Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)

КомпетенцииДескриптори на квалификациитеIIIIIIIVVVIVIIVIII

Вид на програмата
Студиска програма од прв циклус студии, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС-кредити

Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)
Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на по­тре­би­те и мож­но­сти­те за вра­бо­ту­ва­ње
Дипломираните инженери од овој профил се оспо­со­бе­ни за работа во сите индустриски гранки, електро­сто­пан­ството (централи и дистрибуција), средни и мали прет­пријатија, проектантски фирми и претставништва, како и во истражувачки и развојни институти и обра­зов­ни институции.

Обра­зов­ни ком­пе­тен­ции на профилот
Студиската програма обезбедува образование на висо­костручен инженерски кадар компетентен и оспособен за истражување, проектирање, развој и работа во пос­трој­ките за електромеханичко и електротермиско прет­во­рање на електричната енергија во процесот на про­из­вод­ство, пренос, дистрибуција и искористување. Сту­дис­ката програма ги негува и развива научните и стру­чни области од доменот на автоматизација на енер­гет­ските процеси, регулацијата на современите елек­тро­мо­торни погони, енергетската ефикасност и безбеднo, до­вер­ливo и рационално искористување на енергијата во индустријата, јавната потрошувачка, деловните об­јек­ти и домаќинствата како и експлоатацијата на обно­в­л­ивите извори на енергија и примената на паметните мре­жи и системи. Студентите кои ќе ги завршат сту­ди­ите на оваа студиска програма ќе стекнат вештини и ком­­петенции за компјутерско проектирање, мо­де­ли­рање и анализа на електроенергетските уреди со помош на современи софтверски алатки. Практичните знаења и вештини студентите на Факултетот ќе ги стек­нат преку практичната работа во лабораториите опре­ме­­ни со најсовремена компјутеризирана мерна оп­ре­ма.

                                                 Општи дескриптори на квалификации

Квалификација Дескриптори на квалификациите
Знаење и разбирање
 • Покажува знаење и разбирање во научното поле на електротехниката кое се надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и критички перспективи во научното поле според соодветна методологија.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или професијата.
 • Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми поврзани со електротехниката.
Способност за проценка
 • Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање информации, идеи, концепти од релевантни податоци.
 • Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти.
Комуникациски вештини
 • Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани.
 • Презема поделена одговорност за колективни резултати.
 • Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.
Вештини на учење
 • Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и учење со висок степен на независност.


