Телекомуникации и информациско инженерство (ТКИИ)

КомпетенцииДескриптори на квалификациитеIIIIIIIVVVIVIIVIIIФакултетска листа

Вид на програмата
Студиска програма од прв циклус студии, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС-кредити

Обра­зо­вен степен (дип­ло­ма)
Дип­ло­ми­ран инженер по електротехника и информациски технологии од областа телекомуникации и инфорамациско инженерство

Про­фил
Телекомуникации и инфорамациско инженерство

Иден­ти­фи­ка­ци­ја на по­тре­би­те и мож­но­сти­те за вра­бо­ту­ва­ње
Дипломираните инженери можат да се вработуваат во земјата и странство во компании и институции кои развиваат и имплементираат ИКТ: телекомуникациски и мобилни оператори, софтверски компании, компании кои произведуваат телекомуникациска опрема, истражувачки лаборатории и врвни академски институции.

Цели на студиската програма
Целта на студиската програма е да профилира современ електроинженер во областа на телекомуникациско и информациско инженерство, кој ќе поседува најсовремени знаења и вештини за успешна професионална кариера во ИКТ секторот на Република Македонија, преку која ќе придонесе и за стопанскиот развој на државата. Студиската програма треба да произведе врвни професионалци кои ќе може брзо да се вклучат во работниот процес, ќе имаат иновативен менталитет, самодоверба и способност да преземаат лидерска улога во технологијата, бизнисот и во општеството. Исто така, студиската програма на студентот треба да му овозможи да се стекне со:
• Знаење и разбирање на научното поле електротехника
• Знаење и разбирање на научното поле телекомуникациско инженерство
• Вештини за планирање, дизајнирање, конструирање и управување со системи кои праќаат, обработуваат и зачувуваат информација
• Теоретски и практични знаења од комуникациски технологии
• Теоретски и практични знаења од информациски технологии
• Способност за доживотно учење и осознавање нови технологии
• Способност за спроведување научни истражувања
• Одлична основа за продолжување на образованието на магистерски студии
• Способност за индивидуален ангажман и самостојна работа, како и за тимска работа и соработка со колеги со различни профили
• Способност за проценка, презентирање и разбирање на идеи и концепти од релевантни податоци од областа на телекомуникациско и информациско инженерство
• Комуникациски вештини и самодоверба

Меѓународна акредитација
Студиските програми на ФЕИТ се меѓународно акредитирани од германскиот институт ASIIN, кој е светски лидер за потврда на квалитетот во високото образование. Со оваа акредитација се потврдува дека студиските програми се воспоставени според меѓунароните стандарди за квалитет и содржините кои се изучуваат се релевантни за областите кои се покриени во студиските програми.

Општи дескриптори на квалификации

Квалификација Дескриптори на квалификациите
Знаење и разбирање
 • Покажува знаење и разбирање во научното поле на електротехниката кое се надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и критички перспективи во научното поле според соодветна методологија.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или професијата.
 • Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми поврзани со електротехниката.
Способност за проценка
 • Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање информации, идеи, концепти од релевантни податоци.
 • Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти.
Комуникациски вештини
 • Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани.
 • Презема поделена одговорност за колективни резултати.
 • Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.
Вештини на учење
 • Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и учење со висок степен на независност.

