Компјутерски технологии и инженерство (КТИ)

КомпетенцииIIIIIIIVVVIVIIVIII

Вид на програмата

Студиска програма од прв циклус студии

Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)
Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии

Про­фил: Компјутерски технологии и инженерство

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на по­тре­би­те и мож­но­сти­те за вра­бо­ту­ва­ње
Студиската програма обезбедува здобивање на широки знаења и флексибилни можности за вра­бо­тување. Инженерски компјутерски кадар е потребен во ши­рок спектар индустрии што проектираат комп­ју­тер­ски системи базирани на нови технологии со примена во многу сфери. Дипломиран компјутерски инженер од овој профил, кариерата може да ја гради во индус­три­јата и јавниот сектор, секаде каде се проектираат, раз­ви­ваат и реализираат: компјутерски комуникациски сис­теми и услуги; комплексни дигитални системи; сов­ре­мени информациски системи; Интернет и мрежни сис­теми; анализа и развој на интелигентни мрежи. Стек­натите знаења на студентите се одлична основа за про­должување на студиите во институции и/или истра­жу­вачки центри ширум светот.

Обра­зов­ни ком­пе­тен­ции на профилот
На студиската програма студентите добиваат прак­тич­но и теоретско знаење во полето на компјутерските техно­логии и инженерството за: проектирање и ре­а­ли­за­ција на процесорски архитектури и процесори; мо­де­ли­рање, проектирање и реализација на вградливи ком­п­јутерски системи; информациони системи; мрежи и Интер­нет; проектирање, реализација и адми­нис­три­ра­ње Веб системи и сервери; алгоритми, структури и про­г­ра­мирање; бази на податоци; оперативни системи и изра­ботка на OС модули и компоненти; безбедност на ком­пјутерски системи; проектирање и реализација на интелигентни мрежи.

Семестар 1
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08З009 Математика 1 7 3+3+0
3ФЕИТ08З016 Физика 1 7 3+2+1
3ФЕИТ06З005 Основи на електротехника 7 4+3+0
3ФЕИТ07З027 Програмирање и алгоритми 6 2+2+2
  Изборен предмет 3  
Изборни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ123006 Германски Јазик 3 2+1+0
3ФЕИТ123017 Француски Јазик 3 2+1+0
3ФЕИТ123003 Англиски Јазик 3 2+1+0
3ФЕИТ123015 Руски Јазик 3 2+1+0
Семестар 2
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08Л010 Математика 2 7 3+3+0
3ФЕИТ08Л017 Физика 2 7 3+2+1
3ФЕИТ06Л004 Основи на електрични кола 7 3+2+1
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 3  
Изборен предмет 1
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ07Л004 Библиотеки и програмирање 6 2+2+2
3ФЕИТ07Л025 Податочни структури и програмирање 6 2+2+2
Изборен предмет 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ11Л001 Практикум по MATLAB 3 0+1+2
3ФЕИТ03Л002 Електротехнички материјали 3 2+0+1
Семестар 3
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ10З018 Интернет Технологии 6 3+1+1
3ФЕИТ123009 Логички Дизајн 6 3+1+1
3ФЕИТ053035 Сигнали и системи 6 3+2+0
3ФЕИТ08З011 Математика 3 6 3+2+0
  Изборен предмет 6  
Изборен предмет 1
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ05З018 Електроника 6 3+1+1
3ФЕИТ05З019 Електроника 1 6 3+1+1
Семестар 4
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ07Л018 Моделирање на податоци и бази 6 2+2+1+0
3ФЕИТ07Л024 Податочни структури и анализа на алгоритми 6 2+2+1+0
3ФЕИТ07Л010 Компјутерски архитектури 6 2+2+1
  Изборен предмет 1 3  
  Изборен предмет 2 3  
  Изборен предмет 3 6  
Изборен предмет 1 и 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ08Л001 Веројатност 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л003 Дискретна математика 1 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л008 Комплексна анализа 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л012 Нумерички методи 3 2+0+1
Изборен предмет 3
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ01Л020
Системи на автоматско управување
6 2+2+1+0
3ФЕИТ01Л021 Теорија на автоматско управување 1 6 2+2+1+0
Семестар 5
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ07З013 Компјутерски комуникациски технологии 6 2+2+1
3ФЕИТ07З022
Оперативни системи
6 2+2+1
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
  Изборен предмет 3 6  
Изборен предмет 1
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ103009 Вовед во телекомуникации 6 3+1+1
3ФЕИТ103020 Комуникациски технологии 6 3+1+1
Изборен предмет 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ093004 Вовед во електроенергетски системи 6 3+2+0
3ФЕИТ023009 Електроенергетски уреди 6 3+1+1
3ФЕИТ043017 Основи на електроенергетика 6 3+2+0
Изборен предмет 3
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ07З002 Анализа и дизајн на информациски системи 6 2+2+1
3ФЕИТ08З004
Дискретна математика 2
6 3+2+1
3ФЕИТ08З005 Електрооптика 6 2+2+1
3ФЕИТ07З011 Компјутерски вештини и алатки – практикум 3 0+1+2+0
3ФЕИТ07З012 Компјутерски компоненти и периферии – практикум 3 1+0+2+0
3ФЕИТ07З020
Мрежни оперативни системи
6 2+2+1+0
3ФЕИТ12З012
Основи на WEB програмирање
6 2+2+1+0
3ФЕИТ03З007 Основи на мерни системи 6 2+2+1+0
3ФЕИТ10З038 Телекомуникациски софтвер 6 3+1+1+0
Семестар 6
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ07Л003 Безбедност и заштита на компјутерско комуникациски системи и мрежи 6 2+2+1
3ФЕИТ07Л014 Компјутерски мрежи 6 2+2+1
3ФЕИТ07Л016 Микропроцесорски системи 6 2+2+1
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
Изборни предмети 1 и 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ12Л001 WEB апликации 6 2+2+1+0
3ФЕИТ07Л001
Администрирање со бази на податоци
6 2+2+1
3ФЕИТ07Л005 Веб системи и сервери 6 2+2+1
3ФЕИТ05Л010
Дигитална и индустриска електроника
6 3+1+1
3ФЕИТ07Л009 Информациски системи и големи податоци 6 2+2+1
3ФЕИТ08Л007 Компјутерско подржано геометриско моделирање 6 3+2+0
3ФЕИТ07Л015 Компајлери 6 2+2+1
3ФЕИТ03Л008 Практикум во LabVIEW 3 1+0+2+0
3ФЕИТ07Л026 Практикум по Linux 3 1+0+2+0
3ФЕИТ12Л014 Развој на серверски WEB апликации 6 2+2+1
3ФЕИТ08Л018 Физика на компјутерски игри 6 2+2+1
Семестар 7
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ07З031
Системи за пресметка со високи перформанси
6 2+2+1
3ФЕИТ07З032 Современи процесорски архитектури 6 2+2+1
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
  Изборен предмет 3 6  
Изборни предмети 1 и 2
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ05З001 VLSI дизајн со PLD и FPGA компоненти 6 3+1+1
3ФЕИТ12З002
WEB сервиси
6 2+2+1
3ФЕИТ12З004 Андроид програмирање 6 2+2+1
3ФЕИТ12З005
Апликации за мобилни уреди
6 2+2+1
3ФЕИТ10З007 Безжични мрежи и мобилни системи 6 3+1+1
3ФЕИТ05З007 Вградливи микрокомпјутерски системи 6 3+1+1
3ФЕИТ08З002 Вовед во наноматеријали и нанотехнологии 6 2+2+1
3ФЕИТ05З013 Дигитално процесирање на слика 6 3+1+1

