Компјутерски технологии и инженерство (КТИ)

КомпетенцииIIIIIIIVVVIVIIVIII

Вид на програмата

Студиска програма од прв циклус студии

Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)
Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Компјутерски технологии и инженерство

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на по­тре­би­те и мож­но­сти­те за вра­бо­ту­ва­ње
Студиската програма обезбедува здобивање на широки знаења и флексибилни можности за вра­бо­тување. Инженерски компјутерски кадар е потребен во ши­рок спектар индустрии што проектираат комп­ју­тер­ски системи базирани на нови технологии со примена во многу сфери. Дипломиран компјутерски инженер од овој профил, кариерата може да ја гради во индус­три­јата и јавниот сектор, секаде каде се проектираат, раз­ви­ваат и реализираат: компјутерски комуникациски сис­теми и услуги; комплексни дигитални системи; сов­ре­мени информациски системи; Интернет и мрежни сис­теми; анализа и развој на интелигентни мрежи. Стек­натите знаења на студентите се одлична основа за про­должување на студиите во институции и/или истра­жу­вачки центри ширум светот.

Обра­зов­ни ком­пе­тен­ции на профилот
На студиската програма студентите добиваат прак­тич­но и теоретско знаење во полето на компјутерските техно­логии и инженерството за: проектирање и ре­а­ли­за­ција на процесорски архитектури и процесори; мо­де­ли­рање, проектирање и реализација на вградливи ком­п­јутерски системи; информациони системи; мрежи и Интер­нет; проектирање, реализација и адми­нис­три­ра­ње Веб системи и сервери; алгоритми, структури и про­г­ра­мирање; бази на податоци; оперативни системи и изра­ботка на OС модули и компоненти; безбедност на ком­пјутерски системи; проектирање и реализација на интелигентни мрежи.

Семестар 1
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08З009Математика 173+3+0
3ФЕИТ08З016Физика 173+2+1
3ФЕИТ06З005Основи на електротехника74+3+0
3ФЕИТ07З027Програмирање и алгоритми62+2+2
 Изборен предмет3 
Изборни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ123006Германски Јазик32+1+0
3ФЕИТ123017Француски Јазик32+1+0
3ФЕИТ123003Англиски Јазик32+1+0
3ФЕИТ123015Руски Јазик32+1+0
Семестар 2
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08Л010Математика 273+3+0
3ФЕИТ08Л017Физика 273+2+1
3ФЕИТ06Л004Основи на електрични кола73+2+1
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 23 
Изборен предмет 1
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ07Л004Библиотеки и програмирање62+2+2
3ФЕИТ07Л025Податочни структури и програмирање62+2+2
Изборен предмет 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ11Л001Практикум по MATLAB30+1+2
3ФЕИТ03Л002Електротехнички материјали32+0+1
Семестар 3
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ10З018Интернет Технологии63+1+1
3ФЕИТ123009Логички Дизајн63+1+1
3ФЕИТ053035Сигнали и системи63+2+0
3ФЕИТ08З011Математика 363+2+0
 Изборен предмет6 
Изборен предмет 1
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ05З018Електроника63+1+1
3ФЕИТ05З019Електроника 163+1+1
Семестар 4
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ07Л018Моделирање на податоци и бази62+2+1+0
3ФЕИТ07Л024Податочни структури и анализа на алгоритми62+2+1+0
3ФЕИТ07Л010Компјутерски архитектури62+2+1
 Изборен предмет 13 
 Изборен предмет 23 
 Изборен предмет 36 
Изборен предмет 1 и 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ08Л001Веројатност32+1+0
3ФЕИТ08Л003Дискретна математика 132+1+0
3ФЕИТ08Л008Комплексна анализа32+1+0
3ФЕИТ08Л012Нумерички методи32+0+1
Изборен предмет 3
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ01Л020
Системи на автоматско управување
62+2+1+0
3ФЕИТ01Л021Теорија на автоматско управување 162+2+1+0
Семестар 5
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ07З013Компјутерски комуникациски технологии62+2+1
3ФЕИТ07З022
Оперативни системи
62+2+1
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 26 
 Изборен предмет 36 
Изборен предмет 1
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ103009Вовед во телекомуникации63+1+1
3ФЕИТ103020Комуникациски технологии63+1+1
Изборен предмет 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ093004Вовед во електроенергетски системи63+2+0
3ФЕИТ023009Електроенергетски уреди63+1+1
3ФЕИТ043017Основи на електроенергетика63+2+0
Изборен предмет 3
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ07З002Анализа и дизајн на информациски системи62+2+1
3ФЕИТ08З004
Дискретна математика 2
63+2+1
3ФЕИТ08З005Електрооптика62+2+1
3ФЕИТ07З011Компјутерски вештини и алатки – практикум30+1+2+0
3ФЕИТ07З012Компјутерски компоненти и периферии – практикум31+0+2+0
3ФЕИТ07З020
Мрежни оперативни системи
62+2+1+0
3ФЕИТ12З012
Основи на WEB програмирање
62+2+1+0
3ФЕИТ03З007Основи на мерни системи62+2+1+0
3ФЕИТ10З038Телекомуникациски софтвер63+1+1+0
Семестар 6
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ07Л003Безбедност и заштита на компјутерско комуникациски системи и мрежи62+2+1
3ФЕИТ07Л014Компјутерски мрежи62+2+1
3ФЕИТ07Л016Микропроцесорски системи62+2+1
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 26 
Изборни предмети 1 и 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ12Л001WEB апликации62+2+1+0
3ФЕИТ07Л001
Администрирање со бази на податоци
62+2+1
3ФЕИТ07Л005Веб системи и сервери62+2+1
3ФЕИТ05Л010
Дигитална и индустриска електроника
63+1+1
3ФЕИТ07Л009Информациски системи и големи податоци62+2+1
3ФЕИТ08Л007Компјутерско подржано геометриско моделирање63+2+0
3ФЕИТ07Л015Компајлери62+2+1
3ФЕИТ03Л008Практикум во LabVIEW31+0+2+0
3ФЕИТ07Л026Практикум по Linux31+0+2+0
3ФЕИТ12Л014Развој на серверски WEB апликации62+2+1
3ФЕИТ08Л018Физика на компјутерски игри62+2+1
Семестар 7
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ07З031
Системи за пресметка со високи перформанси
62+2+1
3ФЕИТ07З032Современи процесорски архитектури62+2+1
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 26 
 Изборен предмет 36 
Изборни предмети 1 и 2
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ05З001VLSI дизајн со PLD и FPGA компоненти63+1+1
3ФЕИТ12З002
WEB сервиси
62+2+1
3ФЕИТ12З004Андроид програмирање62+2+1
3ФЕИТ12З005
Апликации за мобилни уреди
62+2+1
3ФЕИТ10З007Безжични мрежи и мобилни системи63+1+1
3ФЕИТ05З007Вградливи микрокомпјутерски системи63+1+1
3ФЕИТ08З002 Вовед во наноматеријали и нанотехнологии62+2+1
3ФЕИТ05З013Дигитално процесирање на слика63+1+1