Специфични дескриптори на квалификации

Квалификација Дескриптори на квалификациите
Знаење и разбирање
 • Покажува знаење и разбирање во научното поле на електротехниката кое се надградува врз претход­ното образование и обука, вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и критички перспек­тиви во научното поле според соодветна методо­логија.
 • Покажува знаење и разбирање за истражување, развој, проектирање, инсталирање и примена на знаењата од електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија, како и инженерство во индустриски процеси.
 • Стекнатите знаења се надградба на претходното образование, вклучувајќи и познавања во доменот на теоретски и практични перспективи во научното поле според соодветна методологија.
 • Разбирања на областите и познавање на тековните прашања во врска со научните истражувања и новите извори на знаења.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или професијата.
 • Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми поврзани со електротех­никата.
 • Поседува компетенции за идентификација, анализа и решавање на проблеми поврзани со електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија.
Способност за проценка
 • Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање информации, идеи, концепти од релевантни податоци.
 • Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти.
 • Способност да одговара на теоретски и пректични прашања, да дава објаснувања за причините и да избере соодветно решение.
 • Способност за анализирање, презентирање и разбирање на идеи и концепти од релевантни податоци од областа на електроенергетиката, автоматизацијата и обновливите извори на енергија.
Комуникациски вештини
 • Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани.
 • Презема поделена одговорност за колективни резултати.
 • Способност за независно учество, со професи­онален пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.
Вештини на учење
 • Презема иницијатива за учење и професионална надградба со висок степен на независност.
 • Ја разбираат потребата од учење и имаат способност за постојан професионален развој, преку користење на стручна и научна литература, професионални обуки, продолжување на формалното образование, членување во професионални организации, и тн. 
 • Демонстрираат свесност за новите технологии и способност за евалуација и користење на современите софтверски развојни алатки.
 • Користат информатички технологии за далечинско и електронско учење.
 • Има развиено вештини за кооперативно, компетитивно и индивидуално учење.
 • Има развиено вештини за примена на техники на активно поучување и учење.
Семестар 1
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08З009 Математика 1 7 3+3+0
3ФЕИТ08З016 Физика 1 7 3+2+1
3ФЕИТ06З005 Основи на електротехника 7 4+3+0
3ФЕИТ07З027 Програмирање и алгоритми 6 2+2+2
  Изборен предмет 3  
Изборни предмети*
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ123006 Германски Јазик 3 2+1+0
3ФЕИТ123017 Француски Јазик 3 2+1+0
3ФЕИТ123003 Англиски Јазик 3 2+1+0
3ФЕИТ123015 Руски Јазик 3 2+1+0
*Студентот мора да избере еден од четирите понудени предмети
Семестар 2
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08Л010 Математика 2 7 3+3+0
3ФЕИТ08Л017 Физика 2 7 3+2+1
3ФЕИТ06Л004 Основи на електрични кола 7 3+2+1
3ФЕИТ12Л002 Спорт и здравје 0 0+2
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 3  
Изборен предмет 1*
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ07Л004 Библиотеки и програмирање 6 2+2+2
3ФЕИТ07Л025 Податочни структури и програмирање 6 2+2+2
*Студентот мора да избере еден од двата понудени предмети
Изборен предмет 2**
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ11Л001 Практикум по MATLAB 3 0+1+2
3ФЕИТ03Л002 Електротехнички материјали 3 2+0+1
**Студентот мора да избере еден од двата понудени предмети
Семестар 3
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08З011 Математика 3 6 3+3+0
3ФЕИТ03З005 Мерења во електротехника 6 3+1+1
3ФЕИТ05З035 Сигнали и системи 6 3+2+0
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
Изборен предмет 1*
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ05З018 Електроника 6 3+1+1
3ФЕИТ05З019 Електроника 1 6 3+1+1
*Студентот мора да избере еден од двата понудени предмети
Изборен предмет 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ06З002 Енергија и одржлив развој 3 2+1+0
3ФЕИТ08З006 Инженерска механика 6 3+2+0
3ФЕИТ02З022 Технички стандарди и регулатива 3 2+1+0
Семестар 4
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ05Л015 Електромагнетика 6 3+2+0
3ФЕИТ02Л010 Електромеханичко претворање на енергијата 6 3+2+0
  Изборен предмет 1 3  
  Изборен предмет 2 3  
  Изборен предмет 3 6  
  Изборен предмет 4 6  
Изборен предмет 1 и 2*
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08Л001 Веројатност 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л003 Дискретна математика 1 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л008 Комплексна анализа 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л012 Нумерички методи 3 2+0+1
*Студентот мора да избере два од четирите понудени предмети
Изборен предмет 3**
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ01Л020 Системи на автоматско управување 6 2+2+1
3ФЕИТ01Л021 Теорија на автоматско управување 1 6 2+2+1
**Студентот мора да избере еден од двата понудени предмети
Изборен предмет 4
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ02Л013 Инженерски софтверски алатки 6 2+1+2
3ФЕИТ05Л038 Теорија на електрични кола 6 3+2+0
Семестар 5
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ02З005 Електрични генератори и трансформатори 6 3+1+1
3ФЕИТ02З012 Енергетски преобразувачи 6 3+1+1
3ФЕИТ02З018 Основи на обновливи извори на енергија 6 3+1+1
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
Изборен предмет 1*
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ10З009 Вовед во телекомуникации 6 3+1+1
3ФЕИТ103020 Комуникациски технологии 6 3+1+1
*Студентот мора да избере еден од двата понудени предмети
Изборен предмет 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ02З016 Нисконапонски апарати 6 3+1+1
3ФЕИТ06З006 Примена на микроконтролери 6 3+0+2

 

Надвор од овој список, покрај изборните предмети предвидени со студиската програма на која е запишан, студентот може да избере најмногу 4 предмети од друга студиска програма на ФЕИТ или од листата слободни изборни предмети на УКИМ.