Специфични дескриптори на квалификации

Квалификација Дескриптори на квалификациите
Знаење и разбирање
 • Покажува знаење и разбирање во научното поле електротехниката и научното поле телекомуникациско инженерство кои се надградуваат врз претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и критички перспективи во научните полиња според соодветна методологија.
 • Покажува знаење и разбирање за истражување, развој, проектирање, инсталирање и примена на телекомуникации и информациско  инженерство во информациско-комуникациската индустрија.
 • Стекнатите знаења се надградба на претходното образование, вклучувајќи и познавања во доменот на теоретски и практични перспективи во научното поле според соодветна методологија.
 • Разбирања на областите и познавање на тековните прашања во врска со научните истражувања и новите извори на знаења.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или професијата.
 • Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми поврзани со електротехниката и телекомуникациското инженерство.
 • Поседува компетенции за идентификација, анализа и решавање на проблеми поврзани со телекомуникации и информациско инженерство.
 • Оспособеност за продолжување на своето формално образование на магистерски студии со цел добивање академски степен магистер.
Способност за проценка
 • Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање информации, идеи, концепти од релевантни податоци.
 • Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти.
 • Способност да одговара на теоретски и пректични прашања, да дава објаснувања за причините и да избере соодветно решение.
 • Способност за анализирање, презентирање и разбирање на идеи и концепти од релевантни податоци од областа на телекомуникациско и информациско инженерство.
Комуникациски вештини
 • Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани.
 • Презема поделена одговорност за колективни резултати.
 • Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.
Вештини на учење
 • Презема иницијатива за учење и професионална надградба со висок степен на независност.
 • Ја разбираат потребата од учење и имаат способност за постојан професионален развој, преку користење на стручна и научна литература, професионални обуки, продолжување на формалното образование, членување во професионални организации, и тн.
 • Демонстрираат свесност за новите технологии и способност за евалуација и користење на современите софтверски развојни алатки.
 • Користат информатички технологии за далечинско и електронско учење.
 • Има развиено вештини за кооперативно, компетитивно и индивидуално учење.
 • Има развиено вештини за примена на техники на активно поучување и учење.
Семестар 1
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ08З007 Математика 1 8 4+3+0
4ФЕИТ08З015 Физика 1 7 3+2+1
4ФЕИТ06З006 Основи на електротехника 8 3+3+1
4ФЕИТ07З019 Програмирање и алгоритми 7 2+2+2
Семестар 2
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ08Л008 Математика 2 7 3+3+0
4ФЕИТ08Л016 Физика 2 7 3+2+1
4ФЕИТ06Л005 Основи на електрични кола 7 3+2+1
4ФЕИТ11Л001 Практикум по инженерски алатки 3 1+0+2
4ФЕИТ07Л018 Податочни структури и програмирање 6 2+2+2
Семестар 3
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ08З009 Математика 3 6 3+3+0
4ФЕИТ10З015 Комутација и рутирање 6 3+1+1
4ФЕИТ05З033 Сигнали и системи 6 3+2+0
4ФЕИТ05З017  Електроника 6 2+2+1
  Изборен предмет 1 6  
 Изборен предмет 1
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ04З014 Основи на електроенергетика 6 3+2+0
4ФЕИТ09З015 Основи на електроенергетски системи 6 3+2+0
4ФЕИТ03З007 Основи на мерни системи 6 2+2+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети
Семестар 4
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ10Л011 Интернет технологии 6 3+1+1
4ФЕИТ08Л010 Математика 4 6 3+3+0
4ФЕИТ07Л009
Моделирање бази на податоци  6 2+2+1
4ФЕИТ10Л020 Основи на телекомуникации 6 3+1+1
4ФЕИТ01Л019 Системи на автоматско управување 6 2+2+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети
Семестар 5
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ10З006 Дигитални телекомуникации 1 6 3+1+1
4ФЕИТ10З024 Развој на сервиси и апликации во телекомуникации 6 3+1+1
4ФЕИТ10З027 Симулациски методи во телекомуниции 6 3+1+1
4ФЕИТ10З028 Телекомуникациски системи 6 3+1+1
4ФЕИТ10З029 Теорија на информации 6 3+1+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети
Семестар 6
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ10Л025 Безжични комуникации 6 3+1+1
4ФЕИТ10Л007 Дигитални телекомуникации 2 6 3+1+1
4ФЕИТ10Л012 Комуникациски мрежи 6 3+1+1
4ФЕИТ10Л025 Оптички мрежи 6 3+1+1
4ФЕИТ10Л022 Примена на оперативни системи во телекомуникации 6 3+1+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети
Семестар 7
Шифра Предмет Кредити Фонд
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
  Изборен предмет 3 6  
  Изборен предмет 4 6  
  Изборен предмет 5 6  
Изборен предмет 1, 2, 3, 4 и 5
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ123002 WEB сервиси 6 2+2+1
4ФЕИТ123003 Андроид програмирање 6 2+2+1
4ФЕИТ103001 Антени за безжични комуникации 6 3+1+1
4ФЕИТ103004 Безжични мрежи и мобилни системи 6 3+1+1
4ФЕИТ123005 Виртуелизација и контејнер системи 6 2+2+1
4ФЕИТ103005 Дигитални валути
6 3+1+1
4ФЕИТ103008
Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежи 6 3+1+1
4ФЕИТ103016 Машинско учење во безжични комуникации 6 3+1+1
4ФЕИТ123008 Мрежно програмирање 6 2+2+1
4ФЕИТ123009 Основи на WEB програмирање 6 2+2+1
4ФЕИТ103019 Основи на засилена реалност 6 3+1+1
4ФЕИТ103021 Персонални ad -hoc и IoT мрежи 6 3+1+1
4ФЕИТ123010 Развој на серверски WEB апликации 6 2+2+1
4ФЕИТ103026 Сигурносни комуникации 6 3+1+1
4ФЕИТ103030 Форензика на мрежи 6 3+1+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети
Семестар 8
Задолжителни предмети
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ12Л006 Дипломска работа 9  
4ФЕИТ12Л011 Студентска пракса 3  
  Изборен предмет 1 6  
  Изборен предмет 2 6  
  Изборен предмет 3 6  
Изборен предмет 1 (се избира еден од понудените предмети)
Шифра Предмет Кредити Фонд
4ФЕИТ09Л005 Економија за инженери 6 3+2+0
4ФЕИТ10Л009 ИКТ дигитални пазари, стандарди и регулатива 6 3+1+1
4ФЕИТ04Л018 Проектен менаџмент и етика во инженерството 6 3+2+0
4ФЕИТ08Л014 Технолошки иновации 6 2+2+1
Изборен предмет 2 и 3
4ФЕИТ12Л001 WEB апликации 6 2+2+1
4ФЕИТ12Л004 Апликации за мобилни уреди 6 2+2+1
4ФЕИТ10Л002 Безжични IP мрежи 6 3+1+1
4ФЕИТ12Л007 Мобилни сервиси со Андроид програмирање 6 2+2+1
4ФЕИТ10Л023 Радиокомуникациско инженерство 6 3+1+1
4ФЕИТ10Л025 Сателитски комуникации и системи 6 3+1+1