3ФЕИТ07З008
Интелигентни агенти62+2+1
3ФЕИТ03З003Компјутеризирани мерни системи62+2+1
3ФЕИТ07З019Мрежен софтвер и управување со компјутерски мрежи
62+2+1
3ФЕИТ07З021Мрежни стандарди и уреди62+2+1
3ФЕИТ12З011Мрежно програмирање62+2+1
3ФЕИТ07З029
Развој на софтвер и тестирање
62+2+1
3ФЕИТ08З014Статистика и случајни процеси63+2+0
Семестар 8
Задолжителни предмети
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ12Л007Дипломски труд9 
3ФЕИТ12Л016Студентска пракса3 
3ФЕИТ07Л007Дистрибуирани системи62+2+1
 Изборен предмет 16 
 Изборен предмет 23 
    
 Изборен предмет 33 
Изборен предмет 1
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ01Л004Дистрибуирани системи и SCADA62+2+1
3ФЕИТ05Л023Машински вид63+1+1
3ФЕИТ05Л005Биомедицинска електроника63+1+0
3ФЕИТ07Л006Виртуелизација и системи во облак63+1+1
3ФЕИТ01Л006Интелигентни системи на управување62+2+1
3ФЕИТ12Л010Мобилни сервиси со Андроид програмирање62+2+1
3ФЕИТ07Л017Моделирање и симулациски околини62+2+1
3ФЕИТ07Л023ОС и модули за вградливи компјутерски системи62+2+1
3ФЕИТ07Л028Проектирање систем во чип62+2+1
3ФЕИТ03Л010Процесни компјутери и мерења63+1+1
3ФЕИТ07Л030Системи за Интернет на нешта62+2+1+0
3ФЕИТ12Л008Индустриски комуникациски мрежи63+1+1
Изборен предмет 2 и 3
ШифраПредметКредитиФонд
3ФЕИТ09Л008Економска проценка на инвестиции32+1+0
3ФЕИТ04Л010Комуникациски вештини32+1+0
3ФЕИТ11Л002Претприемништво32+1+0
3ФЕИТ03Л009Принципи на управување со квалитет32+1+0
3ФЕИТ04Л020Проектен менаџмент и етика во инженерството32+1+0
3ФЕИТ09Л021Регулатива во електроенергетиката32+1+0
3ФЕИТ08Л015Технолошки иновации32+1+0