Семестар 6
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ02Л008 Електрични мотори 6 3+1+1
3ФЕИТ06Л001 Електротермиска конверзија 6 3+1+1
3ФЕИТ03Л004 Мерења во електроенергетика 6 3+1+1
3ФЕИТ04Л016 Основи на електрични централи и разводни постројки 6 3+2+0
  Изборен предмет 6  
Изборен предмет
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ09Л013 Квалитет на електрична енергија 6 3+1+1
3ФЕИТ02Л015 Мрежно поврзување на обновливи извори на енергија 6 3+1+1
3ФЕИТ09Л016 Нисконапонски електроенергетски инсталации и осветление 6 2+2+1
3ФЕИТ02Л017 Основи на мехатроника 6 3+1+1
3ФЕИТ03Л008 Практикум во LabVIEW 3 1+0+2
3ФЕИТ02Л019 Примена на енергетски преобразувачи во обновливи извори на енергија 6 3+1+1

 

Надвор од овој список, покрај изборните предмети предвидени со студиската програма на која е запишан, студентот може да избере најмногу 4 предмети од друга студиска програма на ФЕИТ или од листата слободни изборни предмети на УКИМ.

Семестар 7
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ02З011 Електромоторни погони 6 3+1+1
3ФЕИТ09З019 Преносни и дистрибутивни системи 6 3+2+0
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
  Изборен предмет 3 6  
Изборен предмет 1,2 и 3
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ02З001
Ветрогенератори и ветрогенераторски системи
6 3+1+1
3ФЕИТ02З004 Динамика и моделирање на електрични машини 6 3+1+1
3ФЕИТ02З006 Електрични елементи на автоматско управување 6 3+1+1
3ФЕИТ02З014
Мали и специјални електрични машини
6 3+0+2
3ФЕИТ02З020 Проектирање на електрични машини и трансформатори 6 3+2+0
3ФЕИТ02З021 Проектирање на системи за обновливи извори на енергија 6 3+2+0

 

Надвор од овој список, покрај изборните предмети предвидени со студиската програма на која е запишан, студентот може да избере најмногу 4 предмети од друга студиска програма на ФЕИТ или од листата слободни изборни предмети на УКИМ.

Семестар 8
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ12Л007 Дипломски труд 9  
3ФЕИТ12Л016 Студентска пракса 3  
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
  Изборен предмет 3 3  
  Изборен предмет 4 3  
Изборен предмет 1 и 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ02Л002 Дијагностика, испитување и заштита на електрични машини 6 3+0+2
3ФЕИТ02Л003 Дигитално управување на електрични машини  6 3+1+1
3ФЕИТ06Л003 Електрични возила 6 3+1+1
3ФЕИТ04Л024 Релејна заштита 6 2+2+1
3ФЕИТ03Л012 Системи за мерење и аквизиција на податоци 6 3+1+1
3ФЕИТ02Л023 Управување на електромоторни погони 6 3+1+1
3ФЕИТ04Л029 Фотоволтаични системи 6 3+1+1
Изборен предмет 3 и 4*
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ09Л008 Економска проценка на инвестиции 3 2+1+0
3ФЕИТ04Л010 Комуникациски вештини 3 2+1+0
3ФЕИТ11Л002 Претприемништво 3 2+1+0
3ФЕИТ03Л009 Принципи на управување со квалитет 3 2+1+0
3ФЕИТ04Л020 Проектен менаџмент и етика во инженерството 3 2+1+0
3ФЕИТ09Л021 Регулатива во електроенергетиката 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л015 Технолошки иновации 3 2+1+0
*Студентот мора да избере два од седумте понудени предмети

 

Надвор од овој список, покрај изборните предмети предвидени со студиската програма на која е запишан, студентот може да избере најмногу 4 предмети од друга студиска програма на ФЕИТ или од листата слободни изборни предмети на УКИМ.