3ФЕИТ07З008
Интелигентни агенти 6 2+2+1
3ФЕИТ03З003 Компјутеризирани мерни системи 6 2+2+1
3ФЕИТ07З019 Мрежен софтвер и управување со компјутерски мрежи
6 2+2+1
3ФЕИТ07З021 Мрежни стандарди и уреди 6 2+2+1
3ФЕИТ12З011 Мрежно програмирање 6 2+2+1
3ФЕИТ07З029
Развој на софтвер и тестирање
6 2+2+1
3ФЕИТ08З014 Статистика и случајни процеси 6 3+2+0
Семестар 8
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ12Л007 Дипломски труд 9  
3ФЕИТ12Л016 Студентска пракса 3  
3ФЕИТ07Л007 Дистрибуирани системи 6 2+2+1
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 3  
  Изборен предмет 3 3  
Изборен предмет 1
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ01Л004 Дистрибуирани системи и SCADA 6 2+2+1
3ФЕИТ05Л023 Машински вид 6 3+1+1
3ФЕИТ05Л005 Биомедицинска електроника 6 3+1+0
3ФЕИТ07Л006 Виртуелизација и системи во облак 6 3+1+1
3ФЕИТ01Л006 Интелигентни системи на управување 6 2+2+1
3ФЕИТ12Л010 Мобилни сервиси со Андроид програмирање 6 2+2+1
3ФЕИТ07Л017 Моделирање и симулациски околини 6 2+2+1
3ФЕИТ07Л023 ОС и модули за вградливи компјутерски системи 6 2+2+1
3ФЕИТ07Л028 Проектирање систем во чип 6 2+2+1
3ФЕИТ03Л010 Процесни компјутери и мерења 6 3+1+1
3ФЕИТ07Л030 Системи за Интернет на нешта 6 2+2+1+0
3ФЕИТ12Л008 Индустриски комуникациски мрежи 6 3+1+1
Изборен предмет 2 и 3
Шифра Предмет Кредити Фонд
3ФЕИТ09Л008 Економска проценка на инвестиции 3 2+1+0
3ФЕИТ04Л010 Комуникациски вештини 3 2+1+0
3ФЕИТ11Л002 Претприемништво 3 2+1+0
3ФЕИТ03Л009 Принципи на управување со квалитет 3 2+1+0
3ФЕИТ04Л020 Проектен менаџмент и етика во инженерството 3 2+1+0
3ФЕИТ09Л021 Регулатива во електроенергетиката 3 2+1+0
3ФЕИТ08Л015 Технолошки иновации 3 2+1+0