 

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од Факултетската листа изборни предмети

Изборни наставни предмети на Факултетската листа изборни предмети

Во текот на  студирањето студентот може да избере најмногу 4 предмети од следнава листа:

Реден број Код Назив на предметот Семестар Неделен фонд на часови ЕКТС Единица
1 4ФЕИТ06З004 Енергија и одржлив развој III 3+2+0 6 ФЕИТ
2 4ФЕИТ05З011 Дигитално процесирање на сигнали V 3+1+1 6 ФЕИТ
3 4ФЕИТ08З003 Дискретна математика V 3+3+0 6 ФЕИТ
4 4ФЕИТ08З004 Електрооптика V 2+2+1 6 ФЕИТ
5 4ФЕИТ04З005 Енергетска ефикасност и животна средина V 3+2+0 6 ФЕИТ
6 4ФЕИТ09З012 Надземни и кабелски водови V 3+2+0 6 ФЕИТ
7 4ФЕИТ07З013 Оперативни системи V 2+2+1 6 ФЕИТ
8 4ФЕИТ02З018 Основи на обновливи извори на енергија V 3+1+1 6 ФЕИТ
9 4ФЕИТ08З013 Статистичка обработка на податоци V 3+1+1 6 ФЕИТ
10 4ФЕИТ03Л001 Виртуелна инструментација во LabVIEW VI 2+2+1 6 ФЕИТ
11 4ФЕИТ10Л010 Индустриски комуникациски мрежи VI 3+1+1 6 ФЕИТ
12 4ФЕИТ09Л009 Интелигентни електроенергетски мрежи VI 3+2+0 6 ФЕИТ
13 4ФЕИТ01Л005 Интелигентни системи на управување VI 2+2+1 6 ФЕИТ
14 4ФЕИТ08Л006 Компјутерски поддржано геометриско моделирање VI 3+2+1 6 ФЕИТ
15 4ФЕИТ01Л006 Компјутерско водење на процеси VI 2+2+1 6 ФЕИТ
16 4ФЕИТ08Л011 Нумерички методи VI 3+0+2 6 ФЕИТ
17 4ФЕИТ07Л016 Податочна наука и анализа на податоци VI 2+2+1 6 ФЕИТ
18 4ФЕИТ01Л017 Роботика 1 VI 2+2+1 6 ФЕИТ
19 4ФЕИТ04Л025 Фотоволтаични системи VI 3+1+1 6 ФЕИТ
20 4ФЕИТ05З001 VLSI дизајн со PLD и FPGA компоненти VII 3+1+1 6 ФЕИТ
21 4ФЕИТ05З007 Вградливи микрокомпјутерски системи VII 3+1+1 6 ФЕИТ
22 4ФЕИТ08З002 Вовед во наноматеријали и нанотехнологии VII 2+2+1 6 ФЕИТ
23 4ФЕИТ05З012 Дигитално процесирање на слика VII 3+1+1 6 ФЕИТ
24 4ФЕИТ093007 Електрично осветление VII 3+1+1 6 ФЕИТ
25 4ФЕИТ04З006 Заземјување, професионален ризик и безбедност во електроенергетски постројки VII 3+2+0 6 ФЕИТ
26 4ФЕИТ03З004 Компјутеризирани мерни системи VII 2+2+1 6 ФЕИТ
27 4ФЕИТ02З014 Мали и специјални електрични машини
VII 3+0+2 6 ФЕИТ
28 4ФЕИТ01З011 Операциони истражувања VII 2+2+1 6 ФЕИТ
29 4ФЕИТ08З012 Основи на конвексна оптимизација со примена VII 3+2+0 6 ФЕИТ
30 4ФЕИТ05Л005 Биомедицинска електроника VIII 3+1+1 6 ФЕИТ
31 4ФЕИТ05Л023 Машински вид VIII 3+1+1 6 ФЕИТ