пан­ството (централи и дистрибуција), средни и мали прет­пријатија, проектантски фирми и претставништва, како и во истражувачки и развојни институти и обра­зов­ни институции.

Обра­зов­ни ком­пе­тен­ции на профилот
Студиската програма обезбедува образование на висо­костручен инженерски кадар компетентен и оспособен за истражување, проектирање, развој и работа во пос­трој­ките за електромеханичко и електротермиско прет­во­рање на електричната енергија во процесот на про­из­вод­ство, пренос, дистрибуција и искористување. Сту­дис­ката програма ги негува и развива научните и стру­чни области од доменот на автоматизација на енер­гет­ските процеси, регулацијата на современите елек­тро­мо­торни погони, енергетската ефикасност и безбеднo, до­вер­ливo и рационално искористување на енергијата во индустријата, јавната потрошувачка, деловните об­јек­ти и домаќинствата како и експлоатацијата на обно­в­л­ивите извори на енергија и примената на паметните мре­жи и системи. Студентите кои ќе ги завршат сту­ди­ите на оваа студиска програма ќе стекнат вештини и ком­­петенции за компјутерско проектирање, мо­де­ли­рање и анализа на електроенергетските уреди со помош на современи софтверски алатки. Практичните знаења и вештини студентите на Факултетот ќе ги стек­нат преку практичната работа во лабораториите опре­ме­­ни со најсовремена компјутеризирана мерна оп­ре­ма.

Семестар 1
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08З009Математика 173+3+0
3ФЕИТ08З016Физика 173+2+1
3ФЕИТ06З005Основи на електротехника74+3+0
3ФЕИТ07З027Програмирање и алгоритми62+2+2
 Изборен предмет3 
Изборни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ123006Германски Јазик32+1+0
3ФЕИТ123017Француски Јазик32+1+0
3ФЕИТ123003Англиски Јазик32+1+0
3ФЕИТ123015Руски Јазик32+1+0
Семестар 2
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08Л010Математика 273+3+0
3ФЕИТ08Л017Физика 273+2+1
3ФЕИТ06Л004Основи на електрични кола73+2+1
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 23 
Изборен предмет 1
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ07Л004Библиотеки и програмирање62+2+2
3ФЕИТ07Л025Податочни структури и програмирање62+2+2
Изборен предмет 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ11Л001Практикум по MATLAB30+1+2
3ФЕИТ03Л002Електротехнички материјали32+0+1
Семестар 3
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08З011Математика 363+3+0
3ФЕИТ03З005Мерења во електротехника63+1+1
3ФЕИТ05З035Сигнали и системи63+2+0
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 26 
Изборен предмет 1
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ05З018Електроника63+1+1
3ФЕИТ05З019Електроника 163+1+1
Изборен предмет 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ06З002Енергија и одржлив развој32+1+0
3ФЕИТ08З006Инженерска механика63+2+0
3ФЕИТ02З022Технички стандарди и регулатива32+1+0
Семестар 4
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ05Л015Електромагнетика63+2+0
3ФЕИТ02Л010Електромеханичко претворање на енергијата63+2+0
 Изборен предмет 13 
 Изборен предмет 23 
 Изборен предмет 36 
 Изборен предмет 46 
Изборен предмет 1 и 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08Л001Веројатност32+1+0
3ФЕИТ08Л003Дискретна математика 132+1+0
3ФЕИТ08Л008Комплексна анализа32+1+0
3ФЕИТ08Л012Нумерички методи32+0+1
Изборен предмет 3
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ01Л020Системи на автоматско управување62+2+1
3ФЕИТ01Л021Теорија на автоматско управување 162+2+1
Изборен предмет 4
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ02Л013Инженерски софтверски алатки62+1+2
3ФЕИТ05Л038Теорија на електрични кола63+2+0
Семестар 5
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ02З005Електрични генератори и трансформатори63+1+1
3ФЕИТ02З012Енергетски преобразувачи63+1+1
3ФЕИТ02З018Основи на обновливи извори на енергија63+1+1
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 26 
Изборен предмет 1
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ10З009Вовед во телекомуникации63+1+1
3ФЕИТ103020Комуникациски технологии63+1+1
Изборен предмет 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ02З016Нисконапонски апарати63+1+1
3ФЕИТ06З006Примена на микроконтролери63+0+2
Семестар 7
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ02З011Електромоторни погони63+1+1
3ФЕИТ09З019Преносни и дистрибутивни системи63+2+0
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 26 
 Изборен предмет 36 
Изборен предмет 1,2 и 3
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ02З001
Ветрогенератори и ветрогенераторски системи
63+1+1
3ФЕИТ02З004Динамика и моделирање на електрични машини63+1+1
3ФЕИТ02З006Електрични елементи на автоматско управување63+1+1
3ФЕИТ02З014
Мали и специјални електрични машини
63+0+2
3ФЕИТ02З020Проектирање на електрични машини и трансформатори63+2+0
3ФЕИТ02З021Проектирање на системи за обновливи извори на енергија63+2+0
Семестар 8
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ12Л007Дипломски труд9 
3ФЕИТ12Л016Студентска пракса6 
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 26 
 Изборен предмет 33 
 Изборен предмет 43 
Изборен предмет 1 и 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ02Л002Дијагностика, испитување и заштита на електрични машини63+0+2
3ФЕИТ02Л003Дигитално управување на електрични машини 63+1+1
3ФЕИТ06Л003Електрични возила63+1+1
3ФЕИТ04Л024Релејна заштита62+2+1
3ФЕИТ03Л012Системи за мерење и аквизиција на податоци63+1+1
3ФЕИТ02Л023Управување на електромоторни погони63+1+1
3ФЕИТ04Л029Фотоволтаични системи63+1+1
Изборен предмет 3 и 4
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ09Л008Економска проценка на инвестиции32+1+0
3ФЕИТ04Л010Комуникациски вештини32+1+0
3ФЕИТ11Л002Претприемништво32+1+0
3ФЕИТ03Л009Принципи на управување со квалитет32+1+0
3ФЕИТ04Л020Проектен менаџмент и етика во инженерството32+1+0
3ФЕИТ09Л021Регулатива во електроенергетиката32+1+0
3ФЕИТ08Л015Технолошки иновации32+1+0